Introducció

Les 5 Universitats que integren el Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV):

 • Universitat de València (UV),
 • Universitat Politècnica de València (UPV),
 • Universitat d’Alacant (UA),
 • Universitat Jaume I (UJI)
 • Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)

presenten a la convocatòria de Campus d’Excel·lència Internacional 2011 el projecte denominat CAMPUSHABITAT5U, sota el lema “Unir excel·lència, millorar l’hàbitat, reactivar el benestar”.

Característiques Generals

CAMPUSHABITAT5U té com a objectiu ser impulsor i dinamitzador d’un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador basat en el coneixement, la innovació, la creativitat, l’eficiència dels recursos, l’ocupació i la cohesió social i territorial. Les característiques principals de CAMPUSHABITAT5U són les següents:

 • Agregació: Configura un Campus de la Comunitat Valenciana que suma esforços i comparteix coneixement
 • Especialització: Desenvolupa un projecte d’excel·lència únic en l’estat espanyol en l’àmbit de el “Hàbitat i el Territori”.
 • Interdisciplinaritat: És un campus multisectorial i pluridisciplinar, és a dir, es basa en la interacció de diferents sectors econòmics i múltiples disciplines.
 • Internacionalització: El Campus visibilitza la dimensió internacional docent i investigadora, atrau talent i consolida la xarxa d’aliances

Agregació

CAMPUSHABITAT5U es configura com un Campus territorial del conjunt de la Comunitat Valenciana (CV). Així, en el Campus estan presents:

 • Les 5 Universitats que integren el SUPV amb una tradició significativa de col·laboració en l’àmbit docent i d’investigació en Hàbitat i Territori
 • Els agents més significatius de l’àmbit “Hàbitat i Territori” que ja vénen col·laborant amb les 5 Universitats del SUPV
  • Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT),
  • Instituts Tecnològics de la CV que desenvolupen les seues activitats en l’àmbit d’especialització,
  • Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a través dels Instituts de l’àmbit d’especialització
  • Empreses, clústers i associacions empresarials de l’àmbit d’especialització
  • Fira de València i Institució Firal Alacantina a través dels seus múltiples certàmens relacionats amb l’àmbit d’especialització
 • El conjunt de les administracions públiques de la CV i totes aquelles institucions les activitats de les quals incideixen sobre l’Hàbitat i el Territori

Especialització

CAMPUSHABITAT5U és un projecte únic especialitzat en Hàbitat i Territori.
En els últims dos decennis l’economia de la CV ha experimentat un creixement sostingut moguda principalment pel sector de la construcció residencial i l’activitat terciària de mercat. No obstant açò, el creixement ha sigut desequilibrat i poc sostenible en el temps.
Una economia avançada com la valenciana només pot competir mitjançant la qualitat, la diferenciació, la creativitat i la reputació. Però açò no afecta només als béns i serveis produïts, sinó també a l’ambient social, cultural, urbà i paisatgístic.
Amb aquesta finalitat, CAMPUSHABITAT5U aspira a ser referent en la reactivació del benestar de la CV configurant un territori singular mitjançant:

 • La concentració de les activitats innovadores i interdisciplinàries, generadores de major valor afegit
 • L’atracció de capital humà de major talent nacional i internacional
 • La protecció del medi ambient i la utilització equilibrada dels recursos disponibles
 • la plena implicación de les seues institucions en el desenvolupament del territori, facilitant sistemes educatius que fomenten la creativitat i valors com l’esforç, la tolerància, i la diversitat.

CAMPUSHABITAT5U compta actualment amb equips i activitats de reconegut prestigi que vénen desenvolupant projectes d’excel·lència internacional amb projecció innovadora i impacte socio-econòmic en Hàbitat i Territori, en molts casos a través de la participació conjunta de persones i equips de les diferents entitats agregades en CAMPUSHABITAT5U.
CAMPUSHABITAT5U desenvolupa la seua estratègia d’especialització a través de 4 àmbits d’actuació en Hàbitat i Territori com es descriuen a continuació:

Interdisciplinaritat

CAMPUSHABITAT5U és un projecte especialitzat en Hàbitat i Territori que:

 • Agrega activitats acadèmiques i científiques d’excel·lència en diferents disciplines complementàries del conjunt SUPV.
 • Agrega investigació, innovació, tecnologies i coneixement del conjunt d’Instituts Tecnològics i sector empresarial de la CV que aporten valor afegit a l’Hàbitat i Territori des de sectors econòmics complementaris.

En aquesta línia, CAMPUSHABITAT5U liderarà la introducció de formes de relació amb el territori basades en la promoció d’ecosistemes innovadors interdisciplinaris a través de:

 • Consolidar CAMPUSHABITAT5U com a referent d’excelencia docent en Hàbitat i Territori
 • Promoure la investigació avançada a través de la investigació col·laborativa interdisciplinària i interuniversitària en l’àmbit d’Hàbitat i Territori.
 • Atraure i promocionar talent investigador altament qualificat
 • Impulsar la innovació i la creativitat en un entorn interdisciplinari com una alternativa de creixement econòmic i de benestar social, facilitant el desenvolupament de projectes d’investigació en la intersecció Art-Ciència-Tecnologia
 • Crear un sistema de gestió integral de la transferència de coneixement, fomentant la valorització i explotació dels resultats de la investigació
 • Generar un entorn emprenedor, innovador i interdisciplinari que propicie l’augment de l’ocupació
 • Contribuir al desenvolupament d’espais vitals capaços de dinamitzar entorns cohesionats socialment i comptar amb una ciutadania ben formada disposada a participar activament en el procés de construcció social
 • Fomentar el caràcter vertebrador i innovador del campus en relació permanent amb el territori

Internacionalització

La consolidació internacional de CAMPUSHABITAT5U és un factor determinant de la seua qualitat acadèmica i científica i de la seua pròpia viabilitat de futur. Per a açò és clau el desenvolupament de polítiques d’internacionalització des d’una estratègia integral, interuniversitària i interdisciplinària.
Els objectius de la política d’internacionalització són els següents:

 • Engegar i potenciar projectes d’investigació a través de programes de doctorat interuniversitaris internacionals,
 • Promoure la mobilitat internacional a nivell de Doctorat i d’Investigació, cap al CAMPUSHABITAT5U i cap a les institucions internacionals d’investigació de prestigi,
 • Impulsar un entorn d’excel·lència capaç d’atraure i promocionar el talent investigador d’excel·lència internacional,
 • Millorar la visibilitat i el reconeixement de CAMPUSHABITAT5U com a lloc idoni per a desenvolupar el Doctorat i com a lloc de treball per als investigadors internacionals de prestigi,
 • Potenciar les aliances amb aquelles universitats i/o pols de referència internacional amb els quals generar major sinergia en activitats docents com a titulacions conjuntes o múltiples i projectes d’investigació avançada en col·laboració,

Govern

Les 5 Universitats constituiran el Consorci CAMPUSHABITAT5U amb l’objectiu de:

 • facilitar la coordinació de l’excel·lència en el desenvolupament dels objectius estratègics i les actuacions establides en el pla de conversió a CEI per a la millora de l’Hàbitat i el Territori.
 • promoure l’espai de permeabilitat entre Universitats, Centres Tecnològics i Empreses
 • afavorir la relació de totes elles amb les institucions internacionals de referència en Hàbitat i Territori.

Eixos d’actuació

Els eixos d’actuació principals del Consorci seran els següents:

 • Eix docent:
  • Pla Estratègic docent en Hàbitat i Territori
  • Observatori Virtual de l’Ocupació Hàbitat i Territori
  • Lifelong Learning Habitat Programme
  • Model integral de relació entre Universitat i Formació Professional
 • Eix R+D+i:
  • Institut de l’Hàbitat i el Territori (Investigació, Valorització, Internacionalització i Comunicació)
  • CreaInCube (espais multidisciplinaris de creativitat)
  • Centre d’Estudis Avançats en Hàbitat i Territori
  • Observatori del Paisatge i el Territori
 • Transformació del campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial
  • Dinamització d’entorns socialment cohesionats
  • Programa de càtedres d’empresa per a impulsar activitats innovadores en col·laboració
  • Programa de regeneració urbana i rural
  • Model social integral en un entorn universitari de qualitat
 • Eix Internacional:
  • Atracció i promoció de talent a través de CAMPUSHABITAT5U Endowment
  • Mobilitat internacional cap a i des de les Universitats de prestigi en Hàbitat i Territori
  • Aliances estratègiques internacionals en Hàbitat i Territori
  • Projecció, visibilitat i reconeixement internacional de CAMPUSHABITAT5U

Epíleg

CAMPUSHABITAT5U vertebra a la Comunitat Valenciana en el seu conjunt, té vocació de permanència, és impulsor i dinamitzador de l’economia del territori, consolida el pol de referència internacional en hàbitat i territori, suma esforços i comparteix coneixement interdisciplinari.

En definitiva, CAMPUSHABITAT5U desenvolupa un projecte d’excel·lència en l’àmbit de l’“Hàbitat i el Territori” que té com a objectiu generar un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador.