Introducció

El present document Memòria Econòmica inclou els següents apartats:

 • Cronograma per semestres de les actuacions durant un període de 5 anys. El cronograma s’inicia el segon semestre del 2011 i finalitza el primer semestre del 2016.
 • Un pressupost del conjunt de les actuacions des del segon semestre del 2011 al primer semestre del 2016
 • L’origen del finançament de cadascuna de les actuacions:
 • Generalitat Valenciana / Fons Propis de les Universitats
 • Fons provinents d’Ajuntaments, Diputacions, Cambres de comerç, etc.
 • Unió Europea
 • Sector privat
 • Ministeri d’Educació a través de:
  • Subprograma d’Enfortiment
  • Subprograma d’Excel·lència
 • Informació sobre les actuacions detallades en el document Memòria del Projecte de Conversió a CEI per a les que se sol·licita finançament, ja siga a través de Subprograma d’Excel·lència Internacional així com aquelles actuacions que tenen altres vies de finançament alternatives ja establides:
 • Eix d’actuació i àmbit on es troba la descripció de l’actuació en la Memòria del Projecte de Conversió a CEI
 • Especificació sobre els tipus de despesa que implicarà el desenvolupament de l’actuació. El criteri general utilitzat per a la distribució per tipus de despesa ha sigut el següent:
 • Tipus 1: Personal propi de les 5 Universitats o del Consorci CAMPUSHABITAT5U
 • Tipus 2: Construcció o adequació d’edificis o instal·lacions
 • Tipus 3: Adquisició o millora d’equipaments
 • Tipus 4: Inclou diferents tipologies:
  • Convocatòria anual d’ajudes
  • Col·laboracions de personal docent
  • Col·laboracions de Grups de R+D o instituts universitaris
  • Contractació de serveis professionals externs per a desenvolupar actuacions concretes


 

Descripció de les actuacions

    1. Pla estratègic docent en Hàbitat i Territori
     Descripció: veure Eix 1. Excel·lència Docent de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (pàg.6)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals externs per a col·laborar en l’elaboració del Pla Estratègic Docent
    2. Intercanvi i mobilitat internacional estudiants
     Descripció: veure Eix 3. Internacionalització Docent de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg. 11)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual d’ajudes
    3. Programa de lideratge i gestió de persones
     Descripció: veure Eix 1. Excel·lència Docent de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg. 7)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a gestionar el programa
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a desenvolupar el programa
     Tipus 4: Col·laboració de personal docent i contractació de professionals del sector empresarial i institucional per a impartir el programa
    4. Programa Talent per a educar i liderar
     Descripció: veure Eix 1. Excel·lència Docent de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg. 7)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual d’ajudes Eix Plataforma coordinadora Empreniment, Ocupació i Formació Contínua
    5. Foment de la cultura emprenedora
     Descripció: veure Eix 2. Empreniment, Ocupació i Formació Contínua de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg. 8)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a desenvolupar el programa
     Tipus 4: Col·laboracions de personal docent i contractacions de professionals del sector empresarial i institucional per a desenvolupar les actuacions
    6. Observatori Virtual de l’Ocupació
     Descripció: veure Eix 2. Empreniment, Ocupació i Formació Contínua de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg.9)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a desenvolupar el programa
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals per a la gestió de l’Observatori
    7. Life Long Learning Habitat Programme
     Descripció: veure Eix 2. Empreniment, Ocupació i Formació Contínua i Eix 3. Internacionalització docent de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg. 10 i 11)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a gestionar el programa
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a desenvolupar el programa
     Tipus 4: Col·laboració de personal docent i contractació de professionals del sector empresarial i institucional per a impartir el programa Eix Entorn integrat de Formació Superior
    8. Desenvolupament d’un Model Integral de relació entre Universitats i FPGS
     Descripció: veure Eix 4. Entorn integrat de Formació Superior de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg.12)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals per a elaborar i implementar el Model Integral
    9. Beques de Formació de Suport Tècnic a la Investigació (FPATI)
     Descripció: veure Eix 4. Entorn integrat de Formació Superior de l’Àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg.13)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual d’ajudes Eix Adaptació a l’EEES
    10. Infraestructures i equipaments docents singulars
     Descripció: veure Eix 5. Adaptació a l’EEES de l’àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg. 13)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Infraestructures i equipaments per als laboratoris docents
    11. Innovació educativa i noves tecnologies
     Descripció
     : veure Eix 5. Adaptació a l’EEES de l’àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg. 14)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Equipaments de noves tecnologies per a aules docents
    12. Transformació de les biblioteques en CRAI’s
     Descripció: veure Eix 5. Adaptació a l’EEES de l’àmbit 2.1 Millora Docent i adaptació a l’EEES (Pàg. 14)
     Tipus de despesa:
     Tipus 2: Construcció d’un edifici per a albergar un CRAI Eix Escola Internacional de Doctorat HABITAT5U
    13. Definició i posada en funcionament de l’Escola
     Descripció
     : veure Eix 1 Escola Internacional de Doctorat HABITAT5U de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg.8)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a gestionar el programa
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a desenvolupar el programa
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals externs que col·laboren en la definició de l’Escola de Doctorat
    14. Impuls de l’oferta de Doctorats amb esment d’Excel·lència
     Descripció
     : veure Eix 1 Escola Internacional de Doctorat HABITAT5U de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg.8)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a impulsar, gestionar i impartir l’oferta de Doctorats
    15. Atracció de jove talent investigador predoctoral
     Descripció: veure Eix 1 Escola Internacional de Doctorat HABITAT5U de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg. 8)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual d’ajudes Eix Investigació, Innovació i Valorització (Institut de l’Hàbitat i el Territori)
    16. Pla Director dels 4 àmbits d’especialització
     Descripció: veure Eix 2 Institut de l’Hàbitat i el Territori de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg.10)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: contractació externa per a l’elaboració del Pla Director
    17. Convocatòries per a projectes R+D en col·laboració CAMPUSHABITAT5U
     Descripció: veure Eix 2 Institut de l’Hàbitat i el Territori de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg.10)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual d’ajudes
    18. Espai comú Universitat – Centres Tecnològics – Sector Empresarial
     Descripció: veure Eix 2 Institut de l’Hàbitat i el Territori de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg. 11)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual d’ajudes per a promoure la mobilitat entre els 3 àmbits
    19. Unitat de Valorització i Comercialització de la R+D
     Descripció: veure Eix 2 Institut de l’Hàbitat i el Territori de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg.12)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a gestionar la Unitat
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a desenvolupar el programa
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals externs experts per a assessorar en valorització, protecció i comercialització
    20. Centre d’Estudis Avançats Hàbitat i Territori
     Descripció
     : veure Eix 4 Centre d’Estudis Avançats Hàbitat i Territori de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg.15)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Contractació de personal docent com a professorat interí durant el període d’estada del PDI en el Centre
    21. Observatori del Paisatge i el Territori
     Descripció: veure Eix 2 Institut de l’Hàbitat i Territori de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg.13)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a gestionar l’Observatori
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a les accions a desenvolupar
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals para determinades accions a desenvolupar Eix Internacionalització
    22. Convocatòries projectes R+D en col·laboració amb Univ. Estrangeres Descripció:veure Eix 2 Institut de l’Hàbitat i Territori de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement i àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització
     Tipus de despesa:
     Tipo 4: Convocatòria anual d’ajudes per a promoure els projectes R+D en col·laboració
    23. Atracció de talent a nivell de personal investigador postdoctoral
     Descripció: veure Eix 2 Institut de l’Hàbitat i Territori de l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg. 11) i àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització (Pàg. 6)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual d’ajudes
    24. Cooperació al desenvolupament
     Descripció: veure àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització (Pàg. 7)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual d’ajudes per a promoure projectes de cooperació al desenvolupament
    25. Estratègia d’aliances i xarxes internacionals
     Descripció: veure àmbit 2.8. Xarxes i Aliances
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Convocatòria anual per a desenvolupar projectes de R+D+i a través de les actuacions promogudes per les xarxes i aliances de CAMPUSHABITAT5U
    26. CAMPUSHABITAT5U Endowment
     Descripció: veure Atracció i promoció de talent en l’àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització (Pàg. 7)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal investigador de prestigi internacional.
     Es tracta d’un finançament derivat del rendiment de les aportacions realitzades bàsicament pel sector privat per a atraure talent internacional investigador de prestigi
    27. Oficina virtual d’acolliment i atenció internacional
     Descripció: veure Eix Atracció i promoció de talent en l’àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització (Pàg. 7)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a la gestió de l’oficina.
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a la creació de l’oficina
    28. Construcció d’una residència universitària en el Campus d’Elx
     Descripció: veure Eix 4 Impuls d’entorns de qualitat en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 15)
     Tipus de despesa:
     Tipus 2: Construcció d’una residència universitària Eix Projecció i visibilitat internacional
    29. Web orientada cap al públic internacional
     Descripció: veure Eix Promoció i reconeixement internacional en l’àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització (Pàg. 5)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals per a la creació i gestió de la web
    30. Show-Room en fires nacionals i internacionals
     Descripció: ver Eje Promoción y reconocimiento internacional en el ámbito 2.6 Políticas de Internacionalización (Pág. 6)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Elaboració del Show-room
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals per a la presentació de CAMPUSHABITAT en les fires nacionals i internacionals
    31. Organització d’esdeveniments internacionals
     Descripció: veure Eix Promoció i reconeixement internacional en l’àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització (Pàg. 5)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi organitzador d’esdeveniments internacionals
     Tipus 4: Costos necessaris de viatge i hostalatge dels ponents
    32. IPTV CAMPUSHABITAT5U
     Descripció: veure Eix 4 Impuls d’entorns de qualitat en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 15)
     Tipus de despesa:
     Tipo 3: ATipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a la posada en funcionament de la IPTV CAMPUSHABITAT5U Eix Creativitat
    33. CreaIncube
     Descripció: veure Eix 3 CreaInCube en l’àmbit 2.2 Millora Científica i Transferència de Coneixement (Pàg. 14)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a l’adaptació de l’espai multidisciplinari CreaInCube
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals per a la dinamització i gestió d’accions que impulsen l’Espai Multidisciplinari CreaInCube a través dels Creative Wecoffe’s, Workshops iCreative Coaching’s, que generen estratègies de creixement gràcies a un noudriver de prosperitat: la CREATIVITAT
    34. Habitat5U Exploratorium
     Descripció: veure Eix. 2 L’art com a plataforma interdisciplinària en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 12)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a adaptar un espai flexible que promou el treball col·laboratiu interdisciplinari en la intersecció Art-Ciència-Tecnologia (ACT).
     Tipus 4: Contractació de serveis professionals per a l’impuls d’accions que promoguen el treball col·laboratiu interdisciplinari en la intersecció Art-Ciència-Tecnologia (ACT).
    35. Xarxa de Coordinació i Intercanvi de Programes Culturals
     Descripció: veure Eix. 2 L’art com a plataforma interdisciplinària en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 13)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a la gestió de l’oficina. Eix Transformació del campus per al desenvolupament d’un model social integral
    36. Laboratoris sostenibles en CAMPUSHABITAT5U
     Descripció: veure Eix. 3 Infraestructures innovadores i accessibles en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 13)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per al desenvolupament, implantació i millora dels laboratoris de CAMPUSHABITAT5U
    37. Rehabilitació i adequació d’entorns CAMPUSHABITAT5U
     Descripció: veure Eix. 3 Infraestructures innovadores i accessibles en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 13)
     Tipus de despesa:
     Tipus 2: Adaptació d’edificis, equipaments i infraestructures
    38. Senyalística mòbil i sistema d’orientació del CAMPUSHABITAT5U
     Descripció: veure Eix. 3 Infraestructures innovadores i accessibles en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 14)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a ajudar a persones amb discapacitat visual, trastorns mentals, síndrome d’asperguer o persones majors en els campus
    39. Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental EMAS
     Descripció: veure Eix. 3 Infraestructures innovadores i accessibles en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 14)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi dedicat exclusivament a la millora i adaptació amb l’objectiu d’obtenir la Certificació
    40. Campus sostenible i saludable
     Descripció: veure Eix. 3 Infraestructures innovadores i accessibles en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 14)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi amb l’objectiu de definir i gestionar una política pròpia per a contribuir a la sostenibilitat des de tots els àmbits que caracteritzen l’activitat universitària en els campus
     Tipus 3: Adquisició, adaptació i adequació dels equipaments necessaris per a configurar un Campus Sostenible i Saludable en el conjunt de la CV
    41. Plataforma interuniversitària sobre Igualtat
     Descripció: veure Eix.4 Impuls d’entorns de qualitat en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 15)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi amb l’objectiu de definir i gestionar una política pròpia per a contribuir a la sostenibilitat des de tots els àmbits que caracteritzen l’activitat universitària en els campus
    42. Programa Esport-Salut
     Descripció: veure Eix. 4 Impuls d’entorns de qualitat en l’àmbit 2.3 Transformació del Campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial (Pàg. 15)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi dedicat a promoure i desenvolupar una programació conjunta d’activitats esportives per a col·lectius diana
     Tipus 3: Adquisició, de l’equipament necessaris per a desenvolupar les actuacions del programa Eix Interacció amb el territori
    43. Observatori de l’Hàbitat
     Descripció: veure Eix. Les universitats com a agents de dinamització econòmica i social en l’àmbit 2.7 Participació en el model d’economia sostenible (Pàg. 4)
     Tipus de despesa:
     Tipus 3: Adquisició, de l’equipament necessaris per a desenvolupar les actuacions de l’Observatori
     Tipus 4: Contractació de Grups R+D o serveis professionals per a desenvolupar els projectes i actuacions de l’Observatori
    44. Programa de Càtedres d’empresa
     Descripció: veure Eix. Les sinergies entre el SUPV i el sistema productiu en l’àmbit 2.7 Participació en el model d’economia sostenible (Pàg. 4)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Contractació de Grups R+D o serveis professionals per a desenvolupar els projectes i actuacions de l’Observatori. Es tracta d’un finançament derivat de les aportacions realitzades bàsicament pel sector privat.
    45. Programa de regeneració urbana
     Descripció: veure Eix. CAMPUSHABITAT5U: Motor de regeneració urbana i rural en l’àmbit 2.7 Participació en el model d’economia sostenible (Pàg. 6)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Contractació de Grups R+D o serveis professionals per a desenvolupar els projectes i actuacions de regeneració urbana
    46. Programa de regeneració rural
     Descripció: veure Eix. CAMPUSHABITAT5U: Motor de regeneració urbana i rural en l’àmbit 2.7 Participació en el model d’economia sostenible (Pàg. 7)
     Tipus de despesa:
     Tipus 4: Contractació de Grups R+D o serveis professionals per a desenvolupar els projectes i actuacions de regeneració rural Eix Governament
    47. Creació del Consorci CAMPUSHABITAT5U
     Descripció: veure apartat Governament de l’àmbit 2.5 Agregacions (Pàg. 18)
     Tipus de despesa:
     Tipus 1: Personal propi per a la direcció i gestió del Consorci CAMPUSHABITAT5U
     Tipus 3: Adquisició de l’equipament necessari per a desenvolupar les tasques de gestió del Consorci
     Tipus 4: Contractació dels serveis professionals para:
     La definició dels objectius, àmbits i actuacions del Consorci
     Definició dels estatuts i constitució del Consorci
     Desenvolupament d’actuacions definides en el Pla de Conversió a CEI