OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ
ANNEX I: EDIFICACIÓ
ANNEX II: HÀBITAT
ANNEX III: PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
ANNEX IV: ESPAI SOCIAL

ÀREES TEMÀTIQUES: OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ

Introducció

CAMPUSHABITAT5U té com a objectiu ser impulsor i dinamitzador d’un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador basat en el coneixement, la innovació, la creativitat, l’eficiència dels recursos, l’ocupació i la cohesió social i territorial.

Les característiques principals de CAMPUSHABITAT5U són les següents:

 • Agregació: Configura un Campus de la Comunitat Valenciana (CV) que suma esforços i comparteix coneixement
 • Especialització: Desenvolupa un projecte d’excel·lència únic en l’estat espanyol en l’àmbit de el “Hàbitat i el Territori”.
 • Interdisciplinaritat: És un campus multisectorial i pluridisciplinar, és a dir, es basa en la interacció de diferents sectors econòmics i múltiples disciplines acadèmiques.
 • Internacionalització: El Campus visibilitza la dimensió internacional docent i investigadora, atrau talent i consolida la xarxa d’aliances

Es tracta per tant d’un Campus de la CV en el seu conjunt que suma esforços i comparteix coneixement per a desenvolupar un projecte d’excel·lència en l’àmbit del “Hàbitat i el Territori”.
En els últims dos decennis l’economia de la CV ha experimentat un creixement sostingut moguda principalment pel sector de la construcció residencial i l’activitat terciària de mercat. No obstant açò, el creixement ha sigut desequilibrat i poc sostenible en el temps. L’acusada dependència respecte a la construcció i el turisme explica que la crisi siga en la CV encara més aguda que a Espanya, especialment pel que fa al seu impacte sobre l’ocupació.
En la taula 1 es pot apreciar el descens significatiu de la població ocupada en el sector de la construcció en els últims 4 anys.

Taula 1. Enquesta Població activa Comunitat Valenciana (Milers de persones)

Indicador 2007 2008%Var
08/07
2009% Var
09/08
2010 % Var
10/09
% Var
10/07
Població ocupada2.249,12.188,1-2,7%2.005,5-8,3%1.927,1-3,9%-14%
Agricultura81,775,5 -7,6% 60,1 -20,4% 59,8 -0,5% -27%
Indústria428,3 387,5 -9,5% 330,0 -14,8% 319,1 -3,3% -25%
Construcció316,6 251,1 -20,7% 214,8 -14,5% 185,2 -13,8% -42%
Serveis1.422,5 1.474,0 3,6% 1400,6 -5,0% 1.363,0 -2,7% -4%
Taxa d´atur9,0% 14,9% 22,0% 23,4%

D’altra banda, en la següent taula es mostra, dins de l’activitat de la construcció, la intensitat del descens en l’àmbit de l’habitatge en els últims anys.

 Una economia avançada com la valenciana només pot competir mitjançant la qualitat, la diferenciació, la creativitat i la reputació. Però açò no afecta només als béns i serveis produïts, sinó també a l’ambient social, cultural, urbà i paisatgístic.
Per a açò, constitueixen condicions fonamentals de la CV comptar amb:

 • Una organització territorial d’alta qualitat,
 • Un entorn natural conservat i enriquit,
 • Uns serveis educatius, sanitaris i culturals concordes amb una demanda exigent,
 • Una cohesió social i territorial,
 • Un sistema urbà equilibrat,
 • Una edificació sostenible i una llar innovadora

La suma d’esforços i coneixements del Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV), així com dels principals agents del territori, en els àmbits de l’Hàbitat i el Territori a través de la formació la investigació, la creativitat, l’atracció de talent i la internacionalització són claus per a abordar aquest repte.

Oportunitat i caràcter estratègic

El projecte CAMPUSHABITAT5U arreplega en els seus objectius, entre uns altres, les següents estratègies d’organismes i governs a nivell internacional, estatal i de la CV:

United Nations Habitat

Creada en 1978, la seua missió és, d’acord amb el mandat de l’Assemblea General de les Nacions Unides, promoure ciutats social i ambientalment sostenible amb l’objectiu de proporcionar habitatge adequat per a tots. El pla estratègic 2008-2013 estableix com a objectiu estratègic general recolzar als governs i els seus associats per al desenvolupament d’una urbanització més sostenible en les ciutats i regions, oferint a tots els ciutadans un habitatge adequat, serveis bàsics, seguretat i oportunitats d’ocupació, independentment de la seua edat, sexe i estrats socials.

Estratègia Europa 2020

Al març de l’any 2010, la Comissió Europea va establir els objectius per a l’Europa 2020.Europa s’enfronta a un moment de transformació. La crisi ha tirat per terra anys de progrés econòmic i social i exposat les debilitats estructurals de l’economia europea. L’Estratègia Europa 2020 constitueix una visió de l’economia social de mercat d’Europa per al segle XXI:

 • Creixement intel·ligent: desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació. El seu objectiu és, entre uns altres, redirigir la política de R+D+i en els reptes als quals s’enfronta la nostra societat desenvolupant una agenda d’investigació estratègica centrada en grans reptes com:
 • la seguretat energètica,
 • el transport,
 • el canvi climàtic
 • l’ús eficaç dels recursos,
 • la salut i l’envelliment,
 • els mètodes de producció respectuosos del medi ambient,
 • la gestió del territori
 • Creixement sostenible: promoció d’una economia que faça un ús més eficaç dels recursos, que siga més verd i competitiva.
 • Creixement integrador: foment d’una economia amb alt nivell d’ocupació que tinga cohesió social i territorial.

Rethinking Construction Report

En el Regne Unit el govern va encarregar a un comitè d’experts l’elaboració d’un informe amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’eficiència de la Construcció en el Regne Unit aportant noves idees per al canvi i la innovació en el sector. L’informe el comitè es va centrar en 4 objectius:

 • Quantificar el marge de millora de l’eficiència en la construcció, per a obtenir objectius assumibles en qualitat i eficiència i en quina mesura els resultats obtinguts poden ser adoptats pel sector de la construcció
 • Examinar les pràctiques actuals i el seu marge de millora a través de la innovació en productes i processos
 • Identificar accions específiques i bones pràctiques que han d’ajudar a aconseguir una edificació més eficient en termes de qualitat i satisfacció del client, de lliurament i de valor
 • Identificar projectes que ajuden a mostrar les millores que poden aconseguir-se aplicant les millors pràctiques

Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible

L’objectiu de la Llei és crear condicions que afavorisquen un desenvolupament econòmic sostenible, és a dir, “un patró de creixement que concilie el desenvolupament econòmic, social i ambiental en una economia productiva i competitiva, que afavorisca l’ocupació de qualitat, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social, i que garantisca el respecte ambiental i l’ús racional dels recursos naturals, de manera que permeta satisfer les necessitats de les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les generacions futures per a atendre les seues pròpies necessitats”.
L’impuls de la sostenibilitat de l’economia estarà guiat, entre uns altres, pels següents principis:

 • Millora de la competitivitat, a través, entre uns altres, de la formació, la investigació, la innovació i la internacionalització.
 • Foment de la capacitat innovadora de les empreses a través d’una política de suport a la investigació i a la innovació que afavorisca tant a les empreses i indústries innovadores, com la renovació dels sectors tradicionals, amb la finalitat d’augmentar la seua competitivitat.
 • Estalvi i eficiència energètica per a reduir costos i preservar els recursos naturals.
 • Promoció de les energies netes, reducció d’emissions i eficaç tractament de residus.
 • Racionalització de la construcció residencial per a conciliar l’atenció a les necessitats de la població, la rehabilitació dels habitatges i dels nuclis urbans, la protecció al medi ambient i l’ús racional dels recursos econòmics.
 • Extensió i millora de la qualitat de l’educació i impuls de la formació contínua, com a instruments per a la millora de la cohesió social i el desenvolupament personal dels ciutadans.
 • Enfortiment i garantia de l’Estat social, conciliant l’avanç paral·lel i harmonitzat del progrés econòmic amb la millora de les prestacions socials i la sostenibilitat del seu finançament, en honor de la cohesió social.

Estratègia Territorial de la CV

L’Estratègia Territorial de la CV és l’instrument que defineix un model territorial de futur per a la CV amb el màxim consens entre els agents socials que operen en el territori i la finalitat del qual és la consecució d’un territori més competitiu en l’econòmic, més respectuós en l’ambiental i més integrador en el social.
L’Estratègia Territorial té com a visió estratègica fer de la CV el territori amb major qualitat de vida de l’arc mediterrani europeu. Per a açò estableix 25 objectius, d’entre els quals destaquen els següents:

 • Mantenir la diversitat i la vertebració del sistema de ciutats.
 • Millorar les condicions de vida del sistema rural.
 • Gestionar de forma integrada i creativa el patrimoni ambiental.
 • Ser el territori europeu més eficient en la gestió dels recursos hídrics.
 • Reduir al mínim possible els efectes dels riscos naturals i induïts.
 • Recuperar el litoral com a actiu territorial.
 • Impulsar el model turístic cap a pautes territorials sostenibles.
 • Protegir i valoritzar el paisatge com a actiu cultural, econòmic i identitari.
 • Aplicar de forma eficient els instruments d’equitat territorial.
 • Gestionar de forma activa i integrada el patrimoni cultural.
 • Preparar el territori per a la seua adaptació i lluita contra el canvi climàtic.
 • Afavorir la posada en valor de les noves potencialitats energètiques del territori.
 • Crear un entorn territorial favorable per a la innovació i les activitats creatives.
 • Millorar les connectivitats externa i interna del territori.
 • Satisfer les demandes de mobilitat en el territori de forma eficient i integradora.
 • Compatibilitzar la implantació d’infraestructures amb la protecció dels valors del territori.
 • Millorar la cohesió social en el conjunt del territori.
 • Utilitzar la planificació territorial per a garantir l’accés a l’habitatge.
 • Definir unes pautes racionals i sostenibles d’ocupació de sòl.
 • Preveure a bastament i adequada sòl per a l’activitat econòmica.

CAMPUSHABITAT5U: Hàbitat i Territori

CAMPUSHABITAT5U, desenvolupa un projecte d’excel·lència únic en l’estat espanyol en l’àmbit de el “Hàbitat i el Territori”:

Hàbitat

Definició: Àmbit o espai en el qual l’ésser humà habita, condicions i lloc on aquest viu i es desembolica, i on conviuen els diferents objectes i estructures que ho configuren.
Una de les principals necessitats humanes és la construcció, condicionament i funcionament de l’Hàbitat. Entorn d’aquesta necessitat convergeixen la construcció i la fabricació dels múltiples materials i elements que s’integren en ella.
D’altra banda, en els últims anys, l’Hàbitat està subjecte a un nombre significatiu de canvis:

 • Canvis en l’hàbitat (ciutat, casa, producte)
 • Canvis en les unitats de la llar (models familiars, i unitats de convivència)
 • Canvis en el mercat (experiència de compra, nou entorn tecnosocial i mercats virtuals)

Així, a més de component clau de la qualitat de vida, l’Hàbitat és un factor dinamitzador de l’economia. Per açò, CAMPUSHABITAT5U pretén ser factor dinamitzador de:

 • activitats emergents com la domòtica, les noves energies renovables, els nous materials de construcció o l’arquitectura bioclimàtica
 • activitats tradicionals que troben en l’adaptació a les noves necessitats i criteris de construcció, decoració, noves oportunitats de renovació dels seus productes, tecnologies i mercats

Tenint en compte com a criteris bàsics el benestar de la societat, la protecció del medi ambient i la utilització equilibrada dels recursos disponibles CAMPUSHABITAT5U aspira a convertir-se en referent a l’hora d’aportar solucions innovadores i participar de la creació de riquesa que generen les activitats relacionades amb l’Hàbitat. Per a açò és necessari atendre als següents principis:

 • Optimització en la utilització dels recursos disponibles (energia, aigua, materials) mitjançant una adequada reutilització, reciclatge i ús eficient dels mateixos, així com l’ocupació de recursos renovables
 • Conservació del medi ambient, mitjançant un ús adequat del terreny, la gestió dels residus generats i la prevenció d’emissions.
 • Harmonia de les activitats humanes amb els sistemes naturals
 • Capacitat de generació d’energia per part dels propis edificis
 • Obtenció i manteniment d’ambients saludables a l’interior dels edificis
 • Flexibilitat de la llar orientada cap a:
 • La personalització dels habitatges a través de la flexibilitat inicial, en la qual l’usuari pot definir les característiques de l’habitatge abans que finalitze l’obra
 • L’adaptació contínua a les situacions cada vegada més canviants i menys estàtiques de la llar
 • La creació d’espais flexibles per a albergar diverses funcions

Territori

Definició: conjunt d’elements físics i d’elements resultants de l’acció humana i de les relacions que s’estableixen entre ells sobre un determinat àmbit espacial i moment històric.
El Territori, com a actiu no deslocalitzable, és factor clau de competitivitat econòmica. En l’economia global com més mòbils són factors com el capital, el treball i els fluxos de mercaderies, persones i idees, més important és el factor territorial.
CAMPUSHABITAT5U pretén ser element inductor en la configuració d’un Territori singular per a crear un gran centre (“hub”) d’economia molt diversificada i amb elevat contingut tecnològic i innovador, els objectius del qual se centraran en:

 • la concentració de les activitats innovadores, generadores de major valor afegit,
 • l’atracció de capital humà de major talent,
 • elevada qualitat de vida, del paisatge i del seu medi ambient, amb personalitat i vida urbana activa
 • Implicació plena de les seues institucions en el desenvolupament del territori, facilitant sistemes educatius que fomenten la creativitat i valors com l’esforç, la tolerància, la diversitat.

Per a açò, CAMPUSHABITAT5U prioritza els següents objectius com a elements fonamentals per al desenvolupament sostenible territorial i la millora del benestar:

 • La utilització racional dels recursos del territori i energètics del territori reduint les emissions de contaminants i la producció de residus al mínim possible.
  El territori és un recurs limitat que sustenta el sistema socioeconòmic des d’un punt de vista físic (proveïdor d’aliments, energia, matèries primeres, etc.), funcional (regulador dels fluxos naturals, manteniment dels ecosistemes, etc.) L’increment de la qualitat de vida dels ciutadans de la CV requereix un consum racional de recursos naturals i energètics, reduint les emissions de contaminants i la producció de residus al mínim possible i, per tant, evitant totes les externalitats negatives que suposen una càrrega econòmica i social per a la col·lectivitat i amenacen la capacitat del territori per a absorbir-les.
 • Unes pautes d’ocupació del sòl racionals i la vertebració d’una infraestructura verda (sistema que incorpora tots els espais de major valor ambiental, paisatgístic i cultural, així com els denominats crítics per ser susceptibles de riscos naturals i induïts) que articule el territori i organitze els nous creixements espacials estan en la base de l’eficiencia. El creixement sostenible representa un pilar en la competitivitat del territori. Liderar el desenvolupament de nous processos i tecnologies, incloses les tecnologies verdes, per a accelerar l’avanç de xarxes intel·ligents en el conjunt del país, reforça els avantatges competitius de les empreses i iniciatives en la societat del coneixement.
 • La “clusteritzación” capaç de generar processos d’innovació en el territori a través del desenvolupament de les activitats creatives CAMPUSHABITAT5U té com a objectiu atraure el capital humà de major talent, per a generar una massa crítica específica rellevant i un entorn que propicie les activitats d’innovació, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda. Serà necessari, a més, que les seues institucions s’involucren plenament en el desenvolupament d’aquests territoris, facilitant sistemes educatius que fomenten la creativitat i valors com l’esforç, la tolerància, la diversitat i la cultura de la qualitat. El foment de la creativitat i la innovació donarà origen a projectes empresarials amb valors propis d’una generació preparada per al canvi i les noves idees en la societat del coneixement. El territori ha de funcionar com a ecosistema obert als fluxos globals amb capacitat de:
 • concentrar innovació,
 • atraure talent,
 • generar noves iniciatives empresarials,
 • identificar demandes i necessitats de la societat,
 • i tot açò en nous segments de mercat en els àmbits d’actuació de CAMPUSHABITAT5U.
 • Els paisatges culturals,
 • Els espais naturals de gran diversitat biològica,
 • Els teixits urbans de qualitat,
 • Els elements del patrimoni arquitectònic,
 • El lideratge al servei del progrés del territori,
 • La identitat: els actius que reforcen el protagonisme d’un territori dins d’un mercat global són, entre uns altres

Els territoris amb personalitat, capaces de diferenciar-se d’uns altres pels seus valors ambientals, paisatgístics, culturals i socials estan més preparats per a desenvolupar processos d’innovació i per a l’atracció de talents i inversions

 • Integració social. No existeix benestar sostenible si el territori no ofereix oportunitats perquè tots els ciutadans desenvolupen adequadament els seus projectes vitals. La formació adequada, la cohesió social, les polítiques d’habitatge, entre unes altres, han de dirigir-se cap a la consecució de millores de les condicions de vida de la població i de l’increment necessari del capital social i l’ocupació.
  En aquest sentit, el creixement equilibrat conflueix amb el terme tan popularitzat de desenvolupament sostenible, íntimament vinculat amb els aspectes econòmics, socials i ambientals de qualsevol activitat. Un concepte que requereix coordinar estratègies i cooperació com a part del procés decisori. En el nucli del creixement o desenvolupament està la necessitat de considerar “tres pilars” junts: la societat, l’economia i el medi ambient. La gent, els hàbitats i els sistemes econòmics estan interrelacionats.

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

CAMPUSHABITAT5U compta amb equips i activitats de prestigi reconegut que vénen desenvolupant projectes d’excel·lència internacional amb projecció innovadora i impacte soci-econòmic en Hàbitat i Territori, en molts casos a través de la participació conjunta de persones i equips de les diferents entitats agregades en CAMPUSHABITAT5U.

No obstant açò, fins avui l’agregació no s’havia produït a través d’una política estratègica conjunta. CAMPUSHABITAT5U pretén desenvolupar un projecte d’agregació en formació, investigació, transferència de coneixement, innovació, creativitat, atracció de talent i internacionalització en Hàbitat i Territori.

Per a açò, compte, no solament amb les 5 Universitats del SUPV sinó també amb la integració d’institucions de la CV que desenvolupen activitats de R+D+i, la qual cosa permet aconseguir l’excel·lència científica i convertir a CAMPUSHABITAT5U en referència a nivell europeu i internacional en Hàbitat i Territori.

A continuació s’ofereix una síntesi dels actors i activitats que des de les seues diverses disciplines interaccionen en l’àmbit d’Hàbitat i Territori:

 CAMPUSHABITAT5U planteja 4 àmbits d’actuació per a desenvolupar la política estratègica conjunta en Hàbitat i Territori:

L’agregació i coordinació de les fortaleses del conjunt del SUPV, dels Instituts Tecnològics de la CV i del Sector Empresarial de l’àmbit Hàbitat i Territori és clau per a aconseguir l’excel·lència científica i docent amb la finalitat de convertir a CAMPUSHABITAT5U en un referent internacional en investigació, formació, i innovació en els àmbits d’actuació plantejats.

 

ÀREES TEMÀTIQUES ANNEX I: EDIFICACIÓ

ÀREES TEMÀTIQUES ANNEX II: HÀBITAT

ÀREES TEMÀTIQUES ANNEX III: PLANIFICACIÓ I GESTIÓ

ÀREES TEMÀTIQUES ANNEX IV: ESPAI SOCIAL