MÀSTERS UNIVERSITARIS
GRUPS DE R+D
INSTITUTS I CÀTEDRES

MÀSTERS UNIVERSITARIS

Espai Social

 • Desenvolupament Local i Innovació Territorial (UA)
 • Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica (UV)
 • Direcció i Planificació de Turisme (UV UA)
 • Economia Social (Cooperatives i Entitats No Lucratives) (UV)
 • Estudis Contemporanis i Investigació Avançada (UJI)
 • Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible (UV)
 • Economia Industrial (UV)
 • Gestió Cultural (UV + UPV)
 • Gestió i Promoció del Desenvolupament Local (UJI+UV)
 • Història Contemporània (UV)
 • Història de l’Art i Cultura Visual (UV + UJI)
 • Historia Identitats Hispàniques a Mediterrani Occ. (UV)
 • Interculturalitat i Polítiques Comunicatives Societat Informació (UV)
 • Internacional en Migracions (UV)
 • Ocupació i Intervenció en el Mercat Laboral (UV)
 • Ocupació i Recursos Humans (UV)
 • Patrimoni Cultural (UV)
 • Producció Artística (UPV)
 • Psicogerontologia (UV)
 • Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (UVUJI)
 • Sociologia i Antropologia de les Polítiques Públiques (UV)
 • Sostenibilitat i Resp. Social Corporativa (UJI)
 • Direcció i gestió de Recursos Humans (UV)
 • Màrqueting i Investigació de Mercats (UVUJI)
 • Gestió de Recursos Humans, Treball i Organitzacions (UA
 • Arqueologia (UV)
 • Planificació i Gestió de Processos Empresarials (UV)

Planificació i gestió

 • Gestió Sostenible i Tecnologies de l’Aigua (UA)
 • Planificació i Gestió de Riscos Naturals (UA)
 • Enginyeria de Materials, Aigua i Terreny (UA)
 • Regeneració urbana (UPV)
 • Enginyeria Ambiental (UV+ UPV)
 • Biodiversitat: Conservació i Evolució (UV)
 • Contaminació i Toxicologia Ambientals (UV)
 • Avaluació i Seguiment Ambiental d’Ecosistemes Marins i Costaners (UPV)
 • Producció Vegetal i Ecosistemes Agroforestals (UPV)
 • Tècniques per a la Gestió del Medi ambient i del Territori (UV)
 • Seguretat Industrial i Medi Ambient (UPV)
 • Aqüicultura (UV)
 • Investigació en Territori i Paisatge (UMH)
 • Agroecologia, desenvolupament rural i agroturisme (UMH)
 • Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernes (UV)
 • Ing. Hidràulica i Medi Ambient (UPV)
 • Sistemes i Serveis en la Societat de la Informació (UV)
 • Planificació i Gestió en Enginyeria Civil (UPV)
 • Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible (UPV)
 • Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions (UPV)
 • Transport, Territori i Urbanisme (UPV)
 • Geospatial Technologies (UJI)

Edificació

 • Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny (UPV)
 • Arquitectura i Urbanisme Sostenibles (UA)
 • Conservació del Patrimoni Arquitectònic (UPV)
 • Conservació i Restauració de Béns Culturals (UPV)
 • Construccions i Instal·lacions Industrials (UPV)
 • Direcció i Gestió de Projectes (UPV)
 • Edificació (UPV)
 • Eficiència Energètica i Sostenibilitat en Inst. Industrials i Edificació (UJI)
 • Gestió de la Qualitat (UJI-UV)
 • Gestió de l’Edificació (UA)
 • Ing. Mecànica i Materials (UPV)
 • Enginyeria de la Construcció (UJI)
 • Enginyeria del Formigó (UPV)
 • Nanociència i Nanotecnologia Molecular (UJI+UV+UA)
 • Prevenció de Riscos Laborals (UPV/UV/UJI)
 • Química Orgànica, Experimental i Industrial (UV+UPV)
 • Química Sostenible (UPV+UV+UJI)
 • Química Teòrica i Modelització Computacional (UV+UJI)
 • Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (UJI)
 • Tècniques Experimentals en Química (UV)
 • Inst. Tèrmiques i elèctriques en edificis- Eficiència Energètica (UMH)

Llar

 • Automàtica i Informàtica Industrial (UPV)
 • Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (UJI)
 • Disseny i Fabricació (UJI)
 • Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital (UPV)
 • Enginyeria Acústica (UPV)
 • Enginyeria de Computadors (UPV)
 • Enginyeria de Telecomunicació (UV)
 • Enginyeria del Manteniment (UPV)
 • Enginyeria Electrònica (UV)
 • Investigació en tecnologies indust. i de telecomunicació (UMH)
 • Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador (UPV)
 • Ing. Sistemes Electrònics (UPV)
 • Postproducció Digital (UPV)
 • Sistemes Intel·ligents (UJI)
 • Teledetecció (UV)
 • Computació avançada i sistemes intel·ligents (UV)
 • Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador (UPV)
 • Llar digital

GRUPS DE R+D

Espai Social

 • ACCESO-Dep.Psicologia Evolutiva (UV)
 • Aliances estratègiques, xarxes i territori (UJI)
 • Qualitat en la gestió dels serveis (UMH)
 • CITur (Cinema, Imaginari i Turisme) (UV)
 • Ciutadania, immigració i minories (UV)
 • Desenvolupament Rural i Avaluació de Polítiques Públiques (UV)
 • Economia Aplicada a la Cultura (UV)
 • Economia Social i Cooperativa (UV)
 • Economia i Política Laboral (UV)
 • Estudis econòmics de mercat immobiliari (UMH)
 • Gabinet d’estudis turístics (UJI)
 • Sostenibilitat de les organitzacions i gestió de la resp. Social (UJI)
 • Integració Econòmica (UV)
 • Medi, societat i paisatge (UA)
 • Observatori turístic (UMH)
 • Planificació i gestió sostenible del turisme (UA)
 • Població, medi ambient, i desenvolupament (UA)
 • Psicologia de les Organitzacions i del Treball (UV)
 • Psicosocial de la Conducta Organitzacional (UV)
 • Sociologia de la tecnologia, mediambiental, urbana i del gènere (UJI)
 • Geografia humana (UA)
 • Sostenibilitat i Educació Superior (UV)
 • IMK Innovació en Màrqueting (UJI)
 • Territori i mobilitat. Mercats de treball i habitatge (UA)

Planificació i Gestió

 • Aigua i Territori (UA)
 • Geologia aplicada i hidrologia (UA)
 • Ing. Tèrmica de Processos Industrials (UPV)
 • Economia de l’Aigua (UV)
 • Estudi del territori i del Patrimoni (UV)
 • Minerologia aplicada i ambiental (Rocas, minerales industriales y contaminación atmosférica) (UJI)
 • Sismologia-Risc Sísmic i processament del senyal en fenòmens naturals (UA)
 • Enginyeria i tecnologia de l’aigua (UPV)
 • Enginyeria del terreny i les seues estructures (UA)
 • Urbanística i ordenació del territori en l’espai litoral (UA)
 • Clima i ordenació del territori (UA)
 • Xarxes de Computadors (UPV)
 • Hidrogeologia (UPV)
 • Ordenació del Territori i Medi Ambient (UMH)
 • Geografia urbana i del poblament (UJI)
 • Dret del transport internacional (UJI)
 • Integració del Disseny i Avaluació Ambiental (UPV)
 • Fotoquímica Heterogènia i Mediambiental (UPV)
 • Aqüicultura i Medi ambient (UPV)
 • Ciència i Tecnologia Forestal (UPV)
 • Medi ambient i Seguretat Industrial (UPV)
 • Estudi dels Aiguamolls Mediterranis (UV)
 • Enginyeria de residus (UJI)
 • Recursos hídrics i desenvolupament sostenible (UA)

Edificació

 • Arquitectura – Composició arquitectònica (UA)
 • Arquitectures Paral·leles (UPV)
 • Art i Arquitectura Contemporània (UPV)
 • Càlcul d’estructures i construcció (UJI)
 • Durabilitat de materials i construccions en enginyeria i arquitectura (UA)
 • Edificació, Tecnologia, Investigació i Desenvolupament (UA)
 • Assaig, simulació i modelització d’estructures (UA)
 • Estructures mixtes (UJI)
 • Estudi arquitectònic del Patrimoni (UJI)
 • Expressió gràfica (Invesgrafica) (UA)
 • Grup Radiació Solar (UV)
 • Innovació i gestió de l’edificació (UA)
 • Materials Moleculars (Dep. Química inorgànica) (UV)
 • Materials i sistemes constructius de l’edificació (UA)
 • Psicologia Seguretat i Salut Laboral i Prevenció Accidentes (UV)
 • Recuperació del Patrimoni Cultural (UPV)
 • Rehabilitació d’edificis (UMH)
 • Restauració arquitectònica (UA)
 • Tecnologia i sostenibilitat en arquitectura (UA)
 • Tecnologia, qualitat i sostenibilitat en l’edificació (UJI)
 • Tecnologia de materials i territori (UA)
 • Petrologia aplicada (UA)
 • Auditoria energètica en edificis (UMH)

Llar

 • Auditoria energètica en edificis (UMH)
 • Applying intelligent agents (UJI)
 • Centre de Visualització interactiva (UJI)
 • Domòtica i robot per a rehabilitació de discapacitats (UMH)
 • Electricitat, Electrònica i Automàtica (UJI)
 • Electrònica Industrial i Instrumentació (UV)
 • Electromagnetisme i Ondas (UV)
 • Computació i comunicacions (UPV)
 • Fenòmens Ondulatoris (UPV)
 • Grup de Sistemes Electrònics Industrials (UPV)
 • Eines programari per a enginyeria d’usabilitat (UMH)
 • Enginyeria Acústica. Soroll en habitatges (UMH)
 • Enginyeria dels sistemes tèrmics i energètics (UJI)
 • Enginyeria en biosenyals i imatge radiològica (UPV)
 • Interacció i sistemes robòtics (UJI)
 • Laboratori de Lum (UPV)
 • Laboratori de robòtica intel·ligent (UJI)
 • Materials i Dispositius Optoelectrònics (UV)
 • Processament Digital de Senyals (UV)
 • Química de l’estat sòlid (UJI)
 • Química inorgànica mediambiental i materials ceràmics (UJI)
 • Tècniques avançades d’Intel·ligència Artificial (UMH)
 • Tecnologia Informàtica. GTI (UPV)
 • Tecnologia Programari Multi-Paradigma (UPV)
 • Domòtica i Ambients Intel·ligents (UA)
 • Física matemàtica i teòrica d’alta tecnologia (UV)
 • Tecnologia Ceràmica (UJI)

INSTITUTS I CÀTEDRES

Espai Social

 • I.U. Desenvolupament Local (IIDL) (UJI+UV)
 • I. Investigacions turístiques (UA)
 • I.U. Economia Social i Cooperativa (UV)
 • I.U. Polibenestar (UV)
 • I.U. Inv. en Psicologia R.H., Desenvolupament organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (UV)
 • Centre Enginyeria Econòmica (UPV)
 • Centre d’Investigació Art i Entorn (UPV)
 • I. Gestió de la Innovació i del Coneixement (UPV)
 • Càtedra Alfons Cucó (UV)
 • Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors (UV)
 • Càtedra de Salut Laboral i Empresa (UV)
 • Cátedra Caja Mediterráneo-ATA-Universitat de València sobre Treball Autònom (UV)
 • Càtedra de Pensament Contemporani – Cañada Blanch (UV)
 • Càtedra Ciutat de València (UPV)
 • Càtedra Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts (UA)
 • Càtedra de Dret Autonòmic Valencià (UV)
 • Càtedra Metrovalencia en Belles Arts (UPV)
 • Càtedra d’Empresa Familiar (UV)
 • Càtedra de Cultura Empresarial (UV)
 • Càtedra Telefònica Noves Tecnologies per al Medi ambient i la Inclusió Social (UPV)
 • Càtedra Unesco i Càtedra Mediterrània (UV)
 • Càtedra Municipis Sostenibles (UPV)
 • Institut d’Economia Internacional (IEI)
 • Cátedra para la formación e investigación en la enfermedad de Parkinson

Planificació i gestió

 • I. Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV)
 • I.U. Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana (UPV)
 • I.U. Aigua i Ciències Ambientals (UA)
 • Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg (UPV)
 • Institut Agroforestal Mediterrani (UPV)
 • I. Inv. Gestió Integrada de Zones Costaneres (UPV)
 • I. Seguretat Industrial, Radiofísica i Mediambiental (UPV)
 • Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) (UMH)
 • Càtedra Cemex Sostenibilitat (UPV)
 • Càtedra Fundació José i Ana Royo de Ecologia Química (UPV)
 • Càtedra Gandia Verda Àrea de Medi Ambient de l’Ajunt. Gandia (UPV)
 • Aula Lubasa Canvi Climàtic (UJI)
 • I.U. Enginyeria de l’Aigua i Medi ambient (UPV)
 • I.IU. Geografia (UA+UJI)
 • Centre d’Investigació sobre la Desertificació (CIDE) (UV)
 • I.U. Tràfic i Seguretat Viària (UV)
 • I. Transport i Territori (UPV)
 • Càtedra Demetri Ribes (Transporte, Obras Públicas y Ordenación Territorial) (UV)
 • Càtedra Vialobra de Ferrocarriles (UPV)
 • Càtedra Logística i Transport Internacional (UV)
 • Càtedra de Dret Notarial “Carles Ros” (UV)
 • Càtedra de Dret Immobiliari Registral “Bienvenido Oliver” (UV)
 • IUPA Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (UJI)
 • Institut de Física Corpuscular (IFIC)

Edificació

 • I. de Ciències dels Materials (UV)
 • I.U. Ciència Molecular (ICMOL) (UV)
 • I. U. Restauració del Patrimoni (UPV)
 • Centre de Biomaterials i enginyeria tissular (UPV)
 • Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (UPV)
 • I. Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada (UPV)
 • I. Tecnologia de Materials (UPV)
 • Institut de Tecnologia Química (CSIC –UPV)
 • Institut Tecnològic de la Construcció (AIDICO)
 • Institut Tecnològic de l’Energia (ITE)
 • Institut de Biomecànica de València (IBV)
 • Càtedra Arquitectura Sostenible Bancaixa Hàbitat (UPV)
 • Càtedra d’Arquitectura Tècnica del CAATV (UPV)
 • Càtedra Blanca – CEMEX (UPV)
 • Càtedra Construcció Sostenible i Biourbanisme GESFESA (UPV)
 • Càtedra Hàbitat Saludable (UPV)
 • Càtedra Lladró d’Arquitectura per a l’Hàbitat (UPV)
 • Càtedra per a la Investigació i formació sobre Pneumàtics Reciclats (UMH)

Llar

 • I.U. Aplicacions de les tecnologies de la informació (UPV)
 • I. Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunic. (UV)
 • Institut de Bioenginyeria (UMH)
 • Centre de Tecnologies Físiques: Acústica, Materials i Astrofísica (UPV)
 • Centre Inv. en Mètodes de Producció de Programari – ProS (UPV)
 • Investigació en Enginyeria Energètica (UPV)
 • I. Tecnologia de Materials (UPV)
 • I. Tecnologia Elèctrica (UPV)
 • I. Bioenginyeria i Tecnologia orientada a l’Ésser humà (UPV)
 • I.U. Tecnològic de la Informàtica (ITI)
 • I. Tecnològic del Moble, la Fusta i Afins (AIDIMA)
 • I. Tecnologia Ceràmica (ITC)
 • I. Tecnològic de l’Energia (ITE)
 • I. Biomecànica de València (IBV)
 • Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica (UJI)
 • Aula Lubasa Canvi Climàtic (UJI)
 • Aula Ceràmica (UJI)
 • Càtedra Ceràmica Ascer (UPV)
 • Càtedra de Divulgació de la Ciència (UV)
 • Centre d’Investigació Operativa (UMH)