PUNT DE PARTIDA
OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ
RESULTATS ESPERATS
QUADRE RESUM

MILLORA DOCENT: PUNT DE PARTIDA

Dades Generals

Les 5 universitats que integren el Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV) són el principal referent per als estudis superiors i l’activitat d’investigació a la Comunitat Valenciana (CV):

 • En el SUPV estudien més de 127.000 estudiants. Nou de cada deu estudiants de la CV realitzen els seus estudis en alguna de les cinc universitats públiques valencianes.
 • La plantilla de Personal Docent i Investigador del SUPV ascendeix a més de 10 mil professors i ha experimentat un creixement des de 1998/99 del 35%. Aquest creixement ha permès afrontar l’eliminació dels problemes de massificació de dècades anteriors, diversificar i renovar l’oferta d’estudis i disposar de majors recursos humans per a les activitats de R+D.
 • La capacitat d’atraure estudiants de les universitats del SUPV és elevada, i es basa en l’amplitud de la seua oferta d’estudis i la reputació dels seus centres. Un 12,9% d’estudiants del SUPV pertanyen a famílies no residents en la CV, ja siga en altres comunitats autònomes (7,9%) o en altres països (5%).
 • La dimensió aconseguida pel SUPV ha permès incrementar substancialment el nombre de titulats universitaris en la CV i millorar les seues dotacions del capital humà més qualificat. Solament en l’última dècada s’han titulat en les universitats valencianes més de 200 mil diplomats, llicenciats i enginyers. Des de 1991 fins a l’actualitat el nombre de valencians amb títol universitari s’ha multiplicat per 2,8.
 • En l’actualitat treballen en l’economia valenciana 434 mil titulats universitaris, enfront dels 168 mil ocupats amb aqueix nivell de qualificació de 1995. Aquest creixement implica multiplicar per 2,6 el nombre d’ocupats amb estudis superiors i representa el major increment dels recursos d’alta qualificació de la història valenciana.
 • En 2008, el 53,4% dels directius que treballen en la CV tenen estudis universitaris. El nombre de directius amb estudis superiors s’ha duplicat en poc més d’una dècada. Aquesta millora en el nivell de qualificació dels professionals que estan al capdavant de les empreses valencianes és fonamental per al futur de les mateixes en un entorn en el qual la capacitat de competir depèn crucialment del coneixement.

Oferta docent

Les 5 Universitats que conformen el SUPV ofereixen una àmplia oferta de titulacions de grau, màster i doctorat en totes les branques del coneixement, destacant la seua oferta en totes aquelles disciplines que tenen relació amb Hàbitat i Territori. Així, les 5 Universitats ofereixen per al curs 2010/2011 en Hàbitat i Territori:

 • 63 graus
 • 95 Màsters Universitaris, 17 d’ells Masters Interuniversitaris del SUPV i 8 Màsters Interuniversitaris Internacionals:
 • Ciències Avançades de les Telecomunicacions Modernes
 • Adreça i Planificació del Turisme
 • Enginyeria Ambiental
 • Gestió i Promoció del Desenvolupament Local
 • Nanociencia i Nanotecnologia MolecularQuímica Orgànica, Experimental i Industrial
 • Química Sostenible
 • Història Contemporània
 • Historia Identitats Hispàniques a Mediterrani Occ.
 • Història de l’Art i Cultura Visual
 • Psicogerontologia
 • Aqüicultura
 • Gestió de la Qualitat
 • Gestió Cultural
 • Química Teòrica i Modelització Computacional
 • Internacional en Migracions
 • Cooperació al desenvolupament
 • Desenvolupament Local i Territori
 • Mobilitat Humana
 • Nanociencia i Nanotecnologia
 • Estadística i Optimització
 • Química Sostenible
 • Recursos Marins
 • Drets Humans, Paz i Desenvolupament Sostenible
 • Electroquímica, Ciència i Tecnologia
 • Química Orgànica Experimental i Industrial
 • Química Teòrica i Modelització Computacional
 • 66 Programes de Doctorat, 10 d’ells Doctorats Interuniversitaris del SUPV:

Quant al nombre d’estudiants en titulacions de l’àmbit d’Hàbitat i Territori són els següents:

 • Estudiants de grau: 50.000
 • Estudiants de Màsters Universitaris: 4.450
 • Estudiants de Doctorat: 1.000

Dimensió internacional

Les 5 Universitats han desenvolupat amb èxit estratègies d’internacionalització:

 • La UV és la segona Universitat d’Europa en recepció d’estudiants Erasmus i 6a universitat europea en enviament d’estudiants i la 4a Universitat espanyola a nivell mundial (Posició entre 201 i 300 a nivell mundial, segons el Rànquing de la Sanghai Jiao Tong University).
 • La UPV és la tercera Universitat d’Europa en recepció d’estudiants Erasmus i 5a universitat europea en enviament d’estudiants i comparteix la 5a posició espanyola a nivell mundial (Posició entre 301 i 400 a nivell mundial, segons el Rànquing de la Sanghai Jiao Tong University).
 • La UJI està desenvolupant el projecte Euruji, pioner en les universitats espanyoles. Basat en el programa EURINSA de l’INSA de Lyon, la proposta consisteix en la realització d’un primer cicle d’Enginyeria Industrial de dos anys de durada, integrat per un grup reduït d’estudiants, prèviament seleccionats, de diverses nacionalitats, tant europees com a americanes.
 • En la UA i la UMH, els estudiants estrangers suposen al voltant del 5% del total de l’alumnat de grau, el 10% en màsters i el 20% en doctorat.
  En el conjunt de les 5 universitats els estudiants ERASMUS i d’altres programes de mobilitat superen els 7.000, mentre que els estudiants estrangers en màster i doctorat oficials superen els 3.500.

En l’àmbit d’Hàbitat i Territori, les dades corresponents a alumnes internacionals són els següents:

 • Estudiants ERASMUS i d’altres programes de mobilitat internacional: 1.571
 • Estudiants estrangers en màster i doctorat oficials: 992

D’altra banda, cal destacar que, segons el govern xinés, la UV és una de les 10 millors universitats del món per a aprendre llengua i cultura xinesa. De fet la UV és una de les 3 primeres institucions espanyoles que ha engegat l’Institut Confucio de llengua i cultura xinesa. L’Institut servirà per a impulsar l’estudi de la llengua xinesa, i també farà de nucli per als intercanvis de professors i alumnes.

Cultura emprenedora i ocupació

El desenvolupament d’un entorn social més procliu a la ciència, la innovació i el empreniment, precisa també d’actuacions que potencien l’esperit emprenedor.

En aquest sentit, les 5 universitats de CAMPUSHABITAT5U ja es caracteritzen per fomentar l’esperit emprenedor dels estudiants, formant estudiants capaços de no solament cercar ocupació sinó també de crear-ho. A través de diferents unitats, entitats i programes han vingut desenvolupant l’esperit emprenedor:

 • Fundació Universitat-Empresa de València ADEIT
 • Programa de Empreniment Universitari Antena Universitària
 • Institut de Creació i Desenvolupament d’empreses (IDEES)
 • Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Empreniment
 • Fòrum Jovellanos
 • Càtedra Bancaixa Joves Emprenedors
 • Premis Impulse
 • Programa Inizia

Un altre aspecte especialment sensible amb el futur laboral dels seus egressats és la seua inserció laboral. En aquesta línia, les 5 Universitats de
CAMPUSHABITAT5U han prestat de forma permanent una atenció preferencial a la seua orientació i inserció laboral mitjançant:

 • la gestió de borses de treball
 • la tasca de facilitar les pràctiques professionals
 • la col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a promocionar polítiques actives d’ocupació

En moltes titulacions ja existeixen resultats excel·lents, com és la consecució de la primera ocupació en menys de 6 mesos després d’haver acabat la carrera. Part d’aquest èxit es deu al bon treball que duen a terme les unitats d’inserció laboral ja existents en CAMPUSHABITAT5U:

 • Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL)
 • Servei Integrat d’Ocupació
 • Fundació Universitat-Empresa ADEIT
 • Agència Universitària de la Fundació “Servei Valencià d’Ocupació”
 • Gabinet d’Iniciativa per a l’Ocupació (GIPE)
 • Fundació Universitat – Empresa Jaume I
 • Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 • Observatori ocupacional
 • Fundació Servipoli

cal destacar especialment, la labor que està desenvolupant la Fundació Servipoli de la UPV. Té com a activitat i finalitat bàsica complementar la formació de l’alumnat, mitjançant l’experiència laboral per a afavorir la seua ocupació, contribuint a facilitar la seua futura inserció laboral.

Un dels valors afegits de CAMPUSHABITAT en Cultura Emprenedora i d’Ocupació serà coordinar l’actuació de les diferents unitats per a millorar i incrementar les probabilitats de generar autoocupació o de trobar la primera ocupació dels estudiants de l’àmbit d’Hàbitat i Territori.

Ocupació dels estudiants de l’àmbit d’Hàbitat i Territori.

Adaptació a l’EEES

Els processos d’ensenyament-aprenentatge que comporta l’EEES comporten la creació d’una nova tipologia d’infraestructures. CAMPUSHABITAT5U s’ha anat adaptant en els últims anys a les necessitats sorgides en la implantació de l’EEES

 • Infraestructures docents
 • Les aules i els laboratoris docents s’han anat adaptant a les noves necessitats permetent sessions amb grups més reduïts, seminaris, treball en grup, etc.
 • S’ha implantat un Pla d’actuació de Docència en Xarxa per a afavorir l’ús de les TIC en la pràctica docent, recolzant al professor en tot els processos relacionats amb accions innovadores i proporcionant tant recursos com a serveis de suport que faciliten l’ús d’aquestes tecnologies en la pràctica docent.
 • Equips d’innovació i qualitat educativa: equips de PDI, de diferents àmbits disciplinaris, que comparteixen objectius comuns d’innovació i investigació educativa i que constitueixen un motor de canvi i generació de coneixement sobre l’ensenyament universitari. Les línies d’actuació preferent són, entre unes altres, metodologies actives per a l’aprenentatge i la formació en competències, estratègies d’avaluació alternatives per al desenvolupament de competències, activitats d’aprenentatge i avaluació, recursos tecnològics de suport a l’aprenentatge,…
 • Projectes d’Innovació i Millora Educativa: Equips de PDI, presenten anualment projectes d’innovació educativa aplicables als títols oficials d’Hàbitat i Territori. La seua finalitat és la millora del rendiment acadèmic i de l’aprenentatge dels estudiants i posant el principal èmfasi en el desenvolupament tant de competències específiques com a genèriques. Les línies d’actuació són, entre unes altres, experimentació en metodologies actives, acompanyament a l’aprenentatge, experimentació d’instruments o estratègies d’avaluació, coordinació multidisciplinària, millora de la pràctica docent i foment del treball en equips multidisciplinaris encaminats a la reflexió i la millora de l’actuació docent, articulació de pràctiques en àmbits professionals, integració de recursos tecnològics en l’ensenyament presencial.
 • Innovació educativa CAMPUSHABITAT5U compta amb centres i unitats dedicades a desenvolupar programes experimentals per a recolzar al professorat i als estudiants en aquest àmbit. Entre uns altres:
 • Transformació de les biblioteques en Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). En el seu esforç per adaptar-se als reptes que les noves formes d’ensenyament i l’EEES impliquen, les biblioteques de les 5 Universitats han experimentat una evolució i transformació significatives, tant en les seues funcions com en el seu equipament, amb l’aposta per la dotació d’espais per a treball en grups reduïts, aules informàtiques i taules d’estudi amb equipament tecnològic. A més, les 5 Universitats de l’agregació estratègica expliquen en l’actualitat, de forma conjunta, amb excel·lents dotacions en recursos bibliogràfics en l’àmbit d’Hàbitat i Territori.

MILLORA DOCENT: OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ

Objectius generals

Els objectius són els següents:

 • Consolidar CAMPUSHABITAT5U com Pol d’Excel·lència Internacional docent en Hàbitat i Territori.
 • Generar un entorn emprenedor i innovador en l’àmbit d’Hàbitat i Territori que propicie l’augment de l’ocupació.
 • Proporcionar una educació superior interdisciplinària en Hàbitat i Territori que permeta augmentar les competències de l’alumnat i la seua capacitat de donar resposta a les demandes socials.
 • Contribuir a la cohesió social i territorial en les ciutats i zones rurals del territori
 • Potenciar un entorn integrat entre Universitat i Formació Professional (FP), amb la finalitat de consolidar el desenvolupament sostenible i integrador en el camp de l’hàbitat i el territori, implicant el major nombre possible d’agents territorials involucrats (stakeholders)

Eixos d´actuació

A continuació es detallen les actuacions necessàries per a aconseguir aqueixos objectius.
Les actuacions s’agrupen en 5 eixos d´actuació:

EIX 1. Excel·lència Docent en Hàbitat i Territori
EIX 2. Empreniment, Ocupació i Formació Contínua en l´àmbit Hàbitat i Territori
EIX 3. Internacionalització docent en Hàbitat i Territori
EIX 4. Entorn integrat de Formació Superior en Hàbitat i Territori
EIX 5. Adaptació a l´EEES

EIX 1. Excel·lència Docent en Hàbitat i Territori

La creació de CAMPUSHABITAT5U permet abordar de manera conjunta tant l’oferta formativa com la qualitat dels processos d’ensenyament-aprenentatge en Hàbitat i Territori, generant importants sinergies entre les 5 universitats de l’agregació estratègica. Les principals actuacions a desenvolupar són les següents:

 • Elaboració del Pla Estratègic Docent en Hàbitat i Territori
  CAMPUSHABITAT5U
   elaborarà un Pla Estratègic Docent que contribuirà a la coordinació, racionalització i consens de l’oferta formativa de grau i postgrau de les 5 universitats públiques valencianes en hàbitat i territori.
  Aquest Pla serà la base per a articular una oferta formativa de prestigi i amb la suficient massa crítica com per a projectar l’Espai Universitari Públic de la Comunitat Valenciana en Hàbitat i Territori en l’àmbit internacional (veure eix 3. Internacionalització docent)
 • Creació de l’Escola Internacional de Doctorat
  HABITAT5U
   (veure detall en l’àmbit 2.2 millora científica i transferència de coneixement)
 • Promoció del jove talent en l’àmbit d’Hàbitat i Territori
  CAMPUSHABITAT5U 
  promocionarà l’excel·lència en els processos d’ensenyament-aprenentatge en els títols de grau mitjançant:
 • la creació de Grups d’Alt Rendiment Acadèmic (Grups ARA). La seua finalitat és reforçar el potencial dels alumnes més destacats des de la formació de grau en les titulacions d’Hàbitat i Territori i fomentar la captació de talent des d’una perspectiva àmplia, en el marc de la creació de l’Escola Internacional de Doctorat HABITAT5U (veure àmbit 2.2. Millora Científica i Transferència de Coneixement).
 • Premis CAMPUSHABITAT5U als millors Treballs Fi de Grau relacionats amb l’Hàbitat i el Territori
 • convertir als estudiants futurs i egressats en agents del canvi educatiu.
 • incidir no solament en les aules, sinó també en les organitzacions i en els processos d’aprenentatge.
 • fer front a un desafiament que va més enllà de l’àmbit docent, ja que l’aplicabilitat de la formació en competències i habilitats transferibles reforcen les capacitats i aptituds dels professionals, aconseguint el privilegi de reunir ambaixadors del programa en la CV.
 • Programa de lideratge i gestió de persones (PLGP)
  Es tracta d’un programa de desenvolupament de recursos humans destinat tant a acadèmics amb experiència com a joves talents. L’objectiu és crear una cultura acadèmica d’excel·lència en l’àmbit d’Hàbitat i Territori. Per a açò, el PLGP centra els seus esforços en el desenvolupament del lideratge efectiu i de les habilitats de comunicació entre els professors i estudiants universitarios. El PLGP ofereix un ampli ventall d’activitats per al desenvolupament d’habilitats (lideratge, motivació, desenvolupament d’equips,…) a través de diferents formats (workshops intensius de curta durada, activitats de grups de petita dimensió, conferències, formació individual, sessions d’intercanvi de coneixements basats en l’experiència,…)
  El PLGP ofereix el seu coneixement, experiència i contactes per a possibilitar al personal docent universitari modernitzar, intensificar o completar els coneixements que han adquirit en la seua experiència professional. Per a açò, el programa fixa com una de les actuacions principals el desenvolupament de sessions d’intercanvi de coneixements mitjançant l’establiment de grups de discussió orientats a la pràctica, a través de professorat universitari especialitzat i executius d’empresa de l’àmbit d’Hàbitat i Territori que realitzen labors com a instructors externs.
 • Programa Talent per a educar i liderar
  CAMPUSHABITAT5U reconeix com un dels àmbits prioritaris d’actuació Espai social (un dels 4 àmbits d’actuació prioritzats per CAMPUSHABITAT5U), ja que representa l’escenari idoni per a impulsar processos reals de transformació. Així mateix, la dimensió social del creixement sostenible i integrador, que constitueix el nucli d’aquest programa de col·laboració i de CAMPUSHABITAT5U, és essencial per al bon avanç del seu propòsit. Per açò, CAMPUSHABITAT5U aposta per l’eliminació de la desigualtat educativa, a través de la formació de futurs capdavanters des dels entorns universitaris. Conrear el lideratge com a competència professional fonamental permet:

Amb el Programa Talent per a educar i liderar, CAMPUSHABITAT5U pretén aglutinar els esforços de l’agregació per a contribuir a la cohesió social i territorial en les ciutats i zones rurals de la CV. Davant una realitat on els canvis socials comporten una intensificació de les desigualtats i l’emergència de nous riscos d’exclusió social, CAMPUSHABITAT5U pretén convertir-se en un agent de referència per a la dinamització i articulació d’actuacions integradores dels seus membres, així com, en una plataforma per a la promoció de relacions de partenariat, amb la finalitat d’implicar-se i participar activament en la construcció col·lectiva de nous models pedagògics i públics d’inclusió social.

 • Garantia de qualitat docent
  CAMPUSHABITAT5U ha de garantir la qualitat dels seus ensenyaments en Hàbitat i Territori, seguint procediments determinats i guardant evidències d’açò. Per a conèixer les característiques, necessitats i expectatives de l’entorn (tant a nivell nacional com a internacional), garantir l’adequació de l’oferta a les necessitats de la societat i realitzar un seguiment de totes aquestes iniciatives,
  CAMPUSHABITAT5U desenvoluparà un conjunt consensuat de criteris i procediments per a la garantia de qualitat de l’oferta docenten Hàbitat i Territori.

EIX 2. Empreniment, Ocupació i Formació Contínua en l´àmbit Hàbitat i Territori

CAMPUSHABITAT5U representa en si mateix un valor estratègic únic per a la millora del empreniment i l´ocupació dels professionals de l´Hàbitat i del Territori. Una oportunitat immillorable per a contrarestar l´agudesa de la crisi econòmica a la Comunitat Valenciana i l´elevada taxa de desocupació en el sector de la construcció.
Per a açò, CAMPUSHABITAT5U crearà una Plataforma Coordinadora amb l´objectiu que:

 • la societat aprofite les capacitats agregades de les 5 Universitats en Hàbitat i Territori,
 • la Plataforma es convertisca en llera per a transmetre a les 5 Universitats agregades en CAMPUSHABITAT5U les necessitats i inquietuds de la societat en general i les dels sectors productius en particular.

La Plataforma fomentarà i gestionara el desenvolupament d´activitats conjuntes de les 5 Universitats en tots aquells camps que afavorisquen l´intercanvi de coneixements i que, com a conseqüència, impulsen el desenvolupament i progrés econòmic.
Els principals eixos d´actuació de la Plataforma Coordinadora seran el Empreniment, l´Ocupació i la Formació Contínua.

 • Empreniment en l´àmbit Hàbitat i Territori
  En CAMPUSHABITAT5U la creació d´empreses com a estratègia per a la comercialització i transferència dels resultats de la investigació de l´àmbit Hàbitat i Territori, està plenament implantada disposant de programes propis per al foment de la cultura emprenedora i incentivar la creació d´empreses de Base Tecnològica (EBTs). Per a aconseguir transformar la investigació acadèmica en un valor empresarial d´èxit, és necessari afavorir que l´activitat docent o investigadora siga totalment compatible amb el desenvolupament de la EBT. D´altra banda, en tot el procés és clau la participació activa del teixit empresarial. Les actuacions a desenvolupar per part de la Plataforma coordinadora de CAMPUSHABITAT5U para consolidar el Empreniment són les següents:

  • Incorporació de les habilitats emprenedores i d´innovació al conjunt de programes d´estudi d´Hàbitat i Territori
  • Consolidació dels programes formatius en Empreniment i innovació dirigits a fomentar la creació d´empreses de base tecnològica de l´àmbit Hàbitat i Territori per part de personal investigador i de professionals. La formació tindria com a objectius:
   • estimular la capacitat innovadora
   • potenciar el talent personal
   • aplicar el pensament creatiu en la resolució dels problemes
   • desenvolupar la capacitat de lideratge i Empreniment
   • aportar una visió actualitzada de les tècniques en adreça estratègica d´empreses, amb nocions d´organització, tecnologia, innovació, TIC…
   • impulsar la capacitat d´integració de processos i equips
  • Foment de les pràctiques voluntàries de l´alumnat en empreses en incubació d´Hàbitat i Territori
  • Impuls a la convalidació de projectes fi de carrera per plans de viabilitat de noves empreses d´Hàbitat i Territori
  • Creació d´una finestreta única empresarial on l´emprenedor interessat a crear una empresa en l´àmbit d´Hàbitat i Territori puga obtenir el suport i assessorament necessari per a aconseguir portar a terme el seu projecte empresarial amb èxit.
  • Contractació de professors substituts per a permetre la dedicació plena d´acadèmics que estan en procés de creació/desenvolupament d´una empresa de base tecnològica derivat del resultat de les seues investigacions en Hàbitat i Territori.
 • Ocupació en l´àmbit Hàbitat i Territori
  CAMPUSHABITAT coordinará l´actuació de les diferents unitats de les 5 universitats agregades per a millorar i incrementar les probabilitats de trobar la primera ocupació dels estudiants de l´àmbit Hàbitat i Territori. Per a aconseguir açò, es generaran mecanismes concrets que incrementen l´eficàcia dels serveis d´ocupació. Una actuació a desenvolupar, per part de la Plataforma Coordinadora, serà la creació de l´Observatori Virtual de l´ocupació Hàbitat i Territori (OVEHT), amb la finalitat d´articular l´àmplia xarxa d´entitats que centren la seua labor en el camp de la inserció laboral, el Empreniment i la formació permanent en la CV. La posada en funcionament del OVEHT com a aposta de col·laboració interuniversitària, comptarà amb l´agregació de diferents agents territorials de l´àmbit, entre ells els Instituts Tecnològics de la CV i clústers sectorials de referència.
  Per tot açò, el OVEHT té com a objectiu enfortir l´ocupació dels universitaris i professionals de l´àmbit Hàbitat i Territori, configurant un catàleg de serveis que desenvolupe, entre unes altres, les següents actuacions:

  • Anàlisis prospectives sobre generació de nous segments de mercat
  • Detecció de nous perfils professionals
  • Configuració de productes formatius especialitzats i innovadors orientats a l´adquisició i desenvolupament de competències per a la inserció laboral
  • Servei d´inserció laboral i orientació professional
  • Programes d´orientació professional i laboral en coordinació amb les entitats adherides a CAMPUSHABITAT5U

  El format òptim que requereix el OVEHT és un entorn virtual obert i accessible per a tots els universitaris i agents econòmics de la CV, amb l´objectiu d´obtenir una actualització contínua dels nous segments, perfils, oportunitats d´ocupació i pràctiques professionals. Un portal des de i per al conjunt dels stakeholders en l´àmbit de l´Hàbitat i el Territori.
  OVEHT és una iniciativa necessària que ja impulsen les entitats promotores de CAMPUSHABITAT5U. A manera d´exemple, el OVEHT està treballant ja en la fase de disseny d´una interessant actuació conjunta l´Entorn Virtual d´Aprenentatge per a la millora de l´ocupació (EVA-Ocupació Hàbitat).
  EVA-Ocupació Hàbitat vol ser un producte formatiu especialitzat i innovador orientat a l´adquisició i desenvolupament de competències per a la inserció laboral.

  En el desenvolupament de l´actuació participaran grups de CAMPUSHABITAT5U amb formació multidisciplinària compost per, entre uns altres, Enginyers, Matemàtics i Psicòlegs dedicat als gràfics 3D interactius, la Realitat Virtual i Simulació Civil així com els serveis d´ocupació per a la definició dels requisits i catalogació del material.

  Una altra actuació a desenvolupar per la Plataforma Coordinadora serà impulsar el model d´activitat de la Fundació Servipoli al conjunt de CAMPUSHABITAT5U. El model té com a finalitat bàsica complementar la formació de l´alumnat, mitjançant l´experiència laboral per a afavorir la seua ocupació, contribuint a facilitar la seua futura inserció laboral. Mitjançant la prestació de serveis als seus clients, la fundació desenvolupa diferents activitats, que aporten als estudiants, que treballen en la mateixa, formació en habilitats transversals, coneixements i experiència, comunes a la majoria de llocs de treball. Aquesta prestació de serveis també, els permet als estudiants beneficiaris posar en pràctica els coneixements adquirits en els seus estudis universitaris.

 • Formació contínua en Hàbitat i Territori
  La Plataforma Coordinadora actuarà com a instrument integrador del conjunt de la formació permanent en Hàbitat i Territori del conjunt de les 5 universitats que conformen l´agregació estratègica. La Plataforma impulsarà la formació contínua orientada a les necessitats d´universitaris i professionals en estreta col·laboració amb el món empresarial d´Hàbitat i Territori. Per a açò, es potenciarà la integració de professionals en l´equip docent a través d´una equilibrada combinació de professors de la Universitat i de prestigiosos membres del món empresarial, així com en el desenvolupament de programes a mesura.Les funcions seran principalment la planificació, proposta, gestió i seguiment de la formació contínua en Hàbitat i Territori:
  • Planificació de les propostes de formació contínua
  • Suport i gestió dels processos de verificació, seguiment i acreditació dels títols de formació contínua
  • Definició del mapa de de formació contínua
  • Planificació de la difusió i visualització dels estudis de formació contínua a nivell internacional
  • Organització de la formació de competències transferibles
  • Oferta d´activitats de formació extracurriculars, tant presencials com a virtuals, relacionades amb la temàtica de l´emprenedoria i del desenvolupament d´habilitats i destreses per a l´autoocupació entre el col·lectiu d´estudiants i titulats.

EIX 3. Internacionalització docent en Hàbitat i Territori

CAMPUSHABITAT5U aspira a ser un pol de referència internacional en educació en Hàbitat i Territori. Per a açò, les actuacions se centraran en:

 • Consolidar una oferta acadèmica atractiva internacionalment en Hàbitat i Territori:
 • Enfortint l’oferta de màsters interuniversitaris internacionals amb la participació de les 5 Universitats que integren CAMPUSHABITAT5U
 • Impulsant els Master Erasmus Mundus i les beques Erasmus Mundus
 • Potenciant l’oferta de màsters en anglès amb la finalitat d’atraure a alumnat i professorat d’altres països
 • Establint un programa de comunicació internacional de l’oferta docent
 • Desenvolupant un programa de captació d’alumnat estranger en països emergents
 • Potenciant i coordinant els serveis disponibles per a estudiants estrangers
 • Dissenyant un “Lifelong Learning Habitat Programme” de reconegut prestigi, com a element per a afavorir estades internacionals de curta durada
 • Desenvolupant un programa per al foment de la mobilitat dels estudiants de les 5 universitats cap a les Universitats de formació més prestigioses
 • Per a açò, és necessari potenciar la informació, difusió i assessorament personalitzat a estudiants sobre els avantatges i possibilitats que ofereix la mobilitat internacional en la formació universitària
 • Captant estudiants estrangers de grau i postgrau procedent les institucions europees més prestigioses en Hàbitat i Territori
 • Potenciant i coordinant els serveis necessaris per a fomentar la participació plena en la vida de CAMPUSHABITAT5U.
 • Facilitant l’intercanvi àgil de personal docent i estudiants dins del marc de les disposicions vinculants entre tots dos països i dels procediments interns de cada institució
 • Promocionant la col·laboració acadèmica amb l’objecte d’impartir conjuntament titulacions de grau, màster i formació continua amb reconeixement recíproc de crèdits en Hàbitat i Territori
 • Realitzant tesis doctorals en cotutela en l’àmbit d’Hàbitat i Territori
 • Potenciar l’intercanvi i la mobilitat internacional en Hàbitat i Territori:
 • Establir la col·laboració en la generació de coneixement i capacitats científiques així com en la divulgació científica en Hàbitat i Territori amb les Universitats d’Orán.

EIX 4. Entorn integrat de Formació Superior en Hàbitat i Territori

Un dels objectius estratègics de CAMPUSHABITAT5U és la seua aposta per:

 • aconseguir una major integració curricular entre la Universitat i la Formació Professional (FP)
 • avançar cap a una concepció integral de l’estudiant
 • assumir la formació al llarg de la vida com a element vertebrador del projecte i com a element clau per a seguir garantint l’ocupació dels professionals i estudiants.

CAMPUSHABITAT5U liderarà una proposta d’actuació conjunta per a l’avanç d’un entorn integrat entre Universitat i FP, amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament sostenible i integrador en el camp de l’hàbitat i el territori, implicant el major nombre possible d’agents territorials involucrats (stakeholders).
En la definició del mapa d’àmbits d’actuació de CAMPUSHABITAT5U sorgeix l’oportunitat de relacionar en diversos nivells, els ensenyaments universitaris vinculats al territori i a l’hàbitat amb un ampli ventall de cicles formatius de grau superior (CFGS), ccontemplant famílies professionals com a “Edificació i obra civil” i “Serveis socioculturals a la comunitat”.
Aquesta proposta pretén coordinar els centres de Formació Professional de Grau Superior FPGS i CAMPUSHABITAT5U per a garantir una orientació eficaç bidireccional i per a estudiar fórmules de reconeixement de competències adquirides (crèdits) en aquells casos en què es produïsca un trasllat d’expedient d’un àmbit formatiu a un altre.
Es tracta d’una proposta de cooperació interinstitucional que es concretarà en un vertader entorn integrat de formació superior que:

 • Contribuirà a una formació especialitzada en les famílies formatives afins als àmbits temàtics de CAMPUSHABITA5U;
 • Permetrà captar professionals ben formats per als centres i laboratoris de CAMPUSHABITA5U;
 • Oferirà l’oportunitat de la posada en valor de la FPGS.

CAMPUSHABITAT5U desenvoluparà aquest entorn de partir d’una sèrie de línies d’actuació, entre les quals es destaquen:

 • Desenvolupament d’un Model Integral de relació entre CAMPUSHABITAT5U i Formació Professional de Grau Superior (FPGS), establint una Xarxa permanent de Col·laboració i generant un banc de bones pràctiques en l’àmbit estatal. Aquesta actuació persegueix establir una coordinació eficaç entre CAMPUSHABITAT5U i FPGS amb el propòsit de maximitzar les oportunitats per als estudiants, reduint l’abandó i garantint una orientació més eficient, al mateix temps que obrint portes per a la formació universitària.
 • Reconeixement i convalidacions: elaborar un full de ruta per al reconeixement i convalidació d’assignatures entre tots dos nivells formatius
 • Orientació professional i acadèmica: jornades en els centres de FP, amb participació d’alumnat i professorat del CAMPUSHABITAT5U, sobre la vinculació amb l’entorn productiu i les oportunitats de continuïtat d’estudis superiors en la CAMPUSHABITAT5U per a la millora de l’ocupació.
 • Infraestructures compartides: posar a la disposició dels centres de FP un catàleg d’infraestructures susceptibles de ser compartides (biblioteques, instal·lacions esportives), promovent la Formació en Centres de Treball (FCT) de l’alumnat de CFGS en el propi CAMPUSHABITAT5U.
 • Innovació: convocatòria de premis per a la innovació en l’àmbit de l’Hàbitat i el Territori orientada al treball col·laboratiu entre alumnat de FP i alumnat universitari.
 • Beques de Formació de Suport Tècnic a la Investigació (FPATI): El programa de beques FPATI oferirà de manera anual places de pràctiques en laboratoris i centres de CAMPUSHABITAT5U per a estudiants procedents d’aquelles famílies formatives relacionades amb les àrees d’especialització del campus (Hàbitat i Territori). Aquestes beques tindran un any de durada, prorrogables per un segon any i estaran destinades a titulats de FPGS que s’incorporaran a les tasques d’investigació que se li assignen sota la supervisió d’un tutor.

Les entitats promotores de CAMPUSHABITAT5U realitzen diversos tipus d’actuacions relacionades amb centres de secundària i de FPGS; dedicades a l’orientació i la transmissió d’informació; a l’acolliment d’estudiants de FPGS en pràctiques en centres d’investigació de CAMPUSHABITAT5U; D’altra banda, des de fa anys les universitats mantenen una convocatòria del Programa de Beques per a la Formació de Personal de Suport Tècnic a la Investigació (FPATI).

CAMPUSHABITAT5U representa l’entorn òptim per a avançar en la generació d’entorns integrats de formació superior, agregant a múltiples entitats i empreses interessades en perfils professionals de diferent nivell, i incrementant la capacitat de mobilitat internacional dels estudiants de FP, un factor clau de diferenciació, donada l’escassetat d’oportunitats actual.

EIX 5. Adaptació a l´EEES

Amb l’objectiu d’aconseguir la plena adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior, CAMPUSHABITAT5U desplegarà un conjunt d’actuacions en els següents àmbits:

 • Infraestructures i equipaments docents singulars,
 • Innovació educativa i noves tecnologies,
 • Transformació de les biblioteques en Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI)
 • Infraestructures i equipaments docents
  En el procés de consolidació en l’EEES, CAMPUSHABITAT té previstes, entre unes altres, les següents actuacions específiques:

  • Infraestructures i equipaments per als laboratoris docents situats en la F. de Geografia i Història i de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la UV:
   • Laboratori de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) i Teledetecció i Laboratori de Geomorfologia i Palinologia: material informàtic per a tractament d’imatges i dades (maquinari i programari) i material de laboratori per al tractament i processament de sediments. Contribueixen a mantenir un procés acadèmic basat en la transmissió de coneixements científics i tècnics, través de l’experimentació. Són laboratoris d’investigació i suport a la docència utilitzats ocasionalment, per a impartir assignatures de Geomorfologia, Fotointerpretació i cartografia, estudi de sòls, etc
   • Laboratori de Prehistòria i Arqueologia: Es pretén orientar aquest laboratori a l’estudi de l’arqueologia del paisatge entre uns altres. Equipament: microscopis òptics i lupes binoculars per a anàlisis d’artefactes i ecofactes procedents de jaciments arqueològics, i material informàtic per a tractament d’imatges i dades (maquinari i programari)
   • Laboratori d’Història de l’Art: La seua missió és realitzar investigació de punta per a promoure el desenvolupament de metodologies d’estudi on s’aprofiten els recursos i les eines de les ciències físic-químiques, la fotografia especialitzada, la microscòpia i els nous arguments de les teories de conservació i restauració per a l’estudi de les obres d’art. Equipament: material informàtic per a tractament d’imatges i dades (maquinari i programari) i material de laboratori (aparells amb llum infraroja, làser,…)
   • El laboratori en Enginyeria d’Energies Renovables es justifica per l’existència d’una demanda real creixent de formació d’especialistes en el sector. Demanda, que adquirirà més importància en els pròxims anys per la importància creixent que en tots els sectors cobrarà la utilització racional de l’energia. Equipament: Sistema fotovoltaic avançat; Planta eòlica descentralitzada d’uns 5 kW de potència. Sistema de demostració d’energia solar tèrmica amb sistema d’adquisició de dades. Emulador eòlic basat en generador síncron doblement alimentat i Sistema de demostració solar-tèrmica
   • Adequació d’espais per a laboratoris per a la realització de pràctiques docents de les titulacions d’Arquitectura i Enginyeria Civil de la UA en les naus de les antigues Plantes Pilot
  • Innovació educativa i noves tecnologies,Els processos d’ensenyament-aprenentatge orientats a l’excel·lència, formació contínua adequada, així com investigació i innovació específica, tenen creixents implicacions en les activitats educatives. CAMPUSHABITAT5U quiere seguir dotant-se dels recursos i equipaments necessaris per a una constant modernització. En concret, es planteja la següent actuació:
   • Transformació de les aules actuals de les facultats de la Universitat Jaume I en aules 2.0, amb més potència wi-fi i canvi de mobiliari perquè l’alumne puga treballar amb el seu portàtil; Canvi de les taules multimèdia de l’aules de la UJI que posseeixen tecnologia obsoleta per taules adaptades a l’era digital. Condicionament tecnològic de les aules del Centre de Postgrau i Formació Continuada de la UJI en la mateixa línia que la resta d’aules, Condicionament de nous espais per a seminaris que permeten el treball de grups xicotets.
  • Transformació de les biblioteques en Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI). L’objectiu de CAMPUSHABITAT5U és consolidar el procés d’evolució i transformació de les seues biblioteques en Centres de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), ampliant de forma coordinada els recursos i serveis de suport a la docència, la innovació i la investigació. Per a açò, es proposen les següents actuacions:
   • Dotació d’espais per a treball en grups reduïts, aules informàtiques i taules d’estudi amb equipament tecnològic.
   • Equipament i mobiliari específic de les biblioteques objecte d’intervenció.
   • Subscripció a revistes i bases de dades en Hàbitat i Territori

A més, la Universitat Miguel Hernández té prevista la Construcció d’un CRAI en el Campus d’Elx amb una superfície aproximada de 8.000 m2 i 1.600 llocs de lectura, distribuïts per totes les sales i equipaments. Constarà d’Àrees Públiques, Àrees bibliotecàries, de treball i atenció a l’usuari, Àrees Comunes i Àrees de Serveis i Equipaments. El CRAI estarà dotat d’espais flexibles i multifuncionals, en els quals un canvi d’ús supose una inversió reduïda i, sovint, es resolga amb mobiliari. El model de distribució respondrà al d’un CRAI, per la qual cosa ha de permetre la utilització dels espais per a la docència, així com per a l’aprenentatge i investigació individual o en grup, d’acord a les exigències sorgides amb l’EEES. Açò implica una gran varietat d’espais i superfícies, així com la prestació de molt diversos serveis als diferents usuaris.

 

MILLORA DOCENT: RESULTATS ESPERATS

Nom de l´indicador Situació Actual 2013 % Inc 2013/11 2016 % Inc 2016/11
Titulacions de màsters oficials interuniversitaris del SUPV17 2335% 3076%
Nº de màsters interuniversitaris internacionals8 12 50% 16 100%
Programes de doctorat amb esment d´Excel·lència27 3530% 4566%
Programes de doctorat interuniversitari del SUPV10 1550% 20 100%
Estudiants de màster i doctorat procedent d´altres països992 1.400 41% 180081%
% Estudiants de màster i doctorat estrangers/Total
Estudiants de Màster i Doctorat
18% 25%37% 30%64%
Tesis europees llegides en els últims 3 anys99 12526% 150 52%
% Tesis Europees/Total tesis llegides37% 45%21% 55%48%
Estudiants que desenvolupen pràctiques formatives
en empreses i institucions
28% 35%25% 40% 43%
Nº de llocs de treball oferits d´ocupació
estudiantil
2.953 3.050 3% 3.400 15%
Nº d´ofertes rebudes per part d´empreses
i institucions
2.003 2.200 10% 2.800 40%

Els indicadors fan referència exclusivament a l´àmbit d´especialització de CAMPUSHABITAT5U, és a dir Hàbitat i Territori

MILLORA DOCENT: QUADRE RESUM