PUNT DE PARTIDA
OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ
RESULTATS ESPERATS
QUADRE RESUM

MILLORA CIENTÍFICA: PUNT DE PARTIDA

CAMPUSHABITAT5U és una agregació estratègica especialitzada en Hàbitat i Territori que té com a objectiu impulsar i dinamitzar un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador basat en la creativitat, el coneixement i la innovació interdisciplinària d’excel·lència. El seu objectiu és convertir-se en l’espai de referència científic, tecnològic i creatiu de l’Arc Mediterrani Europeu en l’àmbit de l’Hàbitat i el Territori.

Investigació de qualitat

En l’últim decenni, les xifres de R+D de la Comunitat Valenciana (CV) s’han duplicat, amb un creixement per sobre de la mitjana nacional. Igual evolució presenta la despesa en R+D realitzat per les Universitats Valencianes que representa un 46% de la despesa total en R+D realitzat en la CV.
L’evolució de les xifres que presenta el Sistema Valencià de Ciència i Tecnologia (SVCYT) relacionades amb el personal en R+D i els investigadors en R+D, mesurats en EJC, també reflecteix un augment substancial, doncs en cinc anys el personal en R+D ha crescut un 58% per a situar-se en 15.256, i els investigadors dedicats a R+D aconsegueixen els 12.076.
Des d’un punt de vista de la producció científica, aquesta també ha millorat substancialment, tant en el volum d’articles publicats en revistes indexades en bases de dades internacionals (de 3.087 en 2001 es passa a més de 5.000 en 2007), com en la seua qualitat. En aquest cas, aquesta qualitat queda demostrada per un important increment del nombre de cites, de la mitjana de cites en articles de l’entorn científic i de la mitjana de cites per cada 100 investigadors, així com per una reducció del percentatge d’articles no citats.
En aquest sentit, la contribució en les activitats de R+D de les 5 Universitats de l’agregació estratègica que conformen el Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV), representen una part decisiva de la producció valenciana en aquest àmbit, mostrant fortaleses notables:

 • Són el principal agent del sistema valencià de ciència i tecnologia, gestionant el 49% dels recursos financers i humans dedicats a la R+D en la CV.
 • Generen el 19,2% del total de patents a nivell de l’estat espanyol i el 36,4% del total de patents europees desenvolupades per totes les universitats espanyoles.
 • El 68,7% de les patents de les universitats valencianes estan en explotació, generant resultats monetaris, enfront de tan sol un 34,1% a Espanya.
 • Produeixen el 12,4% dels articles publicats en revistes científiques de les universitats espanyoles i el 98% dels publicats per les universitats (públiques i privades) de la CV.
 • A través de les despeses en activitats de R+D, han generat capital tecnològic en l’última dècada per valor d’1.748 milions d’euros, la qual cosa equival al 42 % del capital tecnològic acumulat en la CV.

D’altra banda, el volum i tipologia dels instituts tecnològics de la CV també permeten afirmar que estem davant una regió on existeix una clara aposta per potenciar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic.
Aquests centres, integrats en la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT), i adherits íntegrament a CAMPUSHABITAT5U, malgrat la seua joventut, ja s’han consolidat, disposen de plantilles estables de personal investigador i gràcies a la seua distribució territorial s’han convertit en un referent per al teixit social i productiu del seu entorn.
Al seu torn, els cinc parcs científics de les 5 Universitats Públiques Valencianes, amb diferent nivell de desenvolupament, s’estan consolidant com a noves estructures que afavoreixen la integració d’interessos científics, tecnològics i industrials dins de l’actual societat del coneixement.
A tot açò cal afegir la implantació de l’ambiciós Pla General Estratègic de Ciència i Tecnologia (PGECYT) de la Comunitat Valenciana destinat a fomentar i coordinar la investigació científica i tècnica de la CV i convertir-se en l’instrument per a la integració activa del Sistema Valencià de Ciència i Tecnologia (SVCYT) en l’Espai Europeu d’Investigació. Per a açò, els objectius del PGECYT són, entre uns altres, els següents:

 • El progrés de la investigació científica i el desenvolupament tecnològic de la Comunitat Valenciana,
 • El desenvolupament d’una infraestructura d’investigació bàsica d’alta capacitat i qualitat,
 • La divulgació de la ciència i la tecnologia que haurà d’orientar-se a enfortir la cultura científica i tecnològica en la societat valenciana.

Estructures de suport a la investigació, a la transferència i al empreniment

Tal com s’ha posat de manifest, el significatiu augment de l’activitat investigadora de les 5 universitats de l’agregació en els últims anys, així com la seua contribució socioeconòmica, està relacionat amb el creixement i modernització de les estructures de suport a la investigació i a la transferència:

 • Parcs Científics i Tecnològics vinculats a les universitats públiques
  Les 5 universitats disposen de Parcs Científics i Tecnològics:
 • Parc Científic de la UV (PCUV). El Parc, compta amb més de 200.000 m2 de superfície edificable. Actualment se situen en el PCUV:
  • 4 instituts universitaris d’investigació i 2 instituts mixts CSIC-UV, entre ells l’Institut de Física Corpuscular, l’Institut de Ciències de Materials, i l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i de la Comunicació.
  • Més de 60 empreses de tecnologies de l’hàbitat, energètiques, tecnologies de la informació i la comunicació, entre altres
  • Serveis Científics
  • Viver Empresarial per a acollir projectes promoguts tant per empreses externes, spin-offs de la universitat o per grups d’investigació
  • Més de 1.300 investigadors i personal de suport treballen diàriament en el PCUV.
 • Ciutat Politècnica de la Innovació de la UPV (CPI). El Parc compta amb més de 140.000 m2 de superfície edificable, 100.000 m2 dels quals ja estan en funcionament). Actualment se situen en el CPI:
  • 27 instituts d’investigació i centres tecnològics, entre ells l’Institut de Tecnologia Química, l’Institut Tecnològic d’Energia, l’Institut de Biomecànica de València i l’Institut Tecnològic d’Informàtica (Veure detall en Àmbit 2.5 Agregacions).
  • Més de 20 empreses i associacions d’empreses de base tecnològica,
  • Laboratoris de R+D
  • Incubadora d’empreses de base tecnològica.
  • Més de 2.500 investigadors i personal de suport treballen diàriament en la CPI.
 • Parc Tecnològic ESPAITEC de la UJI. Està promogut per la UJI i la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC) i compta amb més de 90.000 m2 de superfície edificable. Actualment se situen en Espaitec:
  • Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC),
  • Institut Universitari de Plaguicides i Aigua (IUPA)
  • Més de 20 empreses
  • Serveis Centrals d’Instrumentació Científica de la UJI
  • Més de 300 investigadors i personal de suport treballen diàriament en Espaitec.
 • Parc Científic d’Alacant de la UA. El Parc compta amb més de 170.000 m2 de superfície edificable amb:
  • Una àrea científica: Centres de gestió del coneixement, Instituts d’investigació, Laboratoris mixts de R+D,
  • Una àrea tecnològica: Centres de creació d’empreses i empreses d’alt contingut científic, Clusters especialitzats sectorials,
  • Centre de formació contínua a professionals,
  • Serveis d’instrumentació científica i assessorament científic i tecnològic, entre uns altres.
 • Parc Científic Empresarial de la UMH. Compta amb més de 60.000 m2 de superfície edificable, distribuïts en 4 ciutats: Elx (30.000 m2), Altea (10.000 m2), Oriola (20.000 m2) i Sant Joan (3.000 m2). Actualment disposa de 5 edificis en funcionament amb més de 15.000 m2 de superfície construïda.
 • Oficina de Transferència de resultats de la investigació (UV)
 • Centre de Suport a la Innovació, la Investigació i la Transferència de Tecnologia (UPV)
 • SGITT-OTRI: Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia i Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (UA)
 • Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (UJI)
 • Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (UMH)
 • Unitats de suport a la valorització i transferència de coneixement Las 5 Universitats disposen d’estructures de suport a la innovació, la investigació i la transferència de tecnologia, encarregades de dinamitzar i gestionar les activitats de generació de coneixement i la col·laboració científica i tècnica afavorint la interrelació dels investigadors de les Universitats amb l’entorn empresarial i la seua participació en els diversos programes de suport a la realització d’activitats de R+D+I:

El pressupost d’investigació de les 5 universitats és superior als 400 milions d’euros i els ingressos per contractació de projectes de R+D, transferència i suport tècnic és superior als 50 milions d’euros.

 • Estructures de suport a la creació d’empreses
  El desenvolupament d’un entorn social més procliu a la ciència, la innovació i el empreniment, precisa també d’actuacions que potencien la creació d’empreses i el suport a noves idees empresarials. En aquest sentit, les actuacions de les 5 Universitats dirigides a promoure una societat oberta al canvi, que avança cap a un nou model basat en el coneixement, es concreten en:
 • Programa de suport a la generació d’empreses de base tecnològica que permeten explotar els resultats d’investigació generats en la Universitat
 • Acompanyament a noves empreses en incubadores i vivers d’empresa
 • Premis a les iniciatives emprenedores

Les estructures de suport a la creació d’empreses innovadores i de base tecnològica. Constitueixen un dels pilars bàsics de la Universitat Emprenedora i de la seua contribució al desenvolupament econòmic i social del territori. Els principals objectius són:

 • el desenvolupament de la cultura emprenedora
 • el suport a la creació i desenvolupament d’empreses innovadores, de base tecnològica
 • el suport a la innovació i a la transferència de tecnologia i coneixement.

Les 5 Universitats disposen d’estructures de suport:

 • UV. Disposa de diferents programes de suport a la creació d’empreses.
 • Antena Universitària: projecte sorgit en 2006 per un Conveni entre la UV i la Càmera Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, amb l’objecte de col·laborar ambdues institucions fomentant iniciatives emprenedores en la Comunitat Universitària i prestant serveis d’interès empresarial.
 • Oficina de transferència de resultats de la investigació
 • Fundació Universitat-Empresa de València (UV).
 • Programa Netec: Programa per al desenvolupament de negocis tecnològics. Incentiva la col·laboració entre estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i investigadors de l’Escola Superior de Ciència i Tecnologia de la UJI
 • Programa StartUJI de Creació d’Empreses de Base Tecnològica – EBTs: engegada d’un programa propi d’ajudes amb l’objectiu de detectar i madurar oportunitats empresarials dins de l’entorn universitari.
 • UPV:Institut IDEES per a la Creació i Desenvolupament d’empreses. Creat en 1992, va anar el primer programa de suport a l’empreniment universitari a Espanya. Des de la seua engegada, ha recolzat la creació i desenvolupament de més de 500 empreses, assessorant a més de 5.000 emprenedors. Així mateix, ha participat en nombrosos projectes i col·laboracions tant a nivell nacional com a internacional, convertint-se en un referent a seguir entre els programes de creació d’empreses universitaris, comptant amb importants reconeixements, entre els quals cal destacar el European Enteprise Awards 2008-2009.
 • UA: Àrea de creació d’empreses. Destinat a oferir un servei integral a tots aquells alumnes emprenedors que estiguen disposats a dur a terme un projecte empresarial: Atenció de consultes, elaboració del Pla d’empresa, Centre de creació d’empreses, Jornades i cursos de formació.
 • UJI:Disposa de diferents programes de suport a la creació d’empreses, entre ells:
 • UMHPrograma IniziaTé com a objectiu promoure i recolzar l’engegada d’empreses basades en tecnologia i coneixement amb les màximes garanties de viabilitat. Els emprenedors tecnològics que vulguen analitzar la seua idea i engegar una empresa tenen a la seua disposició els següents serveis

Programes de Doctorat, Grups de R+D, Instituts Universitaris, Càtedres, Instituts Tecnològics i Organismes d’Investigació que formen part del projecte CAMPUSHABITAT5U

CAMPUSHABITAT5U disposa d’un conjunt molt significativa d’Instituts Universitaris, Càtedres, Instituts Tecnològics i Organismes d’Investigació en cadascun dels 4 àmbits d’actuació de CAMPUSHABITAT5U (veure el detall en l’Àmbit 2.5 Agregacions):

La seua distribució per àmbits d’actuació és la següent:


 

MILLORA CIENTÍFICA: OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ

Objectius

En l’àmbit de la millora científica i la transferència de coneixement CAMPUSHABITAT5U té com a objectius:

 • Promoure la investigació avançada a través de la investigació col·laborativa interdisciplinària i interuniversitària en l’àmbit d’Hàbitat i Territori.
 • Consolidar CAMPUSHABITAT5U com a referent d’excel·lència internacional en Hàbitat i Territori
 • Impulsar la innovació i la creativitat en un entorn interdisciplinari d’Hàbitat i Territori com una alternativa de creixement econòmic i de benestar social
 • Potenciar la capacitat de transferència de coneixement interuniversitària en Hàbitat i Territori a nivell nacional i internacional
 • Donar visibilitat a l’impacte de les innovacions científic-tecnològiques sobre les necessitats actuals

Eixos d’actuació

Les actuacions a desenvolupar per a aconseguir aquests objectius se centren en 5 eixos:
EIX 1. Escola Internacional de Doctorat HABITAT5U
EIX 2. Institut de l’Hàbitat i el Territori
EIX 3. CreaInCube
EIX 4. Centre d’Estudis Avançats Hàbitat i Territori

EIX 1. Escola Internacional de Doctorat HABITAT5U

El Doctorat dins de la construcció de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) juga un paper fonamental com a intersecció entre l’EEES i l’Espai Europeu d’Investigació (EEI). La investigació ha de tenir una clara importància com a part integral de l’educació superior universitària i la mobilitat ha de ser valorada tant en l’etapa doctoral com Postdoctoral, com a peça essencial en la formació de joves investigadors.
El procés del canvi del model productiu cap a una economia sostenible necessita als doctors com a actors principals de la societat en la generació, transferència i adequació de la R+D+i. Els doctors han de jugar un paper essencial en totes les institucions implicades en la innovació i la investigació, de manera que lideren el transvasament des del coneixement fins al benestar de la societat.
Les estratègies institucionals en material de R+D+i de les universitats han de tenir al doctorat en el centre de les seues actuacions, permetent una àmplia flexibilitat i autonomia, però alhora aconseguint altes cotes de qualitat, internacionalització, innovació, reconeixement i mobilitat. És necessari incrementar substancialment el nombre de persones amb competència en investigació i innovació i l’impuls a la seua influència i ocupació tant dins com fora dels àmbits acadèmics.
D’acord amb la definició d’Escola de Doctorat del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat:

“S’entén per Escola de Doctorat la unitat creada per una o diverses universitats i en possible col·laboració amb altres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats de R+D+i, nacionals o estrangeres, que té per objecte fonamental l’organització dins del seu àmbit de gestió del doctorat, en una o diverses branques de coneixement o amb caràcter interdisciplinari
CAMPUSHABITAT5U aposta per la creació d’una Escola de Doctorat, que integre a les 5 universitats, sota el model d’Escola conjunta d’Investigació, abastant Programes de Doctorat de l’àmbit Hàbitat i Territori.
En esta línea, la Escuela Internacional de Doctorado CAMPUSHABITAT5U tindrà principalment els següents objectius:

 • Promoure, coordinar i gestionar Programes de Doctorat amb Esment cap a l’Excel·lència en l’àmbit d’Hàbitat i Territori a través de camps d’investigació interdisciplinaris facilitant la col·laboració d’unitats i instituts de R+D+i.
 • Impulsar l’oferta de doctorats amb Esment cap a l’Excel·lència en Hàbitat i Territori
 • Desenvolupar i institucionalitzar programes de doctorat internacionals en Hàbitat i Territori
 • Organitzar cursos, conferències i seminaris dirigits a la formació en competències transversals dels doctorands/es inscrits en els diferents programes de doctorat de l’Escola de Doctorat.
  D’acord amb el nou RD els doctorands/es adquiriran determinades competències transversals que els capaciten per a desenvolupar una labor professional o una labor de generació i transferència de coneixement, en línia amb el rol de lideratge dels doctors en la societat.
 • Garantir la qualitat dels programes de Doctorat, a través de la creació i implementació de procediments de control:
 • Avaluació de l’entorn general dels programes de doctorat
 • Avaluació periòdica dels procediments d’avaluació
 • Establiment d’estàndards de bones pràctiques
 • Avaluació periòdica comparativa entre els programes de doctorat
 • Concessió de beques als doctorands per a la seua formació, per a mobilitat, per a l’organització de workshops
 • Supervisió personalitzada dels doctorands a través de PDI de prestigi reconegut
 • Posar a la disposició dels doctorands un ampli espectre de cursos en l’àmbit acadèmic, en habilitats de gestió, en tecnologies de la informació i en el desenvolupament d’una carrera professional.
 • Promoure i atraure jove talent investigador internacional (Veure detall en l’àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització).
  Per a açò es desenvoluparan, entre unes altres, les següents actuacions:

EIX 2. Institut de l’Hàbitat i el Territori

CAMPUSHABITAT5U aspira a donar un salt qualitatiu en l’àmbit de la millora científica i la transferència de coneixement mitjançant el desenvolupament d’una política institucional coordinada en investigació i innovació a través de l’Institut de R+D+i de l’Hàbitat i el Territori
L’Institut tindrà com a objectiu desenvolupar coneixement, i estratègies per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador a través de la clusterització del sector de l’hàbitat i el territori (Universitats, Instituts d’Investigació, Instituts Tecnològics, Sector Empresarial i Sector Institucional).
L’Institut se centrarà principalment en les següents activitats:

Investigació,
Internacionalització,
Valorització,
Comunicació
Observatori del Paisatge i del Territori

 • Investigació
  L’objectiu és desplegar un Programa per a promoure la participació i coordinació de grups d’investigació en l’àmbit d’Hàbitat i Territori. Per a açò l’Institut assumirà les següents actuacions:
 • Elaborar un Pla Director per a cadascun dels 4 àmbits d’actuació de CAMPUSHABITAT5U:
  Territori

  • Planificació i gestió
  • Espai social

Hàbitat

 • Edificació
 • Llar

Cada Pla Director establirà entre uns altres: Objectius, Línies estratègiques de R+D+i, política d’atracció de talent, polítiques per a fomentar la investigació col·laborativa interdisciplinària i interuniversitària. A manera d’exemple, algunes de les línies a desenvolupar serien les següents:

 • Edificació: Recuperar els principis de l’arquitectura mediterrània, amb l’objectiu, entre uns altres de millorar l’eficiència energètica
 • Edificació i Llar: Analitzar les peculiaritats climàtiques constructives d’altres zones geogràfiques amb l’objectiu d’incorporar nous mètodes i materials
 • Planificació i gestió: Conservar i fomentar la diversitat i multifuncionalitat del paisatge rural, en particular d’aquells espais agraris amb major significat històric, patrimonial i identitari, com les hortes i riberes.
 • Espai social: Potenciar la investigació teòrica i aplicada de turisme científic, així com estudiar la viabilitat per a implantar activitats amb les universitats i els centres d’investigació de la Comunitat Valenciana a través, entre unes altres, de la Càtedra de Divulgació de la Ciència, Jardí Botànic, Observatori Astronòmic,…
 • Espai social: Promoure la Plataforma d’Investigació de la Dimensió Social del Territori, sobre la base dels projectes, recursos i capacitats dels instituts d’investigació de CAMPUSHABITAT5U (entre ells Polibienestar, Biomecànica-IBV i Desenvolupament Local-Iidl). Una concepció de l’hàbitat i del territori que contemple la seua sostenibilitat i inclusivitat requereix no solament abordar la seua intrínseca dimensió social sinó, abans de res, una nova visió del mateix que col·loque en primer plànol les pautes d’ús i organització del territori, els patrons de construcció i, sobretot, els estils de vida i valors. La Plataforma desenvoluparà projectes des de la perspectiva de l’economia de la qualitat de vida, del benestar social i inclusiu i del desenvolupament local sostenible.
 • Coordinar les infraestructures cientificotècniques del conjunt de les 5 universitats així com dels organismes de R+D i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana adherits a CAMPUSHABITAT5U:
  • Parcs Científics i Tecnològics
  • Laboratoris d’investigació
  • Equipaments Cientificotècnics
  • Incubadores per a empreses de base tecnològica
  • Espais per a la ubicació de departaments de R+D de centres i empreses
 • Potenciar i establir les polítiques de coordinació dels serveis cientificotècnics del conjunt de les 5 universitats així com dels organismes de R+D i instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana adherits a CAMPUSHABITAT5U.
 • Impulsar la integració dels grups d’investigació en xarxes i plataformes nacionals i internacionals.
 • Promoure incentius per a orientar la investigació en funció de les estratègies establides en el Pla Director.
 • Fomentar la competitivitat i la qualitat dels grups CAMPUSHABITAT5U, la seua sostenibilitat i la projecció internacional de la seua producció científica.
 • Generar Campus Experimentals (Living Labs) en els Campus i Parcs Científics de les 5 Universitats públiques valencianes en Campus Experimentals (Living Lab) per a l’assaig de solucions tecnològiques a problemes de l’Hàbitat i el Territori. L’objectiu és permetre l’assaig de solucions innovadores en contextos reals. En aquesta línia, CAMPUSHABITAT5U entraria a formar part de la European Network of Living Labs.
 • Promoure i desenvolupar un espai comú Universitat – Centres Tecnològics – Sector Empresarial.
  Generar un programa per a crear un espai de permeabilitat que impulse la mobilitat de professorat investigador de les Universitats en Centres Tecnològics i Empreses a través de la seua participació en projectes d’investigació aplicada, així com la participació de professionals i tecnòlegs de les empreses i centres tecnològics en programes formatius universitaris.

El programa dissenyarà incentius per a facilitar la mobilitat temporal en sentit bidireccional per a estades de períodes curts, que vagen creant teixit permeable entre les cinc universitats agregades en el projecte amb els 7 Instituts Tecnològics i les empreses del sector que voluntàriament decidisquen incorporar-se al programa.

 • Internacionalització
  La internacionalització de la investigació se centrarà en els següents punts:

  • Estimular el desenvolupament de projectes d’investigació cooperativa a nivell internacional a través de la creació d’aliances internacionals
  • Atraure doctorands i investigadors de qualitat
  • Augmentar el perfil internacional i la visibilitat de la investigació desenvolupada

Veure detall de les propostes d’internacionalització en l’àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització.

 • ValoritzaciónCAMPUSHABITAT5U, potenciarà la capacitat de transferència de coneixement de les Unitats de suport a la valorització i transferència de coneixement de les 5 Universitats, a través de la posada en funcionament d’un programa dedicat a la valorització en l’àmbit Hàbitat i Territori. Per a açò, es preveu crear, dins de l’Institut, la Unitat Interuniversitària de Protecció, Valorització i Comercialització de la R+D en Hàbitat i Territorio. La Unitat desenvoluparà, entre unes altres, les següents actuacions:
 • Identificació i valorització de coneixement generat per les 5 Universitats
 • Assessorament en l’estratègia adequada de protecció de la propietat intel·lectual
 • Investigació de mercat per a identificar l’oportunitat de mercat i de producte, per a determinar l’estratègia adequada de comercialització
 • Comercialització de la tecnologia sota contracte de llicència.
 • Suport a la creació de spin-offs:
  • selecció dels emprenedors experimentats adequats per a gestionar-les
  • cerca del finançament adequat per a cada etapa de creixement
  • monitoratge de la spin-off
 • Formació de nous perfils professionals en àmbits relacionats amb la gestió i explotació de la R+D+i
 • Vigilància tecnològica: proporcionant informes sobre l’estat de la tècnica i informació econòmica i de mercats que poden ser d’utilitat en la preparació de projectes de R+D o en la prospecció de línies d’investigació
 • ComunicacióCAMPUSHABITAT5U pretende liderar noves formes d’interacció amb el territori promovent un Hàbitat sostenible a nivell econòmic, social i mediambiental. Per a açò CAMPUSHABITAT5U promocionarà i divulgarà la ciència i la tecnologia desenvolupada en Hàbitat i Territori per a contribuir:
  • Transmetre els avanços científics a la ciutadania
  • Donar major visibilitat a l’impacte de les innovacions científic-tecnològiques sobre les necessitats actuals
  • Atraure el sector empresarial a l’aplicació de les innovacions desenvolupades
  • Divulgar la ciència i la tecnologia en la població escolar per al foment de les vocacions científiques

Per a açò, es proposen, entre unes altres, les següents actuacions:

 • Creació d’un “Show-Room” en els certàmens de l’àmbit Hàbitat i Territori de la Fira de València i de l’Institut Firal d’Alacant.
  Les institucions firals de la Comunitat Valenciana són capdavanteres en alguns sectors vinculats amb l’hàbitat com la ceràmica, el moble, els complements de la llar, etc.
  Es pretén donar major visibilitat al project CAMPUSHABITAT5U a través de la participació activa dels integrants del CEI, creant un “Show-Room” permanent en tots els certàmens firals de l’àmbit Hàbitat i Territori organitzades per Fira de València i Institut Firal d’Alacant, amb l’objectiu d’acostar al sector empresarial i institucional l’activitat de formació i investigació en Hàbitat. Així mateix es pretén l’entrada en el comitè organitzador dels certàmens firals vinculats a l’Hàbitat i al Territori per a tenir major capacitat de visibilitzar les innovacions desenvolupades
 • Organització d’esdeveniments de caràcter internacional sobre Hàbitat i Territori, obert a tots els públics, que reunisca a científics i intel·lectuals en un punt de confluència per a projectar noves formes de creixement sostenible i integrador.
  Entre elles, està prevista l’organització d’un gran fòrum de caràcter internacional sobre Hàbitat i Territori, obert a tots els públics, que reunisca a científics i intel·lectuals en un punt de confluència per a projectar noves formes de creixement sostenible i integrador.
  L’organització del fòrum reforça el compromís amb tots els seus stakeholders i els ciutadans per a fer-los arribar els resultats, els avanços i les implicacions de la investigació científica en l’àmbit de l’Hàbitat i el Territori. Es preveu que el fòrum se celebre coincidint amb el Dia Mundial de l’Hàbitat i la Fira Internacional de l’Hàbitat de València, així com comptar amb representants de United Nations-HABITAT amb la finalitat de projectar internacionalment el fet de compartir una mateixa missió: promoure el desenvolupament social i ambientalment sostenible dels assentaments humans i l’assoliment d’un habitatge adequat per a tots.
 • Observatori del Paisatge i del Territori
  CAMPUSHABITAT5U pretén col·laborar amb la Generalitat Valenciana en l’elaboració d’una estratègia comuna que permeta coordinar l’àmplia varietat de programes i actuacions que es desenvolupen en la CV, tant en les universitats públiques, com en centres d’investigació i amb l’administració pública, amb la finalitat d’abordar, mitjançant la creació de l’Observatori del Paisatge i del Territori, les dimensions de protecció del paisatge i de desenvolupament local.

  • Objectiu i actors
   Es tracta d’un projecte que naix d’un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana que s’ampliarà en el marc del programa CAMPUSHABITAT5U, té caràcter interuniversitari i el seu objectiu és, seguint el model dels observatoris europeus del mateix tipus, efectuar un seguiment i avaluació del patrimoni territorial i natural de la CV. CAMPUSHABITAT5U impulsarà les actuacions de l’Observatori mitjançant una plataforma d’innovació en desenvolupament sostenible del territori. CAMPUSHABTAT5U proposa crear aquesta plataforma agregant institucions polítiques interessades en la gestió mediambiental, centres d’investigació de referència internacional que s’ocupen de diagnosticar la situació del medi ambient, empreses amb capacitat d’assessorament i intervenció i diversitat de grups d’investigació universitaris, potents i amb capacitat d’investigació i formació en coneixement avançat estretament relacionats amb els àmbits d’actuació de CAMPUSHABITAT5U.
  • Especialització i actuacions
   Aquesta plataforma planteja la innovació en el desenvolupament sostenible del territori a través de dues línies fonamentals d’actuació. D’una banda, proposa coordinar les accions i plans d’actuació per a la conservació, la protecció i la posada en valor del paisatge de la cv. D’altra banda, planteja estimular i reforçar la investigació i la generació de nous coneixements d’excel·lència en el camp del desenvolupament territorial i local.Per al desenvolupament d’aquestes dues línies d’actuació l’Observatori propiciarà:

   • La constitució de la plataforma d’innovació en el desenvolupament sostenible del territori com a element de coordinació interinstitucional entre la Generalitat Valenciana i les entitats promotores del CAMPUSHABITAT5U que permeta intensificar la generació de R+D+i d’excel·lència en Paisatge i Territori de determinats grups i entitats d’investigació integrades en elles.
   • La creació i activitat de l’Observatori com un instrument que contribuïsca a la protecció, gestió i ordenació del paisatge, des d’una perspectiva integral i en el marc d’un desenvolupament sostenible, concretant-se la seua acció a través de l’elaboració de propostes i impuls de mesures en matèria de paisatge i territori.

EIX 3. CreaInCube

CreaInCube és la proposta del CAMPUSHABITAT5U per a la creació d’un nou espai multidisciplinari on considerar i incubar a través dels Creative Wecoffe’sWorkshops i Creative Coaching’s noves opcions, enfocaments i estratègies de creixement gràcies a un nou driver de prosperitat: la CREATIVITAT.

CAMPUSHABITAT5U com a pol d’innovació vol elaborar un Patchwork de Creativitat a la Comunidad Valenciana, convertir-se en un catalitzador de les noves indústries creatives, un lloc de trobada entre la cultura, la tecnologia, la ciència i la societat que propicie nous models de transferència que es puguen veure com una realitat empresarial amb projecció de futur i viabilitat econòmica.
CAMPUSHABITAT5U, a través de CreaInCube, engegarà una iniciativa que permetrà fomentar la creativitat i la innovació en els universitaris valencians i donarà origen a projectes empresarials amb valors propis d’una generació preparada per al canvi i les noves idees en la societat del coneixement.
CAMPUSHABITAT5U pretén que “en l’era de la globalització, les regions que volen mantenir les cotes de benestar i preservar el seu lideratge, funcionen com a ecosistemes oberts als fluxos globals amb capacitat de concentrar innovació, d’atraure talent i de generar creativitat”

Per açò, proposa l’actuació CreaInCube. Els seus objectius estratègics són:

 • “Impulsar l’atracció i retenció de talent”.
 • “Liderar, des de l’àmbit que li és propi, el canvi cap a un nou model socioeconòmic en el territori, més intensiu en coneixement i generador d’ocupació i de productivitat”.
 • “I actuar com a model de referència en aquells valors i innovacions socioculturals que permeten la transició a una economia sostenible”.

CreaInCube pretén que CAMPUSHABITAT5U siga reconegut com un “focus de creativitat, innovació i tolerància, en la mesura que la producció de noves idees (Hàbitat innovador), és una de les principals funcions de la Universitat”.
La cultura creativa infon un desenvolupament centrat en l’home i constitueix l’ingredient clau per a la creació d’ocupació, la innovació i el comerç al mateix temps que contribueix a la inclusió social, diversitat cultural i la sostenibilitat del medi ambient; per tot açò ofereix potencialment més resistència a les crisis econòmiques futures i pot contribuir al creixement i la prosperitat, especialment per als països que cerquen diversificar les seues economies.
Per aquest motiu, tots aquells agents la missió dels quals consisteix a generar riquesa, ocupació i benestar com els Parcs Científics, que cerquen estratègies innovadores i sostenibles que permeten el “creixement de la regió i mantinguen les seues quotes de benestar social”, han de plantejar-se accions per al foment de la creativitat en el seu entorn.
La Comunitat Valenciana és un territori on la innovació i la investigació de les seues universitats li han donat transcendència internacional; la seua història, cultura i dinamisme econòmic són senyals d’identitat d’un territori que amb CAMPUSHABITAT5U “pretén crear un clima-ecosistema per a la creativitat, la mobilització de talent i la tolerància” i vol convertir-se en un referent per a unes altres.

CreaInCube és una experiència pionera en fase de desenvolupament per a la Gestió del Talent i la Creativitat que vol ser reconeguda en el futur com:

 • Referent en l’impuls de la gènesi de l’economia i la cultura creativa valenciana com tractor d’aquesta iniciativa a nivell tant nacional i internacional.
 • Mesura innovadora, eficaç i eficient que ofereix alternatives de creixement soci-econòmic d’acord amb les necessitats de la societat contemporània.
 • Generador d’un esperit emprenedor creatiu entre els universitaris valencians.

EIX 4. Centre d’Estudis Avançats Hàbitat i Territori

Hàbitat i Territori són temàtiques que han d’abordar-se des d’una perspectiva interdisciplinària: urbanistes, arquitectes, enginyers, sociòlegs, economistes,…
Per açò, CAMPUSHABITAT5U crearà el Centre d’Estudis Avançats Hàbitat i Territori. Els seus objectius seran principalment els següents:

 • Promoure el diàleg entre les diferents disciplines acadèmiques
 • Posar en funcionament i implementar projectes d’investigació interdisciplinaris.

El Centre promourà l’intercanvi d’idees entre el Personal Docent Investigador (PDI) i joves investigadors predoctorals de molt diverses disciplines per a posteriorment desenvolupar projectes d’investigació col·laborativa. L’objectiu és que cada any aproximadament 15 persones siguen admesos per a avançar en aquest objectiu. La seua tasca és millorar el dialogue entre les diferents cultures acadèmiques de ciències, enginyeria, arquitectura i humanitats així com dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació col·laborativa.

 • Membres
  Les 5 Universitats de l’agregació podran optar a beques del Centre amb l’objectiu de permetre al PDI i a joves investigadors que puguen dedicar-se als projectes interdisciplinaris proposats i participar en les activitats científiques del Centre.
  Amb aquesta mesura, el Centre pretén establir una xarxa intel·lectual que promou el dialogue entre les diferents disciplines acadèmiques de SUPV. CAMPUSHABITAT5U confia que açò comportarà, directa o indirectament, a nous projectes interdisciplinaris.
  Per a açò, el PDI serà alliberat de part de la seua càrrega docent. El Centre concedirà fons per a professorat interí durant el període d’estada del PDI en la Plataforma (aproximadament 30.000 euros per professor). Es podran establir fons per a nous programes si ells serveixen per a alliberar al PDI de les activitats regulars.
  Els becats podran sol·licitar ajudes addicionals per a nous projectes interdisciplinaris en aquelles temàtiques que exigisquen la col·laboració de diferents disciplines acadèmiques. La resolució de la concessió de les ajudes vindrà determinada a través d’un comitè de selecció format per representants de les 5 Universitats.
 • Projectes
  La concessió d’ajudes a projectes és una part essencial del programa del Centre i un complement significatiu de les beques al PDI i als joves investigadors predoctorals. Els projectes emergeixen des del diàleg i la col·laboració dels integrants del Centre. Així, les col·laboracions acadèmiques poden ser transformades en consorcis d’investigació a llarg termini. Per açò, els projectes del Centre són un component important de la seua estratègia per a posar en funcionament una xarxa d’investigació entre les ciències, l’enginyeria, l’arquitectura i les humanitats.
 • Activitats
  Una altra part important del Centre és l’organització d’esdeveniments amb l’objectiu de promoure la comunicació entre les diferents disciplines acadèmiques i exemplificar la importància de construir ponts entre les ciències, l’enginyeria, l’arquitectura i les humanitats. Amb aquest programa, es pretén explicar no tan sols amb PDI sènior i joves investigadors predoctorals, sinó també amb estudiants i públic en general. Les activitats seran diverses: conferències, escoles d’hivern i estiu així com workshops i simposis.

 

MILLORA CIENTÍFICA: RESULTATS ESPERATS

Nom de l´IndicadorSituació actual2013% Inc 2013/112016% Inc 2016/11
Nº de publicacions científiques indexades (ISI - ESI)1.6141.90018%2.20036%
Publicacions conjuntes ISI-ESI
(entre 2 o més entitats de l´agregació)
15%17%13%20%33%
Participació en projectes d´excel·lència
(Europeos, Consolider, Avanza, CENIT i PROMETEO)
15317313%19527%
Projectes europeus i internacionals coordinats394413%50.028%
Personal investigador en formació (predoctorals)54669026%75037%
Personal investigador postdoctoral contractat11713011%15028%
Investigadors que realitzen estades en l´estranger13615010%17025%
Organització anual d´esdeveniments internacionals414510%5022%
Nom de l´IndicadorSituación
actual
2013% Inc
2013/11
2016% Inc
2016/11
Nº de patents nacionals sol·licitades anualment323613%4025%
Nº de contractes anuals de llicència de tecnologia303310% 3620%
Nº Spin-off (EBT) generades (4 últims anys)141614%1829%
Nombre d'empreses en parcs científics12014017%16033%
Nombre de treballadors en parcs científics4.2004.5007%5.00019%
Ingressos anuals generats per activitat
de transferència
28,1 3214% 3525%
Els indicadors fan referència exclusivament a l’àmbit d’especialització de CAMPUSHABITAT5U, és a dir Hàbitat i Territori.

MILLORA CIENTÍFICA: QUADRE RESUM