OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ
QUADRE RESUM

ECONOMIA SOSTENIBLE: OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ

Objectius

CAMPUSHABITAT5U s’inspira en la definició d’un model d’economia sostenible en base un patró de creixement equilibrat, el qual parteix de tres prioritats que es reforcen mútuament: creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Aquestes tres prioritats requereixen que es transcendisquen fronteres, ja siguen geogràfiques o institucionals, per a coordinar estratègies i prendre decisions adequades. Ja que les solucions intel·ligents exigeixen de cooperació.

Per açò, el compromís de CAMPUSHABITAT5U per a afavorir un creixement d’aquesta índole, partirà dels següents objectius estratègics:

 • Avançar cap a un model d’economia sostenible consolidat, incrementant la productivitat i competitivitat del territori
 • Impulsar activitats econòmiques innovadores en Hàbitat i Territori a través de la col·laboració Universitat-Empresa
 • Fomentar el caràcter vertebrador del campus per a contribuir a la dinamització d’entorns cohesionats socialment

Les universitats com a agents de dinamització econòmica i social

Les universitats públiques valencianes (SUPV) són en el seu conjunt, però també individualment, institucions de gran dimensió. En el desenvolupament de les seues activitats absorbeixen un important volum de recursos públics i privats, i els seus resultats representen importants contribucions per a la societat que les sosté i de la qual formen part. La rellevància de la seua aportació és major en l’estadi actual de desenvolupament, en el qual el coneixement és considerat essencial per a la transformació de les estructures productives.

D’acord amb l’informe del IVIE “La contribució socioeconòmica de les universitats públiques valencianes” a continuació, s’ofereix una síntesi de les grans xifres de l’impacte socioeconòmic del SUPV:

 • Docència:
 • Nou de cada deu estudiants de la CV realitzen els seus estudis en el SUPV.
 • El SUPV gestiona el 49% dels recursos financers i humans dedicats a la R+D en la CV i genera el 19,2% del total de patents i el 36,4% del total de patents europees desenvolupades per totes les universitats espanyoles
 • En l’última dècada s’han titulat 200 mil estudiants en les universitats públiques valencianes. Actualment, en l’economia valenciana treballen 434 mil titulats universitaris. Un creixement que implica multiplicar 2,6 el nombre d’ocupats amb estudis superiors des de 1995.
 • El SUPV representa anualment per a l’economia valenciana:
  • 1.956 milions d’euros de renda
  • 54.638 ocupacions
 • El capital humà generat pel SUPV contribueix a augmentar la taxa d’activitat de la població de la CV en 1,34 punts percentuals i a reduir la taxa d’atur de la CV en 0,35 punts percentuals. Açò equival a generar per aquesta via 56 mil ocupacions anuals.
 • El SUPV ha aportat de mitjana 0,95 punts percentuals a l’any al creixement econòmic.
 • Innovació:
 • Ocupació:
 • Activitat Econòmica:
 • Aportació de recursos productius basats en el coneixement (capital humà i capital tecnològic):
 • Aportació al desenvolupament econòmic de la Comunitat Valenciana:

Aquestes dades avalen l’esforç que aglutina el projecte CAMPUSHABITAT5U com a agent de dinamització social i econòmic. En aquesta línia es presenta a continuació una actuació que permetrà identificar i orientar la contribució de CAMPUSHABITAT5U, amb la finalitat d’avançar cap a un model d’economia sostenible consolidat, ja que reforcen les línies del projecte per a incrementar la productivitat i competitivitat del territori:

 • Creació de l’Observatori de l’Hàbitat: amb la finalitat de respondre als molts interrogants que planteja l’acció d’habitar, és necessari focalitzar l’interès en l’estreta vinculació entre el verb habitar i la manera de vida. L’habitar d’avui està subjecte a l’ús determinat per la gran varietat i mobilitat dels grups socials actuals, enfront de la constant evolució dels canvis de vida. Per açò s’imposa l’estudi i llançament de propostes i projectes innovadors que oferisquen solucions i donen respostes a situacions reals.
  Dins d’aquest nou i cada vegada més competitiu entorn social, la informació útil que ajuda a les institucions i les empreses en el camí de la innovació es converteix en una eina fonamental per a aconseguir avantatges estratègics en el mercat

Amb la finalitat de concretar i detallar aquesta informació d’alt valor estratègic per a l’àmbit d’especialització i agregació del CAMPUSHABITAT5U, es pretén acollir en el projecte l’Observatori de Tendències de l’Hàbitat (OTH), el qual ja compta amb un ampli reconeixement entre les empreses de la Comunitat Valenciana. El OTH, creat a través de tres instituts tecnològics (AIDIMA, AITEX e ITC) agregats a CAMPUSHABITAT5U, disposa d’un sistema de generació i difusió de coneixement relatiu a les tendències de l’Hàbitat de caràcter multisectorial i multidisciplinari. Comptar amb un Observatori de l’Hàbitat, permetrà:

 • Identificar i caracteritzar les tendències en l’hàbitat
 • Ser una eina d’informació per a la presa de decisions estratègiques que influeixen a l’empresa
 • Recolzar a les empreses a adaptar-se als canvis i tendències produïdes en l’hàbitat
 • Dinamitzar la creació de productes d’elevat caràcter innovador i diferenciador, concordes amb les tendències i com a creadors de tendències
 • Canalitzar i traduir el coneixement generat des del campus a servei de les necessitats identificades
 • Valoritzar i comercialitzar la innovació vinculada a nous productes o serveis de l’hàbitat amb la missió d’anticipar-se i aportar les estratègies de comunicació i distribució del mateix per a incrementar el seu nivell de competitivitat global

Les sinergies entre el SUPV i el sistema productiu

Existeix un llarg recorregut en el desenvolupament de sinergies entre el SUPV i el sistema productiu. CAMPUSHABITAT5U pretén seguir apostant per una efectiva contribució de les universitats per a impulsar activitats econòmiques innovadores en Hàbitat i Territori, aconseguint un compromís durador i efectiu de cooperació amb el sector empresarial.
Actualment hi ha 34 Càtedres d’empresa vinculades a l’àmbit d’especialització d’Hàbitat i Territori, un conjunt d’exemples en matèria de cooperació universitat-empresa duradors i efectius. ja que, les Càtedres d’empresa potencien aquestes relacions de col·laboració, mitjançant la generació i difusió de coneixement, i la formació de futurs professionals en àrees d’interès comú. En aquest sentit, s’enumeren algunes de les més destacades:

 • Càtedra CEMEX Sostenibilitat: té l’objectiu d’impulsar el coneixement de la valorització energètica i l’adequat tractament dels residus, a través d’activitats de formació organitzades per la Càtedra.
 • Càtedra de Arquitectura Sostenible Bancaja Habitat: su finalidad es promover la investigación sobre los principios que deben guiar la enseñanza y la producción de una arquitectura comprometida con el desarrollo sostenible.
 • Càtedra Lladró d’Arquitectura per al Hàbitat: l’objecte de la càtedra és la promoció i diversificació de l’ús de la porcellana i la seua introducció en l’arquitectura i en l’habitat, mitjançant la col·laboració en activitats de R+D+i.
 • Càtedra Construcció Sostenible i Biourbanisme GESFESA: és una càtedra Universitat/Empresa que pretén demostrar la conveniència de treballar conjunta i interdisciplinariament per a projectar una edificació i un urbanisme més integrat en el seu entorn, sostenible i preocupat pel Medi ambient.
 • Càtedra Interuniversitària Ceràmica ASCER: té el propòsit d’establir una qualificada col·laboració universitat-empresa, a través de la Xarxa de Càtedres Ceràmica ASCER amb diferents Escoles d’Arquitectura d’Espanya. En el cas de la CV, existeix l’Aula de Ceràmica en la UJI, el taller ceràmic en la UA i la càtedra ceràmica en la UPV, vinculada directament amb l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura.
 • Càtedres Ciutat de València: pretenen acostar als alumnes i professors a la realitat econòmica, social, urbanística i mediambiental de la ciutat de València, mitjançant activitats de formació, d’investigació i de divulgació i al mateix temps enfortir la relació de les universitats amb la ciutat
 • Càtedra de Municipis Sostenibles: L’objectiu de la Càtedra és promocionar i desenvolupar iniciatives de suport a la implantació de polítiques sostenibles, així com contribuir a la formació de la comunitat universitària i a la difusió de la cultura de la sostenibilitat ambiental.

Per tant es pretén consolidar aquesta cooperació a través de l’elaboració i desenvolupament d’una estratègia coordinada de Càtedres d’empresa en l’àmbit d’Hàbitat i Territori a partir de les aliances estratègiques creades entorn del projecte, mitjançant:

 • Activitats de formació:
 • Col·laboració en assignatures de lliure elecció i màsters
 • Beques predoctorales i postdoctorales
 • Premis a projectes de finalització de carrera, treballs i concursos d’idees
 • Conferencies i seminaris
 • Promoció de cooperació educativa
 • Col·laboració en plans de formació de l’empresa
 • Visites a empreses
 • Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica
 • Publicacions sobre temes d’interès en l’Hàbitat i Territori
 • Divulgació de les activitats de la Càtedra
 • Promoció en esdeveniments científics i tècnics
 • Promoció del desenvolupament de línies d’investigació
 • Suport en la realització de tesis doctorals
 • Suport a treballs de recerca
 • Promoció de trobades d’experts
 • Organització d’activitats culturals
 • Exposicions
 • Seminaris i tallers de formació i producció artística
 • Convocatòries de premis
 • Activitats de divulgació i transferència de coneixement:
 • Activitats d’investigació:
 • Activitats de creació cultural i artística:

CAMPUSHABITAT5U: Motor de regeneració urbana i rural

Les universitats públiques valencianes impulsen la dinamització econòmica i social d’entorns urbans i rurals de la CV, afavorint l’establiment de bones pràctiques que es cristal·litzen en noves tendències i formes d’habitar, en sintonia amb el model d’economia sostenible que dicta la Llei aprovada recentment.

En aquest sentit, l’Institut Universitari de Desenvolupament Local (IIDL) (veure àmbit 2.5 Agregacions) representa un element clau per al campus. Atès que els sistemes de diagnòstic i prospectiva que desenvolupen conceben la variable territorial com a component clarament estratègic. D’aquesta forma, el desenvolupament local i la regeneració d’entorns urbans i rurals constitueixen avui el marc d’intervenció idoni per al desenvolupament de reformes competitives i estratègiques en el territori.

Motor de regeneració urbana

CAMPUSHABITAT5U es proposa avançar en la regeneració i innovació urbana amb un esforç de col·laboració essencial, apostant per una major complicitat en intervencions de revitalització de zones degradades en les ciutats de la Comunitat Valenciana. A continuació, es descriuen algunes intervencions:

 • Participació activa en el Pla RIVA Russafa: des de 1992 el Centre Històric de València patia un accelerat procés de degradació urbana, social i econòmica. Davant aquesta situació l’Ajuntament i la Generalitat Valenciana van subscriure un conveni d’intervenció conjunta per al desenvolupament del Pla Integral de Rehabilitació de València (Plan RIVA) amb l’objectiu de revitalitzar el barri. Aquest Pla compta amb una actuació innovadora basada en una experiència pilot en 5 pomes residencials, amb dos objectius:
 • Dotar al barri d’una dotació i reestructuració urbana que millore significativament la seua qualitat ambiental i com a conseqüència la qualitat de vida dels seus habitants.
 • Assajar metodologies, tècniques i soluciones tipus que puguen servir de model per a la seua extensió a la resta de la Comunitat Valenciana i a teixits urbans similars en altres ciutats del món.

Aquesta experiència, pertany al projecte CAT-MED (veure àmbit 2.3 Transformació del campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb l’entorn territorial). A aquest efecte, incorporarà uns indicadors de sostenibilitat que permetran poder comparar els avanços la resta de projectes pilot de les ciutats mediterrànies de la xarxa.
Així mateix, la participació activa del CAMPUSHABITAT5U pretén desenvolupar anàlisi, estudis i propostes teòriques i pràctiques innovadores per a la millora de la revitalització del barri, així com establir aliances de col·laboració per a la coordinació d’activitats de formació en els programes de màster i doctorat del campus, en aquest àmbit.

 • Contribució a la millora del barri del CabañalCAMPUSHABITAT5U compromès en la millora i rehabilitació de zones urbanes, participa en una comissió delegada per a estudiar mesures d’ajuda a la revitalització del barri valencià del Cabañal. El Campus té previst analitzar la situació actual del barri i identificar les seues necessitats i realitzar propostes de regeneració urbana. A més, es preveuen possibilitats de col·laboració en actuacions concretes, com l’extensió de noves tecnologies o les tasques d’anàlisis i diagnòstic a partir del contacte amb actors locals que contribuïsquen a conèixer com la universitat pot implicar-se per a la seua millora.
 • Regeneració d’espais urbans en la ciutat de València entorn del Jardí Botànic: CAMPUSHABITAT5U pretén col·laborar amb l’Ajuntament de València en l’elaboració d’una estratègia comuna que permeta la remodelació de determinats espais urbans de la ciutat, contribuint a millorar la qualitat arquitectònica i urbanística d’una zona de la ciutat situada en la part històrica de València, al costat del popular Barri del Carmen.
  Sobre la base d’un conveni de col·laboració es pretén contribuir a la seua revitalització i regeneració urbanística potenciant les activitats d’investigació, conservació i difusió del Jardí Botànic. Aquest conveni preveu cedir un extens terreny per a ampliar el Jardí i unes antigues Alqueries la rehabilitació de les quals permetran promoure la creació del Museu d’Història Natural al costat del Jardí Botànic. CAMPUSHABITAT5U abordarà aquest projecte mitjançant la implementació d’un Programa de Mecenatge Local.
 • Implicar al CAMPUSHABITAT5U en les Trobades d’Arquitectures Col·lectives (AACC): Arquitectures Col·lectives és una xarxa de persones i col·lectius interessats en la construcció participativa de l’entorn urbà, de manera que la xarxa representa el marc instrumental per a la col·laboració en projectes i iniciatives. “Comboy a la Fresca. Encuentros Arquitecturas Colectivas” és la trobada presencial que es preveu per a juliol de 2011 en la ciutat de València, per a fomentar l’intercanvi i dur a terme iniciatives conjuntes. Un dels projectes d’innovació urbana que es pretén presentar, en aquesta trobada, és el Centre d’Iniciatives Veïnals (CIV). Com la seua definició indica, pretén ser un espai col·laboratiu que genere processos d’investigació i praxi cap a una ciutat més sostenible, participativa i habitable.
  A curt termini el CIV servirà com un dels escenaris i punts de visibilitat de la trobada AACC 2011.
  Mentre que a llarg termini preveu convertir-se en:
 • Un Observatori urbà per a la reflexió i investigació sobre la ciutat de València, gestionat per la societat civil
 • Un centre de transferència de coneixements amb el CAMPUSHABITAT5U i la societat valenciana.
 • Un equip transdisciplinar d’assessorament i intervenció en els barris i les associacions de caràcter veïnal i/o de barri

Motor de regeneració rural

D’altra banda, el CAMPUSHABITAT5U també pretén ser motor de regeneració rural i de desenvolupament sostenible més enllà de les metròpolis i centres neuràlgics de l’activitat econòmica valenciana. Tal com ho demostren els múltiples programes d’extensió universitària que aglutina el campus, així com la implicació i interacció del CAMPUSHABITAT5U amb el territori que ho envolta.

Ja que el coneixement constitueix un dels instruments essencials que pot afavorir el desenvolupament del món rural. És imprescindible aprofitar les tecnologies i les habilitats del campus per a potenciar l’educació i l’adquisició de capacitats com a fórmula d’optimitzar l’acció de la població local en els processos de desenvolupament.

A continuació s’exposen tres de les actuacions a desenvolupar, les quals compten amb una experiència prèvia de participació de les universitats del campus:

 • Estendre la iniciativa de l’Observatori per al desenvolupament sociocultural rural de Castelló al conjunt de territoris del CAMPUSHABITAT5U: L’Observatori per al desenvolupament sociocultural rural de Castelló va sorgir com a resultat en el programa d’extensió universitària. Constituint un instrument permanent de caràcter estratègic per a l’estudi de la realitat sociocultural de la província, amb l’objectiu d’obtenir coneixement integral i compartit del món rural.
  CAMPUSHABITAT5U tenint en compte aquest precedent, vol aprofitar aquesta sinergia per a estendre-ho al conjunt de territoris que conformen les diferents províncies de la Comunitat Valenciana, implicant les 5 universitats de l’agregació. Aspirant a crear un únic Observatori que siga referent de coneixement i estudi científic del món rural que genera reflexió i debat sobre el mateix, amb la finalitat de dissenyar escenaris futurs per al desenvolupament sostenible i integrador amb capacitat de donar resposta a les noves tendències socioeconòmiques.
 • Recuperar els oficis artesans en l’hàbitat valenciàCAMPUSHABITAT5U part d’una proximitat amb la realitat rural de CV i el seu patrimoni cultural que ha de posar-se en valor. Per açò es preveu recuperar el coneixement dels oficis artesans per a adaptar-ho als nous usos vinculats a projectes de desenvolupament econòmic local. Amb aquesta fi es pretén generar atracció turística orientada al consum cultural de qualitat en les zones rurals de l’interior de la Comunitat Valenciana, a partir dels recursos presents en el territori vinculats als oficis artesans (Escoles d’Arts i Oficis, Museus d’àmbit local, associacions de professionals i gremials, entre uns altres). En aquest sentit, CAMPUSHABITAT5U es veu capaç de liderar aquesta actuació, ja que el SUPV ja organitza des de fa anys el “Curs d’Estiu de Recuperació d’Artesanies Tradicionals en el Mitjà Rural”, la formació del qual en l’actualitat celebrarà la seua XXIV edició.
 • Laboratori de Referència per al Desenvolupament Local, Llaures dels Oms: En aquest municipi de l’interior de la província de València, mitjançant la confluència de diversos actors, inclosos els universitaris, s’està implantant un nou model de desenvolupament local, vinculat a la utilització intensiva del coneixement en totes les dimensions per a promoure una dinamització del local amb alta capacitat de creació de benestar en el territori.
  En concret, en honor dels Oms conflueixen l’Observatori Astronòmic de la Universitat de València, els jaciments paleontològics i jaciments íbers (investigats pels departaments corresponents i on s’han realitzat importants troballes), amb la recuperació de l’entorn agrícola d’època àrab per a la creació d’un jardí botànic de plantes medicinals i altres projectes relacionats amb el turisme d’interior, les activitats esportives i la creació d’un centre d’estudis sobre el desenvolupament local.

QUADRE RESUM