CAMPUSHABITAT5U es constitueix per a impulsar i dinamitzar, amb vocació de permanència, un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador basat en el coneixement, la innovació, l’eficiència dels recursos, l’ocupació i la cohesió social i territorial.

Per a açò es considera imprescindible la creació d’una entitat jurídica que:

 • Engegue i execute els objectius estratègics i les actuacions establides en el pla de conversió a CEI
 • Convertisca CAMPUSHABITAT5U en element clau en el procés de dinamització i creixement del territori
 • Projecte CAMPUSHABITAT5U com a pol de referència internacional en hàbitat i territori.

En tal sentit, les 5 Universitats han acordat la creació d’un Consorci com la figura jurídica més adequada per a un governament estable i una gestió amb poders executius que permeta agilitat i flexibilitat d’actuació.

El Consorci CAMPUSHABITAT5U, com a resultant de l’agregació de les 5 Universitats del SUPV, permetrà conjuminar esforços i unir recursos d’excel·lència per a millorar l’hàbitat i reactivar el benestar del territori. La creació del Consorci és peça essencial per a facilitar la coordinació de l’excel·lència en el desenvolupament dels objectius estratègics i les actuacions establides en el pla de conversió a CEI per a la millora de l’hàbitat i el territori.

Al mateix temps, el Consorci CAMPUSHABITAT5U facilitarà l’espai de permeabilitat entre les Universitats, els Centres Tecnològics i les Empreses i afavorirà la relació de totes elles amb les institucions internacionals de referència en Hàbitat i Territori. Els eixos d´actuació principals a desenvolupar per part de l’entitat jurídica seran els següents:

 • Eix docent:
  • Programa d’excel·lència docent
  • Internacionalització docent
  • Plataforma Coordinadora d´empreniment, ocupació i formació contínua
  • Entorn integrat de Formació Superior
 • Eix R+D+i:
  • Escola de Doctorat Internacional
  • Institut de l’Hàbitat i el Territori (Investigació, Valorització, Internacionalització i Comunicació)
  • CreaInCube
  • Plataforma per a la cooperació interdisciplinària
 • Transformació del campus per al desenvolupament d´un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial
  • Articulació campus universitari – ciutat
  • L’art com a plataforma interdisciplinària
  • Infraestructures innovadores i accessibles
  • Impuls d’entorns de qualitat
 • Eix Internacional:
  • Atracció de talent,
  • Mobilitat
  • Projecció i reconeixement internacional
  • Cooperació al desenvolupament
 • El Consorci CAMPUSHABITAT5U desenvoluparà 3 tipus de funcions:
  • Funció d’impuls: accions encaminades a promoure i incentivar les actuacions establides en el Pla de Conversió a CEI CAMPUSHABITAT5U.
  • Funció d’execució: accions d’organització, gestió i/o coordinació de les actuacions.
  • Funció d’avaluació: accions de seguiment, anàlisi periòdica de les actuacions i rendició de comptes.

  La rendició de comptes serà doble: interna i externa. La rendició de comptes interna tindrà com a destinatari les entitats de l’agregació estratègica. La rendició de comptes externa tindrà com a destinatari principal el Ministeri d´Educació.

  Independentment que cadascuna de les entitats de l’agregació CAMPUSHABITAT5U realitze accions d´avaluació respecte a les actuacions executades per cadascuna d’elles, el Consorci realitzarà un seguiment i rendirà comptes de totes i cadascuna de les actuacions proposades en el Pla de Conversió a CEI, així com d’aquelles noves actuacions proposades que es posen en funcionament.

  A tals efectes, es planteja el següent model de govern:

  Òrgans de govern

  El Consorci estarà integrat per les 5 Universitats del SUPV. El model proposat estarà format per:

  • Consell Rector,
  • President
  • Consells assessores per àmbits d’actuació
  • El Consell Rector. És el màxim òrgan de govern del Consorci. Estarà integrat pels Rectors de les 5 Universitats de l’agregació estratègica.Les seues funcions principals seran, entre unes altres, les següents:
   • Vetlar pel compliment dels principis de bon govern corporatiu,
   • Fixar les pautes de transparència en la informació externa i interna que emana de l’entitat,
   • Coordinar les línies generals d´actuació del Consorci, així com l´organització general i el funcionament del Consorci, inclosa la creació i supressió d’Àrees i altres unitats.
   • Aprovar el pressupost i el pla estratègic.
   • Establir les condicions generals de contractació de personal
   • Acordar l’adhesió de nous membres, fundadors o membres i l’establiment de condicions per a aquesta adhesió
  • El President. És triat pel Consell Rector d’entre els seus membres per a un mandat de dos anys, renovable una vegada. Està assistit per un Director Executiu. El President és el responsable d´executar les directrius establides pel Consell Rector.

  Es proposen a més 4 consells assessores, un per cada àmbit d’actuació, que actuaran com a òrgans consultius:

  • Consell Assessor de l’Àmbit d´Actuació “Hàbitat – Edificació”
  • Consell Assessor de l’Àmbit d´Actuació “Hàbitat – Llar”
  • Consell Assessor de l’Àmbit d´Actuació “Territori – Planificació i gestió”
  • Consell Assessor de l’Àmbit d´Actuació “Territori – Espai Social”

  Els Consells Assessores es dotaran de persones de reconegut prestigi en cadascun dels àmbits d’actuació d´Hàbitat i Territori:

  • personal docent i investigador de les 5 universitats de l’agregació estratègica CAMPUSHABITAT5U
  • personal docent investigador de reconegut prestigi internacional provinent d’Universitats i Centres d’Investigació de rellevància internacional
  • representants de les entitats de l’agregacions per especialització al projecte CAMPUSHABITAT5U (REDIT, Instituts Tecnològics de la CV, CSIC, Empreses, Clusters i Associacions de l’àmbit Hàbitat i Territori, Fira de València i Institució Firal Alacantina)
  • representants de les entitats de les agregacions institucionals del projecte CAMPUSHABITAT5U (Generalitat Valenciana, Ajuntaments i Diputacions, Col·legis Professionals, Cambres de comerç i Altres institucions).

   

  Estructura organitzativa de gestió
  El Director executiu serà nomenat pel Consell Rectora proposta del President del Consorci. El càrrec de Director Executiu recaurà en una persona seleccionada mitjançant concurs, de marcat perfil professional i prestigi internacional i experiència en l’àmbit de l’Hàbitat i el Territori amb àmplies facultats per a implementar i desenvolupar el projecte.

  El Director Executiu tindrà la responsabilitat, entre unes altres, de:

  • Supervisar i garantir la qualitat dels programes de cadascun dels 4 eixos d’actuació:
   • Eix docent
   • Eix R+D+i
   • Eix Internacional
   • Eix Transformació del campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial
  • Gestió del pressupost de l´entitat
  • Seguiment ordinari de les accions del pla de conversió a CEI.

  L’estructura de gestió del Consorci s’organitzarà a través d´Àrees. Les Àrees serien les unitats que liderarien i executarien actuacions per al conjunt de les entitats de l’agregació estratègica:

  • Àrea Docent
  • Àrea de R+D+i
  • Àrea d’Internacionalització
  • Àrea de Transformació del Campus

  Cada Àrea estarà formada per:

  • un Director, nomenat pel Consell Executiu a proposta del Director,
  • un equip tècnic responsable d´executar les actuacions descrites.

  D´altra banda, cada Àrea tindria un Consell d´Àrea. Serà una estructura de consulta i assessorament de l’Àrea. El Consell d’Àrea estarà format per:

  • El Director de l’Àrea
  • Un representant de cadascuna de les 5 Universitats de l’agregació estratègica
  • El Director Executiu del Consorci.

  Cadascuna de les Àrees desenvoluparà funcions d’impuls, execució i avaluació de les actuacions del seu àmbit d’acord amb el Pla de conversió a CEI.

  En referència a les funcions d´avaluació, el sistema de seguiment i rendició de comptes haurà d´articular-se a partir del mètode que definisca l’organització (elaboració periòdica de memòries, sessions específiques en els òrgans de direcció, sessions de reporting) i tenint en compte els resultats que s’obtinguen en els indicadors especificats en el Pla de conversió CAMPUSHABITAT5U.

  Per tant, cada Àrea haurà d’arreplegar regularment els resultats aportats pel desenvolupament de les accions per a la seua presentació al Director Executiu, de manera estructurada.

  CAMPUSHABITAT5U desenvoluparà un sistema de seguiment que permeta monitoritzar l’avanç de cadascuna de les actuacions que desenvolupen els eixos d’actuació del projecte. Cada Àrea haurà de, com a tasca inicial, fixar per a cada actuació les variables d´informació i control que faciliten la traducció de les propostes d’actuació en fets. Així, a cada actuació haurà d’associar-se-li:

  • Situació de partida. Descriu l’estat en què es troba l’acció en el moment zero. És l’escenari inicial
  • Situació d’arribada. Descriu la situació ideal una vegada l’acció s’haurà realitzat satisfactòriament. És l’escenari final
  • Temps de realització. Identifica el moment en què una determinada acció haurà d’estar acabada
  • Indicadors. Mètode de mesurament que permet avaluar el grau d´implementació d’una acció de manera neutra i objectiva.

  Disposar d’aquesta informació és clau per a conèixer el grau d’implementació de les actuacions i per a disposar d’un sistema de suport a la presa de decisió que permeta corregir a temps les possibles variacions en el desenvolupament de les actuacions per a garantir la consecució dels objectius marcats.

tives set are met.