OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ QUADRE RESUM

INTERNACIONALITZACIÓ: OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ CAMPUSHABITAT5U és una agregació que pretén impulsar i dinamitzar l’economia de la Comunitat Valenciana i convertir-se en un pol de referència internacional en l’àmbit de l’Hàbitat i Territori. En els últims dos decennis l’economia de la CV ha experimentat un creixement sostingut moguda principalment pel sector de la construcció residencial i l’activitat terciària de mercat. No obstant açò, el creixement, igual que en moltes regions dels països desenvolupats, ha sigut desequilibrat i poc sostenible en el temps. Una economia avançada com la valenciana només pot competir mitjançant la qualitat, la diferenciació, la creativitat i la reputació. Però açò no afecta només als béns i serveis produïts, sinó també a l’ambient social, cultural, urbà i paisatgístic. Amb aquesta finalitat, CAMPUSHABITAT5U, com a projecte únic especialitzat en Hàbitat i Territori, aspira a ser referent en la reactivació del benestar de la CV i al mateix temps aportar a nivell internacional solucions locals en altres regions dels països desenvolupats que han patit semblants creixements desequilibrats i pocs sostenibles en l’àmbit de l’hàbitat i el territori. La consolidació internacional de CAMPUSHABITAT5U és un factor determinant de la seua qualitat acadèmica i científica i de la seua pròpia viabilitat de futur. Per a açò és clau el desenvolupament de polítiques d’internacionalització des d’una estratègia integral, interuniversitària i interdisciplinària. Els objectius de la política d’internacionalització són els següents:

 • Consolidar CAMPUSHABITAT5U com a pol de referència internacional docent i d’investigació en Hàbitat i Territori
 • Potenciar la investigació avançada interuniversitària internacional en Hàbitat i Territori
 • Impulsar la transferència de coneixement internacional en Hàbitat i Territori
 • Enfortir la cooperació internacional al desenvolupament en Hàbitat i Territori

La internacionalització és un eix transversal que està present en tots els àmbits d’actuació de CAMPUSHABITAT5U i és compartit pel conjunt d’entitats agregades en el projecte. En els àmbits 2.1, Millora docent i 2.2, Millora científica i transferència de coneixement, s’han arreplegat un conjunt d’accions dirigides a fomentar la dimensió internacional de CAMPUSHABITAT5U en la seua activitat docent i d’investigació, transferència i innovació. A més, en l’àmbit 2.8 s’arrepleguen totes aquelles actuacions destinades a fomentar i ampliar la presència de CAMPUSHABITAT5U en les xarxes i aliances internacionals de caràcter acadèmic-científic. En aquest apartat s’integren i complementen aqueixes actuacions amb altres específiques amb l’objectiu d’aconseguir la dimensió d’excel·lència internacional. CAMPUSHABITAT5U desenvoluparà actuacions en els següents àmbits: Àmbit docent CAMPUSHABITAT5U aspira a ser un pol excel·lència docent internacional en Hàbitat i Territori. Per a açò, les actuacions se centraran en:

 • Consolidar CAMPUSHABITAT5U com a referent d’excel·lència docent mitjançant una oferta acadèmica atractiva internacionalment en Hàbitat i Territori
 • Enfortint l’oferta de màsters interuniversitaris internacionals amb la participació de les 5 Universitats que integren CAMPUSHABITAT5U
 • Impulsant els Master Erasmus Mundus i les beques Erasmus Mundus
 • Potenciant l’oferta de màsters en anglès amb la finalitat d’atraure a alumnat i professorat d’altres països
 • Establint un programa de comunicació internacional de l’oferta docent
 • Desenvolupant un programa de captació d’alumnat estranger en països emergents
 • Potenciant i coordinant els serveis disponibles per a estudiants estrangers
 • Dissenyant un “LifeLong Learning Habitat Programme” de reconegut prestigi, com a element per a afavorir estades internacionals de curta durada
 • Comparant sistemàticament els programes formatius de CAMPUSHABITAT5U amb els de universitats d’excel·lència amb la finalitat de garantir i augmentar la seua qualitat, rellevància i competitivitat.
 • Creant l’Escola Internacional de Doctorat del HABITAT5U (veure àmbit següent R+D+i).
 • Desenvolupant un programa per al foment de la mobilitat dels estudiants de les 5 universitats cap a les Universitats de formació més prestigioses. Per a açò, és necessari potenciar la informació, difusió i assessorament personalitzat a estudiants sobre els avantatges i possibilitats que ofereix la mobilitat internacional en la formació universitària.
 • Captant estudiants estrangers de grau i postgrau procedent les institucions europees més prestigioses en Hàbitat i Territori
 • Potenciant i coordinant els serveis necessaris per a fomentar la participació plena en la vida de CAMPUSHABITAT5U.
 • Potenciar l’intercanvi i la mobilitat internacional en Hàbitat i Territori:

Àmbit R+D+i La investigació és, per definició, un àmbit de col·laboració i intercanvi internacional. Per a açò és fonamental el posicionament de CAMPUSHABITAT5U en el programa marque d’investigació de la UE. Per a consolidar la competitivitat en R+D a nivell internacional, les línies d’actuació proposades són les següents:

 • Escola Internacional de Doctorat HABITAT5U (veure detall en l’àmbit 2.2. Millora Científica i transferència de coneixement) CAMPUSHABITAT5U aposta per la creació d’una Escola Internacional de Doctorat, que integre a les 5 universitats, sota el model d’Escola conjunta d’Investigació, abastant Programes de Doctorat de l’àmbit Hàbitat i Territori. En aquesta línia, l’Escola de Doctorat CAMPUSHABITAT5U tindrà, entre uns altres, els següents objectius:
 • Promoure, coordinar i gestionar Programes de Doctorat d’Excel·lència en l’àmbit d’Hàbitat i Territori a través de camps d’investigació interdisciplinaris facilitant la col·laboració d’unitats i instituts de R+D+i.
 • Impulsar l’oferta de doctorats amb Esment d’Excel·lència internacionals
 • Afavorir la realització de tesis europees-internacionals i en cotutela amb Universitats europees, facilitant l’accés a centres d’investigació estrangers i potenciant les convocatòries internacionals de beques doctorals.
 • Estimular el desenvolupament de projectes d’investigació en col·laboració a nivell internacional a través de la creació d’aliances internacionals. Per a açò, CAMPUSHABITAT5U:
  • Efectuarà una anàlisi de les universitats i centres d’investigació a nivell internacional, amb l’objectiu d’identificar aquelles entitats d’excel·lència en Hàbitat i Territori
  • Desenvoluparà una funció de seguiment i prospectiva dels projectes promoguts per la UE en Hàbitat i Territori
  • Establirà ajudes per a la creació d’aliances,
  • Coordinarà les activitats de les Oficines de Projectes Europeus de les 5 Universitats per a evitar duplicitats i ineficiències
  • Potenciarà la contractació d’investigadors amb experiència internacional
  • Establirà una política coordinada de convocatòries per a la contractació d’investigadors en estades de curta i llarga durada
  • Atraurà joves investigadors de qualitat
 • CAMPUSHABITAT5U, potenciarà la capacitat de transferència de coneixement internacional de les 5 Universitats. Per a açò, la Unitat Valorització i Comercialització de la R+D en Hàbitat i Territori desenvoluparà, entre unes altres, les següents actuacions:
  • Identificació i valorització de coneixement generat per les 5 Universitats
  • Assessorament en l’estratègia adequada de protecció internacional de la propietat intel·lectual
  • Investigació de mercat a nivell internacional per a identificar l’oportunitat de mercat i de producte, per a determinar l’estratègia adequada de comercialització.
  • Comercialització de la tecnologia sota contracte de llicència a nivell internacional.
  • Suport a la creació de spin-offs a través de la selecció dels emprenedors experimentats a nivell internacional adequats per a gestionar-les
  • Formació de nous perfils professionals en la gestió i explotació de la R+D+i a nivell internacional. Vigilancia tecnològica: proporcionant, a través de l’Observatori del Paisatge i el Territori, informes sobre l’estat de la tècnica i informació econòmica i de mercats a nivell internacional que poden ser d’utilitat en la preparació de projectes de R+D o en la prospecció de línies d’investigació
 • Institut de l’Hàbitat i el Territori:

Projecció i reconeixement internacional Les estratègies s’articularan sobre la base de dues línies d’actuació:

 • Pla de comunicació i projecció internacional
 • Gestió coordinada de les polítiques d’internacionalització

L’Institut Hàbitat i Territori, a través de l’oficina de comunicació, serà el responsable d’elaborar el Pla de Comunicació i Projecció Internacional, així com el seu posterior desenvolupament i gestió de totes les accions de comunicació internacional de la marca CAMPUSHABITAT5U. Per a açò, es preveu el disseny i l’elaboració de diferents suports per a la difusió i promoció de les activitats de CAMPUSHABITAT5U, entre ells

 • Web orientada cap al públic internacional La pàgina web estarà enfocada a posicionar CAMPUSHABITAT5U internacionalment, a través, entre uns altres dels següents continguts:
 • Docent: guia als estudiants estrangers que podrien estar interessats a realitzar estudis de postgrau (Màsters oficials i Doctorats) incloent l’oferta, les seues certificacions de qualitat, els serveis disponibles així com les opcions de finançament i convocatòries d’ajudes
 • R+D+i: guia als professors i investigadors estrangers que podrien estar interessats a incorporar-se a unitats de R+D+i de CAMPUSHABITAT5U, o realitzar estades o projectes en els mateixos.
 • Transferència de coneixement: promoció internacional de l’oferta tecnològica i de coneixement de CAMPUSHABITAT5U així com les infraestructures i serveis cientificotècnics a disposició.
 • Organització d’esdeveniments internacionals CAMPUSHABITAT5U té previst organitzar esdeveniments de caràcter internacional sobre Hàbitat i Territori, obert a tots els públics, que reunisca a científics i intel·lectuals en un punt de confluència per a projectar noves formes de creixement sostenible i integrador. Entre elles, està prevista l’organització del “International Forum: Housing and Territory” que reunirà a científics i intel·lectuals en un punt de confluència per a projectar noves formes de creixement sostenible i integrador. L’organització del fòrum reforça el compromís amb tots els seus stakeholders yi els ciutadans per a fer-los arribar els resultats, els avanços i les implicacions de la investigació científica en l’àmbit de l’Hàbitat i el Territori. Es preveu que el fòrum se celebre coincidint amb el Dia Mundial de l’Hàbitat i la Fira Internacional de l’Hàbitat de València, així com comptar amb representants de United Nations-HABITAT amb la finalitat de projectar internacionalment el fet de compartir una mateixa missió: promoure el desenvolupament social i ambientalment sostenible dels assentaments humans i l’assoliment d’un habitatge adequat per a tots.
 • Presència en fires internacionals CAMPUSHABITAT5U pretén liderar noves formes d’interacció promovent un Hàbitat sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental. Per a açò CAMPUSHABITAT5U promocionarà i divulgarà la ciència i la tecnologia desenvolupada en Hàbitat i Territori. Una de les actuacions és la creació d’un “Show-Room” en els certàmens internacionals d’Hàbitat i Territori de la Fira de València i de l’Institut Firal d’Alacant. Les institucions firals de la Comunitat Valenciana són capdavanteres en alguns sectors vinculats amb l’hàbitat com la ceràmica, el moble, els complements de la llar, etc. Així mateix es pretén assistir a fires de prestigi internacional d’Hàbitat i Territori per a promocionar internacionalment les activitats de CAMPUSHABITAT5U

Atracció i promoció de talent CAMPUSHABITAT5U té com a objectiu l’atracció i promoció de talent a nivell de joves investigadors predoctorals i de personal investigador postdoctoral en l’àmbit d’Hàbitat i Territori Actualment les institucions universitàries i d’investigació estan competint per a atraure i promocionar al millor talent. Per açò és necessari establir a través de CAMPUSHABITAT5U un programa coordinat de captació i fidelització de talent que responga adequadament a l’entorn competitiu internacional. La consolidació de CAMPUSHABITAT5U com a pol de referència internacional en Hàbitat i Territori en l’àmbit acadèmic i científic serà un factor clau d’atracció. No obstant açò, els serveis d’acolliment i atenció, els serveis i infraestructures cientificotècniques i les residències universitàries seran també factors determinants d’atracció. A continuació es proposen actuacions d’atracció i promoció de talent:

 • A nivell de joves investigadors predoctorals:
 • Convocatòria de beques predoctorals de caràcter internacional per a atraure joves talents investigadors
 • Convocatòria de beques predoctorals per a fer estades en institucions internacionals d’investigació amb l’objectiu de desenvolupar projectes conjunts
 • Convocatòria d’ajudes per a la finalització de les tesis doctorals
 • Convocatòria d’ajudes per a participar en conferències internacionals d’investigació
 • Convocatòria de beques postdoctorals de caràcter internacional per a investigadors de prestigi
 • Convocatòria de beques postdoctorals per a fer estades en institucions internacionals d’investigació amb l’objectiu de desenvolupar projectes conjunts
 • Convocatòria d’ajudes per a l’organització d’esdeveniments internacionals
 • Creació de càtedres d’excel·lència que permeten:
  • Promoure als professors investigadors de CAMPUSHABITAT5U dedicar-se per complet a la investigació per períodes d’un a cinc anys
  • Promoure la captació d’investigadors internacionals de prestigi per a dedicar-se per complet a la investigació per períodes d’un a cinc anys
 • Convocatòria de beques per a atraure investigadors internacionals de prestigi en estades curtes
 • la informació necessària per a la tramitació de matrícula, contracte o documentació relacionada,
 • el manual d’acolliment de CAMPUSHABITAT5U amb informació sobre cursos de llengües, llocs de trobada i oci de visitants estrangers, etc.
 • Gestió de visats, segur mèdic i tràmits bancaris
 • Informació pràctica sobre ciutats i entorn.
 • A nivell de personal investigador postdoctoral:
 • CAMPUSHABITAT5U Endowment Creació de el “CAMPUSHABITAT5U Endowment” per a la captació i fidelització a llarg termini d’investigadors postdoctorals de prestigi en l’àmbit d’Hàbitat i Territori. Els rendiments generats per aquest endowment s’utilitzaran exclusivament per a atraure i incentivar el talent científic de primer nivell. CAMPUSHABITAT5U disposa actualment d’un nombre significatiu de Càtedres d’empresa en el sector Hàbitat i el Territori (CEMEX, BP, Telefónica, Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics,…). En aquest sentit, es preveu que el sector empresarial, cada vegada més sensible a la necessitat de l’atracció i fidelització de talent científic d’excel·lència, aportant finançament al endowment. L’objectiu 2015 és la contractació de 10 investigadors d’excel·lència i aconseguir un endowment de 6 milions d’euros.
 • Oficina virtual d’acolliment i atenció internacional. El objectiu de l’oficina serà acollir i atendre a estudiants, joves investigadors predoctorals i investigadors postdoctorals de prestigi, per a facilitar els serveis i la resolució de qüestions previs a l’arribada, en el moment de l’acolliment i durant l’estada en CAMPUSHABITAT5U. Per mitjans telemàtics es proporcionarà:

Cooperació al desenvolupament CAMPUSHABITAT5U compta amb les Oficines de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat i el Patronat Nord-Sud que tenen com a missió difondre i desenvolupar els principis de solidaritat i cooperació entre la comunitat universitària, tant a nivell regional com a nivell internacional, amb la finalitat de fer del campus un projecte universitari més humà i compromès davant les desigualtats i injustícies del món que ens envolta. A més s’ofereixen dos serveis especialitzats que compten amb un elevat reconeixement entre la comunitat universitària:

 • L’Observatori Permanent de la Immigració: un espai científic i social que pretén potenciar l’anàlisi i la investigació entorn la integració dels immigrants. És a dir, conèixer les condicions de vida i laborals de la població immigrant extracomunitària amb la finalitat de millorar-les, disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis, organitzant conferències, seminaris, cursos, etc.
 • L’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre: que cerca crear un espai de recursos a través de la investigació, la formació i l’assessorament en aspectes psicosocials relacionats amb l’ocurrència de desastres i emergències

D’altra banda, CAMPUSHABITAT5U disposa de:

 • Càtedra UNESCO d’Estudi sobre el Desenvolupament, amb la finalitat de promoure activitats de cooperació i intercanvi amb institucions de països en desenvolupament i especialment destinades al foment de la cooperació interuniversitària.
 • Càtedra UNESCO de Filosofia i Pau amb la finalitat de promoure els valors de pau, igualtat i reconeixement de la diversitat cultural, a través de la construcció i difusió d’una cultura per a la pau.
 • Màster Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament participat per les 5 Universitats del SUPV.

Amb l’objectiu d’enfortir cooperació internacional al desenvolupament, CAMPUSHABITAT proposa les següents actuacions:

 • Avançar en la creació d’estructures interuniversitàries en aquest àmbit, per ex. a través de la creació de l’Observatori Interuniversitari de la Immigració, assentat sobre els màster especialitzats existents.
 • Fomentar una major conscienciació de la comunitat universitària amb la problemàtica de la pobresa i la desigualtat en el món i amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) de la ONU.
 • Establir sinergies entre les entitats de CAMPUSHABITAT5U per a la valoració positiva dels estudis sobre la pobresa, el desenvolupament i la cooperació internacional i potenciar la cooperació internacional al desenvolupament dins de l’oferta formativa.
 • Formar al PDI en metodologies de projectes de cooperació internacional al desenvolupament amb la finalitat d’incrementar la seua participació en convocatòries públiques de Cooperació Internacional al Desenvolupament, en els camps de la investigació, la formació i la transferència de coneixement.
 • Fomentar la participació en les convocatòries de la Generalitat Valenciana, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID), la Fundació Carolina, la Unió Europea, i els organismes internacionals d’Ajuda al Desenvolupament
 • Fomentar l’enfortiment institucional d’universitats de països del Magreb.

D’altra banda, amb l’objectiu d’augmentar la visibilitat interna i externa de les activitats de cooperació internacional al desenvolupament, CAMPUSHABITAT5U proposa les següents actuacions:

 • Configurar un sistema d’informació destinat a la comunitat universitària interessada en la cooperació internacional al desenvolupament (difusió de convocatòries, ajudes, activitats docents, científiques, i tecnològiques de CAMPUSHABITAT5U).
 • Fomentar les relacions amb els organismes del sistema internacional de cooperació al desenvolupament: organismes multilaterals (Nacions Unides i Unió Europea), centres d’estudis en desenvolupament, universitats, i organitzacions internacionals d’ajuda a nivell de CAMPUSHABITAT5U.
 • Fomentar la incorporació dels egressats de CAMPUSHABITAT5U en organismes multilaterals de cooperació al desenvolupament (Nacions Unides, Unió Europea,…).
INTERNACIONALITZACIÓ: QUADRE RESUM