INTRODUCCIÓ
VISIÓ I MISSIÓ
MODEL DE CAMPUS Y DAFO

INTRODUCCIÓ

CAMPUSHABITAT5U és una proposta de Campus d’Excel·lència Internacional impulsada pel conjunt de les institucions educatives que integren el Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV): la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat Jaume I (UJI) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH).

Compte a més amb la participació dels agents significatius en l’àmbit d’especialització del campus: “Hàbitat i Territori” i que ja vénen col·laborant amb les 5 universitats del SUPV:

 • Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT)
 • Instituts Tecnològics de la CV que desenvolupen les seues activitats en l’àmbit d’especialització,
 • Centre Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a través dels Instituts de l’àmbit d’especialització
 • Les principals empreses, clústers, associacions empresarials i institucions del sector econòmic i social relacionades amb l’Hàbitat i el Territori
 • Fira de València i Institució Firal d’Alacantina a través dels seus múltiples certàmens relacionats amb l’àmbit d’especialització
 • El conjunt de les administracions públiques de la CV i totes aquelles institucions les activitats de les quals incideixen sobre l’Hàbitat i el Territori

Es tracta per tant d’un Campus de la CV en el seu conjunt que suma esforços i comparteix coneixement per a desenvolupar un projecte d’excel·lència únic en l’en l’àmbit de el “Hàbitat i el Territori”. A més, el projecte permetrà contrastar les seues capacitats en el seu conjunt i obtenir noves oportunitats per a la investigació i la innovació, així com la millora de l’ocupació dels estudiants universitaris i del conjunt de la CV.

VISIÓ I MISSIÓ

Visió

CAMPUSHABITAT5U pretén convertir-se en:

 • Impulsor i dinamitzador d’un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, desenvolupant un model en el qual el coneixement especialitzat, la innovació, la creativitat, la internacionalització i la interdisciplinaritat contribuïsquen a:
  • una major competitivitat territorial,
  • un model de referència en creixement equilibrat
  • un sistema d’edificació sostenible que genere noves oportunitats econòmiques d’alt valor afegit.
 • Pol de referència internacional acadèmic i científic de l’Arc Mediterrani Europeu.

Missió

CAMPUSHABITAT5U té com a missió unir l’excel·lència per a millorar l’hàbitat i reactivar el benestar, mitjançant l’agregació dels agents més significatius en Hàbitat i Territori:

 • fomentant la investigació avançada col·laborativa com a instrument de millora del Sistema Valencià de Ciència i Tecnologia
 • promovent la interdisciplinaritat com a marc de participació activa i integració de diferents sectors econòmics
 • potenciant la creativitat i l’esperit emprenedor per a la millora de l’ocupació
 • consolidant la qualitat acadèmica i científica a nivell internacional
 • contribuint al desenvolupament d’espais vitals cohesionats.

MODEL DE CAMPUS I DAFO

DAFO

DebilitatsFortaleses
Estratègia docent conjunta a nivell internacional
Experiències de col·laboració interuniversitària prèvies entre les universitats del SUPV
Hàbitat i Territori, sectors econòmics en reconsideracióProximitat geogràfica dels centres R+D+i i els agents socioeconòmic
Estratègia d´internacionalització de la investigacióAgregació del principal potencial científic-tecnológic de la CV
Entorns integrats de Formació SuperiorParticipació destacada en activitats formatives a tots els nivells: predoctoral i postdoctoral
Transferència de resultats d´investigació a l´entorn socioeconòmicEspecialització temàtica en sectors clau per a l´economia
Atracció i promoció de talent investigadorAlt potencial de doctors i tecnòlegs en l´agregació
AmenacesOportunitats
Crisi econòmica globalAposta de la Unió Europea per un model de creixement intel·ligent, sostenible i integrador
Competitivitat global en l´àmbit de l'educació superiorClusterització del coneixement vinculat a l´Hàbitat i el Territori de la CV
Competència internacional de sistemes de ciència, tecnologia i innovacióInvolucración plena de les Administracions i Institucions de la CV per a la millora de l´Hàbitat i el Territori
Coordinació i orientació estratègica no unitària en investigacióCapacitat per a la transformació urbana i rural sobre la base d´un model social integral
Desvinculació del teixit empresarial en polítiques i R+D+iPromoció de la interacció Art-Tecnologia-Ciència
Mancada de visibilitat i reconeixement internacionalCapacitat de potenciar la internacionalització

Model de Campus

El model CAMPUSHABITAT5U es fonamenta en quatre característiques principals:

 • Agregació: un Campus de la CV que suma capacitats i comparteix coneixement
 • Especialització: desenvolupa un projecte d’excel·lència únic en l’estat espanyol en l’àmbit “Hàbitat i Territori”
 • Interdisciplinaritat: un campus multisectorial i pluridisciplinar, basat en la interacció de diferents sectors econòmics i múltiples disciplines
 • Internacionalització: un projecte que visibilitza la dimensió internacional docent i investigadora, atrau talent i consolida la xarxa d’aliances

El model aspira a convertir-se en agent tractor i dinamitzador d’un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador a través de:

 • Coneixement especialitzat i de caràcter aplicatiu
 • Investigació i innovació per a la transferència de solucions científic-tecnològiques
 • Creativitat i interacció Art-Tecnologia-Ciència
 • Sostenibilitat

El model té 2 objectius:

 • L’especialització de l’agregació per a contribuir en la CV:
 • Al canvi de model productiu,
 • A l’ocupació
 • Al desenvolupament de l’Estratègia Territorial generant cohesió social i territorial
 •  La contribució i orientació internacional, mitjançant:
 • la creació d’un pol articulador de l’Arc Mediterrani,
 • la pertinença a xarxes internacionals relacionades amb l’àmbit d’especialització i la contribució al talent

 

Resum d´agregacions i objectius

Resum d´agregacions

El marc d’agregacions de CAMPUSHABITAT5U s’estableix en tres nivells:

 • Agregació estratègica: les 5 Universitats que integren el SUPV (la Universitat de València – UV, la Universitat Politècnica de València – UPV, la Universitat d’Alacant – UA, la Universitat Jaume I – UJI i la Universitat Miguel Hernández d’Elx – UMH)
 • Agregacions per especialització: integració d’agents significatius de la Comunitat Valenciana en l’àmbit “Hàbitat i Territori” que ja vénen col·laborant amb les 5 Universitats del SUPV:
 • Xarxa d’Instituts Tecnològics de de la Comunitat Valenciana (REDIT),
 • Instituts tecnològics de la CV
 • Centre Superior d’Investigacions Científiques a través dels Instituts de l’àmbit d’especialització
 • Empreses, clústers i associacions empresarials de l’àmbit d’especialització
 • Institucions Firals de València i Alacant
 • Agregacions institucionals: les administracions públiques de la CV, institucions de suport a la R+D+i les activitats de la qual incideixen sobre l’Hàbitat i el Territori, així com referents econòmics, socials i culturals:
 • Generalitat Valenciana,
 • Ajuntaments de tots els municipis on estan presents les 5 Universitats del SUPV i amb aquells amb els quals es desenvolupen projectes de col·laboració (programes d’extensió universitària, programes de desenvolupament local)
 • Col·legis professionals de la CV i les seues organitzacions territorials
 • Confederacions empresarials de la CV i les seues organitzacions territorials
 • Cambres de comerç de la CV
 • Els principals museus i entitats culturals

Resumen de agregaciones y objetivos

Objectius de CAMPUSHABITAT5U

 • ConsolidarCAMPUSHABITAT5U com a pol d’excel·lència internacional en docència i investigació en Hàbitat i Territori
 • Enfortir una oferta docent competitiva a nivell internacional promovent l’atracció d’estudiants estrangers
 • Generar un entorn emprenedor i innovador que propicie l’augment de l’ocupació
 • Proporcionar una educació superior interdisciplinària que permeta augmentar les competències de l’alumnat i la seua capacitat de donar resposta a les demandes socials
 • Potenciar un entorn integrat entre Universitat i Formació Professional, amb la finalitat de consolidar el desenvolupament sostenible i integrador en el camp de l’hàbitat i el territori, implicant el major nombre possible d’agents territorials involucrats (Grups d’interès).
 • Promoure la investigació avançada interdisciplinària, interuniversitària i internacional en l’àmbit de l’Hàbitat i el Territori
 • Promocionar el talent investigador altament qualificat
 • Impulsar la innovació i la creativitat en un entorn interdisciplinari com una alternativa de creixement econòmic i de benestar social, facilitant el desenvolupament de projectes d’investigació en la intersecció Art-Ciència-Tecnologia
 • Fomentar activitats econòmiques innovadores en Hàbitat i Territori a través de la col·laboració Universitat-Centres Tecnològics-Sector Empresarial
 • Potenciar la capacitat de transferència de coneixement interuniversitària en Hàbitat i Territori a nivell nacional i internacional, fomentant la valorització i explotació dels resultats de la investigació
 • Incrementar la visibilitat de les innovacions científic-tecnològiques en Hàbitat i Territori sobre la societat
 • Desenvolupar una estratègia coordinada CAMPUSHABITAT5U de participació i lideratge en Plataformes, Xarxes i Aliances de prestigi
 • Enfortir la cooperació internacional al desenvolupament en Hàbitat i Territori
 • Fomentar el caràcter vertebrador del campus per a contribuir a la dinamització d’entorns cohesionats socialment
 • Consolidar un campus sostenible per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants
 • Impulsar un modelo social integral que garantisca la igualtat d’oportunitats i la capacitat d’incorporar la diversitat dels seus actors, coordinant iniciatives i generant eficiència en cadascun dels àmbits d’actuació
 • Avançar cap a un model d’economia sostenible consolidat, incrementant la productivitat i competitivitat del territori

 

  • ConsolidarCAMPUSHABITAT5U com a pol d’excel·lència internacional en docència i investigació en Hàbitat i Territori
   • Enfortir una oferta docent competitiva a nivell internacional promovent l’atracció d’estudiants estrangers
   • Generar un entorn emprenedor i innovador que propicie l’augment de l’ocupació
   • Proporcionar una educació superior interdisciplinària que permeta augmentar les competències de l’alumnat i la seua capacitat de donar resposta a les demandes socials
   • Potenciar un entorn integrat entre Universitat i Formació Professional, amb la finalitat de consolidar el desenvolupament sostenible i integrador en el camp de l’hàbitat i el territori, implicant el major nombre possible d’agents territorials involucrats (Grups d’interès).
   • Promoure la investigació avançada interdisciplinària, interuniversitària i internacional en l’àmbit de l’Hàbitat i el Territori
   • Promocionar el talent investigador altament qualificat
   • Impulsar la innovació i la creativitat en un entorn interdisciplinari com una alternativa de creixement econòmic i de benestar social, facilitant el desenvolupament de projectes d’investigació en la intersecció Art-Ciència-Tecnologia
   • Fomentar activitats econòmiques innovadores en Hàbitat i Territori a través de la col·laboració Universitat-Centres Tecnològics-Sector Empresarial
   • Potenciar la capacitat de transferència de coneixement interuniversitària en Hàbitat i Territori a nivell nacional i internacional, fomentant la valorització i explotació dels resultats de la investigació
   • Incrementar la visibilitat de les innovacions científic-tecnològiques en Hàbitat i Territori sobre la societat
   • Desenvolupar una estratègia coordinada CAMPUSHABITAT5U de participació i lideratge en Plataformes, Xarxes i Aliances de prestigi
   • Enfortir la cooperació internacional al desenvolupament en Hàbitat i Territori
   • Fomentar el caràcter vertebrador del campus per a contribuir a la dinamització d’entorns cohesionats socialment
   • Consolidar un campus sostenible per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants
   • Impulsar un modelo social integral que garantisca la igualtat d’oportunitats i la capacitat d’incorporar la diversitat dels seus actors, coordinant iniciatives i generant eficiència en cadascun dels àmbits d’actuació
   • Avançar cap a un model d’economia sostenible consolidat, incrementant la productivitat i competitivitat del territori