PUNT DE PARTIDA
OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ
RESULTATS ESPERATS
QUADRE RESUM

TRANSFORMACIÓ DEL CAMPUS: PUNT DE PARTIDA

Introducció

El CAMPUSHABITAT5U aglutina tots i cadascun dels emplaçaments de les 5 universitats públiques de la Comunitat Valenciana (CV): Universitat de València (UV), Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat Jaume I (UJI), Universitat d’Alacant (AU) i la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH). Així com també reuneix els múltiples programes i polítiques empreses fins avui, que persegueixen obrir i aproximar-se al conjunt de la ciutadania i donar resposta a les seues necessitats. Per açò, es proposa reunir la llarga trajectòria de les universitats públiques de la CV i la seua participació plena, per a confluir en un model de campus especialitzat en Hàbitat i Territori amb una dimensió social i integradora consolidada.

Entorns universitaris de qualitat

Les universitats que integren l’agregació CAMPUSHABITAT5U afavoreixen, mitjançant diversos programes, les condicions òptimes per a fer extensible la seua principal missió al llarg del territori de la CV. En aquest sentit, destaca el programa Campus Obert que permet una major integració de l’entorn universitari amb la societat valenciana. Difonent la cultura i afavorint l’extensió universitària, fonamentalment a través d’accions d’orientació, formació i activitats culturals. En la mateixa direcció es troben els diferents programes d’extensió universitària que s’emprenen des del Sistema Universitari Públic de Valencià (SUPV), amb un objectiu comú: millorar la qualitat de vida dels habitants del món rural, i de les zones urbanes més allunyades de les àrees metropolitanes. Es tracta d’activitats formatives, informatives i de difusió que pretenen respondre a un model inclusiu i estretament vinculat a les necessitats i singularitats del territori. Aquests programes d’extensió universitària es complementen amb les Aules de Majors, que tenen com a objectiu la plena inserció dels majors en la cultura actual, el seu compromís social i la millora de les relacions intergeneracionals dins i fora de la universitat. Altres activitats formatives complementàries molt arrelades en el territori, són les universitats d’estiu, com és el cas de la Universitat Internacional de Gandia. La relació que estableix aquest projecte, amb 25 anys de trajectòria, conjuntament amb la ciutat de Gandia, resulta un exemple. Per la seua projecció internacional i la seua capacitat d’atracció de talent de la conca Mediterrània i d’Amèrica Llatina, així com per ser un espai universitari absolutament integrat en la ciutat, amb la qual funciona íntimament en sincronia. El concepte d’entorn universitari de qualitat també respon a la capacitat de resposta que ha de tenir el CAMPUSHABITAT5U adavant les necessitats de la resta de membres de la comunitat universitària. Per açò, compta amb mesures de conciliació laboral i familiar en el marc d’un model social i integrador, com és el cas de l’Escola Infantil destinada a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys, impulsades en el campus.

Campus Sostenible i eficient energèticament

Les entitats promotores de CAMPUSHABITAT5U han engegat diverses estratègies i plans per a avançar cap a una comunitat acadèmica sostenible. Uns avanços que destaquen també per la seua congruència amb l’àmbit d’especialització del projecte, entre els quals, cal destacar:

 • L’obtenció de la certificació ambiental l’any 2010 de la UPV, que compta amb un sistema de Gestió Ambiental, en sincronia amb el Reglament Europeu i la Norma Internacional, per a totes les activitats i processos realitzats en tots els seus campus.
 • La creació en 2010 del programa marque d’actuacions Campus Sostenible de la UV, pretén dur a terme una política integrada com a estratègia comuna en tots els àmbits de les institucions d’educació superior. En ell es determinen tres àrees prioritàries:
 • Educació i investigació per a la sostenibilitat
 • Campus sostenible i saludable
 • Compromís social i participació
 • Desenvolupar tasques d’informació i sensibilització ambiental i certificar i mantenir el sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i el reglament EMAS.
 • Promoure la participació de la comunitat universitària en l’elaboració de propostes i solucions per a la millora del medi ambient dins del campus.
 • CAMPUSHABITAT5U compta amb Planes de Mobilitat i Transport Sostenible específics per a engegar projectes d’estalvi i eficiència energètica en els seus campus. En aquest sentit, destaquen les iniciatives desenvolupades d’incorporar vehicles elèctrics per al transport a l’interior dels campus.
 • CAMPUSHABITAT5U aborda també la promoció de les energies renovables i altres formes de generació més eficients en les instal·lacions existents. Un dels exemples més emblemàtics pot trobar-se a València, en la creació, d’un extens hort d’energia solar en les cobertes dels edificis, el major de les universitats espanyoles i el més extens hort urbà d’Europa. En l’actualitat aquest parc fotovoltaic té una extensió de més 8.000 m2 i produeix potència 1.472.672 KWh.
 • CAMPUSHABITAT5U també compta amb unitats i serveis que permeten avançar en l’execució i implementació d’aquests programes d’actuació, els quals compten amb el certificat i l’ús de la marca AENOR de Gestió Ambiental. Entre les actuacions cal destacar:
  • Desenvolupar tasques d’informació i sensibilització ambiental i certificar i mantenir el sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001 i el reglament EMAS.
  • Promoure la participació de la comunitat universitària en l’elaboració de propostes i solucions per a la millora del medi ambient dins del campus.

   

Contribució al desenvolupament d´espais vitals

Els entorns universitaris de qualitat han d’incorporar un conjunt de serveis i espais per a dinamitzar internament la vida en els campus, afavorint climes informals de relació i convivència, i fomentant valors com l’esforç, la tolerància i la diversitat entre el conjunt de membres de la comunitat universitària. El CAMPUSHABITAT5U compta amb Centres d’Assessorament i Dinamització de l’Estudiant que promouen la participació, presten serveis de suport i dinamitzen la vida sociocultural dels i les estudiants universitàries. Persegueixen un doble objectiu: potenciar la formació dels estudiants des de la participació cultural i social en el si de la universitat i brindar assessorament i suport a l’estudiant en tots aquells aspectes vinculats a la seua qualitat de vida i desenvolupament, durant la seua estada en la universitat En els centres existeix un servei d’assessorament i orientació professional liderat pels estudiants i destinat als i les estudiants universitàries. Un dels serveis que cal destacar és el Programa de formació “La Nau dels Estudiants i les Estudiantes”, centrat en matèria de ciutadania, competències transversals i millora de la capacitació dels estudiants per a assimilar millor el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, estimular la seua participació social i la seua integració en el món laboral amb majors índexs d’ocupació. La promoció del teixit associatiu dins del campus representa una prioritat per a afavorir el desenvolupament d’una ciutadania ben formada, disposada a participar activament en el procés de construcció social. Per açò, CAMPUSHABITAT5U compta amb una sèrie d’actuacions complementàries que faciliten el bon desenvolupament d’activitats col·lectives i iniciatives socioculturals en el campus.

La cultura i el patrimoni com a eixos de vertebració del territori

El CAMPUSHABITAT5U té des de fa anys serveis generals dedicats a desenvolupar una intensa activitat de transmissió, creació i participació cultural; de posada en valor del patrimoni i de difusió de la ciència. Aquests serveis s’integren, en alguns casos, en els programes d’extensió universitària, mentre uns altres es desprenen dels vicerectorats de Cultura i Patrimoni. En aquest sentit, CAMPUSHABITAT5U lidera serveis, equipaments i espais, organitzacions culturals estables i programes integrats d’actuació cultural. Cadascun d’aquests elements afavoreix una major vertebració del territori i fomenta un sentiment de pertinença al conjunt de la comunitat universitària del SUPV.

 • Els Serveis d’Activitats Socioculturals fomenten activitats de naturalesa artística i cultural entre els diferents membres de la comunitat universitària. La gestió de projectes culturals vinculats a la formació, difusió i creació artística permeten alimentar el desenvolupament d’una massa crítica entorn del campus, que afavoreix la consecució d’un model social i integral en totes les seues facetes.
 • El Museu de la Universitat d’Alacant (MUA), representa la capacitat de CAMPUSHABITAT5U per a la difusió del coneixement científic especialitzat cap a la societat, acostant al ciutadà els resultats de la investigació universitària de forma atractiva i sistematitzada. A aquest efecte el MUA lidera activitats d’investigació, producció, conservació i documentació, centrades en l’Art Contemporani, i a més pretén convertir-se en agent dinamitzador i difusor cultural, on confluïsca l’art, la música, el teatre, el cinema, la fotografia, l’arqueologia, etc.
 • La participació del CAMPUSHABITAT5U en la Fundació Universitària d’Investigació Arqueològica L’Alcudia (FUIA) representa un element d’interès pel que es refereix a la conservació del patrimoni i en aquelles iniciatives vinculades a la recuperació i valorització dels recursos arquitectònics i patrimonials
 • En matèria de patrimoni, també, és necessari esmentar que en el CAMPUSHABITAT5U la universitat aglutina un conjunt de recursos arquitectònics de gran valor, com per exemple:
 • A Castelló la recuperació de la Llotja del Cànem
 • A València l’Edifici Històric i el Palau de Cerveró, edificis que són patrimoni històric-artístic de la CV

A més, hem de citar el Jardí Botànic de València fundat en 1567. CAMPUSHABITAST5U també duu a terme múltiples activitats de conservació i recuperació del patrimoni documental i artístic, a través de diferents serveis i programes:

 • El Fons del Patrimoni Artístic que constitueix el centre de cultura que pretén tenir una col·lecció d’art contemporani en la seua major part, de les més importants entre les universitats espanyoles
 • L’Àrea de Conservació i Patrimoni Cultural que desenvolupa una intensa labor de recuperació, estudi, catalogació, conservació, restauració i difusió dels béns artístics
 • L’Arxiu Històric que conserva documents històrics des de mitjan segle XVI, procedents de la Facultat de Teologia, Medicina, Ciències, Filosofia i Lletres, entre altres camps disciplinessis
 • D’altra banda, existeixen també espais gestionats pels propis universitaris, que organitzen una programació cultural molt extensa. La major part d’aquesta programació compta amb un elevat grau de col·laboració amb entitats del territori i implicació dels diferents departaments de les universitats.

Així mateix, les organitzacions culturals estables amb les quals explica CAMPUSHABITAT5U son, per exemple:

 • El Patronat de Martínez Guerricabeitia que participa activament en el foment i difusió de l’activitat creativa en el camp de les arts plàstiques contemporànies i a incrementar el patrimoni artístic del campus. Amb ell s’han de citar també el programa d’Activitats Expositives i el programa d’Aules Culturals. Tots ells disposats a contribuir a un model social obert i creatiu que serà clau en la consecució dels objectius del CAMPUSHABITAT5U.
 • El Patronat d’Activitats Musicals i l’Orquestra Filharmònica, la qual aglutina 80 joves alumnes amb una mitjana d’edat de 20 anys.
 • El Patronat d’Arts Escèniques que treballa directament amb aquelles habilitats interpretatives i artístiques en el campus.

Polítiques per a la promoció d´un model social inclusiu

CAMPUSHABITAT5U entén que la promoció d’un model social inclusiu pansa per la construcció de polítiques que permeten reduir les desigualtats socials dins del campus i constituir així un referent per al conjunt de la societat.

 • Igualtat CAMPUSHABITAT5U disposa de Centres, Instituts i Fundacions que promouen la igualtat. En primer lloc, és necessari destacar tots aquells instituts i centres d’investigació i formació que han creat les institucions educatives:
 • L’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere compta amb deu línies d’investigació, un programa de postgrau no presencial “Investigació i docència en estudis feministes, de gènere i ciutadania” i un programa de doctorat interuniversitari d’estudis i investigacions interdisciplinàries en la perspectiva de gènere.
 • L’Institut Universitari d’Estudis de la Dona planteja una revisió crítica dels discursos docents, el foment de les relacions de cooperació científica amb altres entitats i institucions i, sobretot, l’elaboració de propostes alternatives amb l’objecte de satisfer les demandes socials. Impulsa, a més, el màster en gènere i polítiques d’igualtat i duu a terme una àmplia cartera de projectes d’investigació de forma plurisdiciplinar
 • El Centre d’Estudis sobre la Dona té com a finalitat la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes i està obert a la participació de tota la comunitat universitària.

En un segon moment, a partir de la Llei d’Igualtat entre dones i homes, es creen Unitats d’Igualtat (figura plantejada per la llei), a partir de les quals, posteriorment, s’executen i implanten els Planes d’Igualtat universitaris. I finalment, mitjançant diferents serveis, les universitats desenvolupen polítiques internes de sensibilització, entre els quals es troben els Premis d’Investigació destinats a estudis sobre gènere, per exemple:

 • Les cinc universitats públiques valencianes convoquen el Premi d’Investigació “Presen Saez de Descatllar”. Aquest reconeixement anual és impulsat pel Centre de Coordinació d’Estudis de Gènere, el qual s’integra en el CAMPUSHABITAT5U com a element de referència.
 • La Fundació CEDAT que investiga i desenvolupa productes de suport que puguen facilitar la integració soci-laboral de les persones amb discapacitat i afavorir un major grau d’autonomia, així com on estimular iniciatives de formació, siga ocupacional, contínua o noves titulacions entorn d’aquestes qüestions. Els esforços destinats des de la Fundació CEDAT es materialitzen en el Certificat d’Accessibilitat Universal AENOR
 • Serveis per a la Integració de Persones amb Discapacitat. Un servei que coordina totes les actuacions que es desprenen del Programa d’Accessibilitat Universal, amb un sistema de qualitat certificat des de 2005 segons la norma ISO 9001.
 • D’altra banda, el Pla d’Accessibilitat electrònica del campus té com a objectiu la plena accessibilitat del disseny i contingut de tots els llocs web de CAMPUSHABITAT5U per a totes les persones, incloses les persones amb discapacitat o d’edat avançada.
 • I finalment, CAMPUSHABITAST5U compta amb una iniciativa emprenedora de l’Associació TetraSport, una entitat sense ànim de lucre, les finalitats del qual es dirigeixen cap a la Promoció de l’Activitat Física Adaptada per a les persones amb Discapacitat i molt especialment a els qui tenen més dificultat per a accedir a l’oferta d’activitats convencionals.
 • Accessibilitat CAMPUSHABITAT5U ha realitzat avanços significatius en matèria d’accessibilitat i atenció a la diversitat. Sobretot en la millora de l’accés a les instal·lacions i a la informació, amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i de comunicació. Entre les diferents iniciatives desenvolupades fins avui en accessibilitat cal destacar:
 • Cooperació al desenvolupament Les entitats promotores de CAMPUSHABITAT5U han vingut desenvolupant diversos programes de voluntariat i de cooperació internacional. Per açò, en aquest àmbit es preveuen coordinar aquests programes i fomentar conjuntament la implicació de la comunitat universitària en aquest compromís social concreto.el campus compta amb les Oficines de Cooperació al Desenvolupament i la Solidaritat que tenen com a missió difondre i desenvolupar els principis de solidaritat i cooperació entre la comunitat universitària. Finalment, s’ha d’esmentar en aquest apartat, que CAMPUSHABITAT5U compta amb dues Càtedres UNESCO: la Càtedra UNESCO d’Estudi sobre el Desenvolupament, amb la finalitat de promoure activitats de cooperació i intercanvi amb institucions de països en desenvolupament i especialment destinades al foment de la cooperació interuniversitària; i la Càtedra UNESCO de Filosofia i Pau, que constitueix el reconeixement per part de la UNESCO del compromís amb els valors de pau, igualtat i reconeixement de la diversitat cultural, a través d’un treball constant en la construcció i difusió d’una cultura per a la pau.

Promoció d’entorns saludables

CAMPUSHABITAT5U com institució d’ensenyament superior, pretén fomentar, en tots els membres de la comunitat universitària, empleats i alumnes, el sentit de la responsabilitat per la conservació i millora d’entorns saludables.

 • CAMPUSHABITAT5U pertany a la Xarxa Espanyola d’Universitats saludables (REUS), una iniciativa a favor de la salut constituïda en 2008 amb l’objectiu de reforçar el paper de les universitats com a entitats promotores de la salut i el benestar dels seus estudiants, el seu personal i de la societat en el seu conjunt, liderant i recolzant processos de canvi social.
 • Tal com s’ha esmentat anteriorment, en la creació de l’estratègia comuna Campus Sostenible i Saludable, ja es preveuen un conjunt de mesures concretes per a la promoció d’un campus saludable.
 • En matèria de prevenció i seguretat laboral CAMPUSHABITAT5U compta amb una política específica de Prevenció de Riscos, amb la finalitat de garantir la seguretat dels membres de la comunitat universitària i millorar de manera efectiva les condicions en les quals es desenvolupen les activitats laborals, docents i d’investigació, elevant així el nivell de benestar i satisfacció en el treball.
 • I finalment, cal esmentar l’oferta de serveis i activitats més rellevant de CAMPUSHABITAT5U, dirigits a promocionar la salut entre la comunitat universitària:
 • Servei d’Esports que té una finalitat múltiple: d’una banda la funció compensatòria a la vida acadèmica i per un altre els aspectes que refereixen al foment d’hàbits higiènics i de salut. En la gestió d’activitats esportives, CAMPUSHABITAT5U ha obtingut recentment el certificat AENOR nº ER-0921/2010.
 • El Campionat Autonòmic Universitari (CADU) que compta amb la participació activa de set universitats de la CV a través dels Serveis d’Esport.
 • Un Programa per als Esportistes d’Elit, dut a terme amb la col·laboració del Consell Superior d’Esports, que permet desenvolupar un programa específic d’ajuda als esportistes d’alt nivell i d’elit, amb la finalitat de facilitar la compaginació dels estudis universitaris amb la pràctica d’esport d’elit.

TRANSFORMACIÓ DEL CAMPUS: OBJECTIUS I EIXOS D’ACTUACIÓ

Objectius

En l’àmbit de transformació del campus es preveu la construcció d’entorns universitaris especialitzats en Hàbitat i Territori, permeables amb la societat del coneixement i la nova economia. De manera que, amb la finalitat de garantir aquesta interacció constant amb el territori i el seu entorn, es preveuen els següents objectius:

 • Fomentar el caràcter vertebrador del campus per a contribuir a la dinamització d’entorns cohesionats socialment
 • Impulsar la creativitat i la innovació com a alternativa de creixement sostenible
 • Consolidar un campus sostenible per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants
 • Impulsar un model social integral en un entorn universitari de qualitat

Eixos d’Actuació

EIX 1: Articulació campus universitari – ciutat

No té sentit un projecte sobre el HABITAT sense que els propis Campus de les universitats del SUPV apliquen un model de campus que permeta incorporar elements sobre els quals s’ensenya i s’investiga (tecnològics, sociològics, sostenibles, etc.).

EJE 1: Articulación campus universitario – ciudad

Per açò, els Campus i els Parcs Científics de les 5 universitats públiques valencianes es convertiran en laboratoris per a l’assaig de solucions tecnològiques i socials a problemes de l’hàbitat i el territori aplicables en primer lloc a les ciutats i pobles de la CV i extensibles, posteriorment, a escala internacional. De manera, que l’objectiu és permetre l’assaig de productes i entorns innovadors en contextos reals com a prototips. Els propis Campus es constitueixen en estendard de la transformació amb la finalitat de generar canvis en la concepció de l’Hàbitat i del Territori. En aquest sentit, es duran a terme tres programes d’experimentació:

 • Campus universitaris Living Labs Tecnològics de l’Hàbitat i el Territori
 • Campus universitaris Living Labs en la vertebració físic-urbanística i social de l’entorn urbà
 • Campus universitaris Living Labs en solucions sostenibles
 • Campus universitaris Living Labs Científic-Tecnològics de l’Hàbitat i el Territori: els campus han de convertir-se en uns HABITAT per a l’excel·lència, amb la finalitat de que la universitat represente el motor en la regeneració de l’hàbitat de la ciutat i del seu territori, contribuint i generant valor entorn els àmbits d’especialització del campus. Els Living Labs permeten a investigadors i empreses, analitzar l’acceptació per part de l’usuari de les solucions generades, així com el seu grau d’usabilitat, alhora que valoren la viabilitat de portar el producte al mercado. El esforç de clusterització de CAMPUSHABITAT5U representa una oportunitat d’experimentació i assaig de noves solucions tecnològiques que afavorirà la capacitat de donar resposta de les empreses amb activitats econòmiques emergents. Una dinamització econòmica i una transformació necessària per a apostar per un sector tractor en el conjunt de l’economia valenciana. L’agregació donarà la dimensió suficient per a competir i desenvolupar oportunitats de negoci més prometedores a escala global.
 • Campus universitaris Living Labs en la vertebració físic-urbanística i social de l’entorn urbà: l’objectiu és situar els campus en el centre de l’experimentació amb la finalitat de perfeccionar els sistemes de vertebració territorial i la millora de la cohesió social en els entorns urbans. En aquest context destaca el concepte de la cooperació entre universitat – ciutat – territori, com a camí vàlid per a la cerca de solucions adequades. De manera que no excloga l’exigència d’imaginació, d’esperit emprenedor i innovador i aportació una visió participativa de com haurien de configurar-se els mitjans urbans per a la bona convivencia. La universitat en aquest cas representa un espai de prova ineludible per a incorporar criteris d’accessibilitat, posar en valor el paisatgisme i la importància dels espais públics com a elements físic-urbanístics de vital importància per a la dinamització i implicació social. Així com també, la configuració d’espais informals que incorporen alts nivells de tolerància per a l’atracció i retenció de talent en el campus. L’èxit dels Living Labs en aquest cas, residirà en la capacitat del CAMPUSHABITAT5U de capitalitzar les experiències amb la finalitat d’aportar alternatives polítiques que afavorisquen la definició d’un model territorial de futur equitatiu, sense barreres socials ni arquitectòniques, projectant-ho com a model urbà amb criteris d’accessibilitat universal. Les solucions físic-urbanístiques representen innovacions de gran valor per a la gestió i el bon desenvolupament del procés d’urbanització que viuen les ciutats, atret per la forta concentració d’activitat econòmica en elles. Així doncs, amb l’objectiu de transferir aquests esforços a l’acció i a les agendes polítiques, es preveu integrar aquest programa a la iniciativa Urbanization Knowledge Platform:

Una plataforma online que pretén connectar bones pràctiques i innovacions entorn els problemes que aguaiten a les ciutats contemporànies, en base ràpids intercanvis de coneixement amb elevats índexs d’impacte, al voltant del món. En aquest sentit, entenent la capacitat d’aliança i xarxa internacional com a plataforma viable per a millorar la construcció de les ciutats sense desigualtats, com a eina de empower per a les institucions especialitzades en aquests àmbits. Concretament, aquesta plataforma compta amb el suport del Banc mundial i reuneix els esforços de national policy makers, ciutats, investigadors, empreses i organitzacions del sector privat i altres entitats socials.

Per açò, l’objectiu final d’aquest programa ha de ser, a part de convertir-se en un membre actiu de la Urbanization Knowledge Platform, atraure a la CV abans de 2013 un esdeveniment regional de la Plataforma per a mostrar les solucions aconseguides fins avui a la resta de socis mundials.

 • Campus universitaris Living Labs en solucions sostenibles: la contribució de la universitat en la configuració de ciutats i territoris sostenibles comença en la concepció de models urbans amb nivells de densitat que conformen entorns compactes i amb diversitat d’usos i funcions. En aquest cas els Living Labs se centraren bàsicament a promoure un projecte pilot de solucions sostenibles en cadascun dels emplaçaments universitaris de les 5 institucions d’educació superior que conformen l’agregació estratègica de CAMPUSHABITAT5U. Amb l’objectiu d’integrar els factors territorials, econòmics, mediambientals i socials per a aconseguir construir un model urbà sostenible aquesta actuació preveu guiar-se a partir dels criteris metodològics i el sistema d’indicadors definits pel projecte CAT-MED (Change Mediterranean metropolises around times). Una iniciativa que reuneix onze ciutats mediterrànies amb el propòsit de comptar amb un projecte pilot “poma verda” abans de 2013 en cadascuna d’elles. En el projecte participen quatre ciutats espanyoles: Barcelona, València, Sevilla i Málaga; tres italianes, Roma, Turín i Génova; dos gregues Atenas i Tesalónica; i dues franceses, Marsella i Pays D’Aix. L’Institut Mediterrani és qui aporta el suport tècnic transnacional als socios. El projecte pilot “poma verda” és un model de ciutat a petita escala que ha de comptar amb zones verdes, edificis bioclimàtics i sistemes de captació energètica, alhora que de recuperació de residus. Per tot açò, participar activament en l’experimentació “poma verda” des de el CAMPUSHABITAT5U com un pas cap a la construcció de ciutats sostenibles en sintonia amb l’estratègia declarada per la pròpia capital de la Comunitat Valenciana, representa l’objectiu del programa dels Campus universitaris Living Labs en solucions sostenibles. A més, el SUPV ja ha participat de forma indirecta en el projecte pilot de “poma verda” de la ciutat de València: Pla RIVA-Russafa (veure àmbit 2.7. Participació en el model d’Economia Sostenible). La metodologia d’experimentació basada en la “poma verda“, desenvolupada pel CAT-MED, consisteix en:
 • Desenvolupar un projecte pilot que reflectisca les característiques fonamentals de les ciutats mediterrànies sostenible i de les construccions ecològiques, eficients i estalviadores d’energia.
 • Configurar un prototip que pretén ser un exemple real de com es pot intervenir en el desenvolupament d’un àrea sostenible
 • Les característiques de “poma verda” seran diferents en cada ciutat però també tindran un denominador comú que les identifique de manera simbòlica per les seues característiques ecològiques i socials.
 • Es fonamenta en el fet de consolidar i compartir un sistema d’indicadors urbans de sostenibilitat que permetran comprendre en el temps l’evolució dels sistemes urbans i l’avaluació de les polítiques públiques aplicades en cada cas.

EIX 2: L´art com a plataforma interdisciplinària

CAMPUSHABITAT5U ha demostrat al llarg de la seua trajectòria que la cultura i la interacció Art-Ciència-Tecnologia representa un element clau per a explorar noves plataformes interdisciplinàries amb àmplies oportunitats per a la innovació.

En aquest sentit, es proposa les següent actuació:

 • Habitat5U Exploratorium
 • Habitat5U Exploratorium: serà un espai flexible que promou el treball col·laboratiu interdisciplinari i que tindrà com a acció prioritària explorar la intersecció Art-Ciència-Tecnologia (ACT). Per a açò és necessari: promoure la interdisciplinaritat des de la formació, atenent als diferents cicles, desenvolupar estratègies formatives tendents a la mediació de continguts artístics i científics; facilitar el desenvolupament de projectes d’investigació en la intersecció Art-Ciència-Tecnologia a partir de convocatòries públiques. Per a dur-ho a terme es proposen les següents accions:
 • Crear un programa de finançament de projectes que requerisca la col·laboració d’especialistes de diferents àmbits (artistes, científics, arquitectes, enginyers i tecnòlegs).
 • Promoure la presència d’artistes en els laboratoris científics a través d’un programa de beques i residències per a la producció de projectes artístics.
 • Divulgar els resultats d’investigació afavorida, utilitzant per a açò: jornades, publicacions, plataformes online i TV.

A més, comptarà amb l’agregació dels Museus i Sales d’art contemporani, Museus de ciència, l’Associació Valenciana de Crítics d’Art i l’Associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló així com d’empreses interessades en els processos de mediació en la interacció home-màquina on l’artista pot exercir un paper decisiu en desenvolupar un eficaç paper de provador crític de les innovacions.

EIX 3: Infraestructures innovadores i accessibles

Amb l’objectiu de continuar construint el campus com a Hàbitat per a l’excel·lència és necessari incorporar mesures que permeten posicionar a les 5 universitats públiques valencianes en l’avantguarda de les innovacions mediambientals. Sobretot emprenent totes aquelles polítiques institucionals que afavorisquen la incorporació d’índexs de sostenibilitat relatius a l’hàbitat i a la conservació de l’entorn que permeten comparar els nivells d’eficiència i aplicabilitat entre els diferents campus a nivell nacional i internacional. En aquest sentit, es proposen les següents actuacions:

 • Laboratoris sostenibles en CAMPUSHABITAT5U
 • Rehabilitació i adequació d’entorns CAMPUSHABITAT5U
 • Senyalística mòbil i sistema d’orientació del CAMPUSHABITAT5U
 • Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental
 • CAMPUSHABITAT5U, Campus sostenible i saludable
 • Laboratoris sostenibles en CAMPUSHABITAT5UCAMPUSHABITAT5U ja compta amb un conveni marque de col·laboració amb la Fundació MAITE per al desenvolupament, implantació i millora d’un model de laboratori sostenible, mitjançant les activitats de la Xarxa Espanyola de Laboratoris Sostenibles (LAB’S). En el marc d’aquest conveni i d’aquesta convocatòria CAMPUSHABITAT5U demanarà l’assessorament a la Fundació MAITE perquè realitze una avaluació del grau de sostenibilitat d’alguns laboratoris i centres d’investigació del campus, una proposta d’actuacions per a millorar la sostenibilitat dels mateixos així com un pla de gestió sostenible. Aquesta actuació consolida les agregacions de CAMPUSHABITAT5U com a membre col·laborador de la Xarxa LAB’S. Aquesta agregació és important per a la internacionalització del campus perquè, en virtut del conveni esmentat, CAMPUSHABITAT5U participarà en els grups de treball de les plataformes sobre laboratoris sostenibles de nivell internacional, amb els quals la Fundació MAITE haja signat convenis de col·laboració.
 • Rehabilitació i adequació d’entorns CAMPUSHABITAT5U: Aconseguir un Hàbitat accessible i una mobilitat sostenible són objectius estratègics prioritaris de CAMPUSHABITAT5U. Per a açò, es preveuen, entre unes altres, les següents actuacions:
 • Adaptació d’edificis, equipament i infraestructures en entorns acadèmics, de biblioteques i de serveis directes a discapacitats.
 • Adaptació d’edificis històrics, amb problemes d’accessibilitat per a persones amb algun tipus de discapacitat, on es desenvolupen multitud d’actes culturals, jornades i altres esdeveniments universitaris.
 • Desenvolupament de Planes de Mobilitat Sostenible per a aconseguir un campus més accessibles, sostenibles i millor connectats Destaquen les següents iniciatives: i) foment dels desplaçaments a peu; ii) foment de la mobilitat amb bicicleta; iii) promoció de l’ús del transport públic col·lectiu, iv) foment de l’ús racional del vehicle privat motoritzat.

Les 5 Universitats de l’agregació CAMPUSHABITAT5U han de constituir-se en model del projecte tant en l’àmbit de l’accessibilitat universal i inclusió en tots els edificis, instal·lacions i serveis dels campus universitaris, com en l’àmbit de la mobilitat (campus e intercampus) aprofitant les oportunitats dels avanços tecnològics aplicables a la gestió mediambiental.

 • Senyalística mòbil i sistema d’orientació del CAMPUSHABITAT5U: Les persones amb discapacitat visual, trastorns mentals, síndrome de asperguer o persones majors que assisteixen al programa d’universitat per a majors de CAMPUSHABITAT5U i fins i tot estudiants mitjana en els primers dies d’estada en la universitat solen presentar importants problemes d’orientació.
  Per tot açò, CAMPUSHABITAT5U pretén disposar d’un sistema de senyalística amb balises que emeten senyals de text d’identificació que poden ser rebudes en els terminals mòbils de cada estudiant o persona que assistisca a la universitat. Podria utilitzar-se per a açò un mapa interactiu que arribara fins al terminal mitjançant tecnologia bluetooth comunicant-se amb el terminal per mitjà d’una App dissenyada per a aquesta funció. Després es repartirien per l’edifici diferents emissors de baix cost que ajudaren a l’usuari a localitzar-se en el mapa general o fins i tot a ser localitzat en cas de necessitat.
 • Certificació del Sistema de Gestió Mediambiental: La certificació EMAS és bon punt de partida que hauria d’estendre’s als altres campus universitaris de les institucions que lideren el projecte CAMPUSHABITAT5U. Per açò és necessari incorporar aquest sistema de gestió de forma general en el campus, demostrant el compromís amb la protecció del medi ambient des de la praxi institucional de totes i cadascuna de les activitats que es desenvolupen en el si de la universitat.
 • CAMPUSHABITAT5U, Campus sostenible i saludable: Tal com s’ha esmentat anteriorment, a València ja compten amb la definició d’una política pròpia per a contribuir a la sostenibilitat des de tots els àmbits que caracteritzen l’activitat universitària. Per açò, CAMPUSHABITAT5U pretén capitalitzar la metodologia utilitzada, l’estructura del programa marque d’actuacions i els aprenentatges sistematitzats de l’experiència realitzada, per a liderar una estratègia comuna extensible a Castelló i Alacant. Una actuació que pretén fomentar una política de sostenibilitat conjunta, com a eix fonamental de l’estratègia de CAMPUSHABITAT5U, per a impulsar iniciatives que configuren un Campus Sostenible i Saludable en el conjunt de la CV.

EIX 4: Impuls d’entorns de qualitat

En sintonia amb la resta d’actuacions previstes en l’àmbit de transformació del campus per al desenvolupament d’un model social integral i la seua interacció amb el territori, és necessari incorporar mesures que consoliden el llarg recorregut d’excel·lència liderat per les universitats del SUPV:

 • La captació i atracció de talent a partir de la construcció d’una residència universitària
 • La creació d’una Plataforma Interuniversitària sobre la igualtat
 • La inauguració de la Xarxa de Coordinació i Intercanvi de Programes Culturals que afavorirà una major coordinació i un espai per a l’aprenentatge mutu interuniversitari
 • La consolidació dels serveis esportius i saludables empresos i amb elevats índexs de reconeixement, a través del Programa Esport-Salut i una millora de les instal·lacions esportives orientades a l’activitat cardio saludable
 • La creació d’una plataforma de televisió per Internet que permetrà enfortir les seues capacitats de difusió i divulgació del coneixement generat en el si del campus
 • Construcció d’una residència universitària en el Campus d’ElxCAMPUSHABITAT5U pretén, la construcció d’una residència universitària en el campus d’Elx amb destinació al lloguer a estudiants, professors o investigadors que comptarà amb 90 estudis d’ús individual o doble de 30 m2, distribuïts en 3 plantes, amb una concepció moderna ja que cada 6 estudis disposen d’una zona comuna d’estar per a permetre la socialització dels estudiants, juntament amb 2 zones d’estudi en grup per planta. La construcció de la residència permetrà una major internacionalització de la formació i la investigació que actualment es realitza a nivell de CAMPUSHABITAT5U, ja que facilitarà el moviment d’estudiants Erasmus, i un increment de les estades investigadores en els instituts d’investigació del campus d’Elx.
 • Plataforma Interuniversitària sobre la Igualtat: des de fa dos anys, les 5 universitats públiques valencianes realitzen reunions periòdiques de col·laboració entre Unitats i Instituts amb la finalitat de desenvolupar una política comuna. En aquest sentit, CAMPUSHABITAT5U representa la plataforma idònia per a consolidar una política interuniversitària integrada. Un element clau, per a desenvolupar actuacions transversals que promoguen la igualtat en les diferents seus universitàries del campus i s’aconseguisquen condicions òptimes de cohesió social sense desigualtats per raó de gènere.
 • Programa Esport-Salut: Existeix una correlació positiva entre el manteniment d’estils de vida actius i l’existència d’estats de salut i benestar, ja que la realització d’activitat física sistemàtica i de certa intensitat ha sigut sempre considerada com un factor de protecció de la salut i de prevenció de regs, pels importants beneficis fisiològics i psicològics associats a l’exercici físic. Per açò, un dels eixos estratègics del CAMPUSHABITAT5U és promocionar i facilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a fi de transmetre valors educatius a través de l’esport i millorar el benestar integral de la Comunitat Universitària. Les accions específiques que comprèn aquest programa són les següents:
 • Establir un equipament d’una sala específica per a treball cardiovascular en un nou edifici
 • Promoure una programació conjunta d’activitats esportives per a col·lectius diana (sobrepès, trastorns de l’alimentació, diabetis tipus II, colesterol, hipertensió, quadres d’ansietat), entre el servei de Salut Laboral i el Servei d’Esports
 • Desenvolupar un seguiment conjunt de la població diana entre els diferents especialistes de tots dos serveis realitzant un treball multidisciplinari sota l’epígraf “esport-salut”
 • Establir un equipament d’una sala específica per a treball cardiovascular en un nou edifici
 • Promoure una programació conjunta d’activitats esportives per a col·lectius diana (sobrepès, trastorns de l’alimentació, diabetis tipus II, colesterol, hipertensió, quadres d’ansietat), entre el servei de Salut Laboral i el Servei d’Esports
 • Desenvolupar un seguiment conjunt de la població diana entre els diferents especialistes de tots dos serveis realitzant un treball multidisciplinari sota l’epígraf “esport-salut”
 • Formació
 • Transmissió dels avanços científics als ciutadans
 • Divulgació de la ciència i la tecnologia en la població escolar per al foment de les vocacions científiques
 • Difusió de les bones pràctiques en l’àmbit empresarial i institucional
 • Xarxa de Coordinació i Intercanvi de Programes Culturals: des dels diferents serveis de promoció cultural de les 5 universitats públiques valencianes i els programes d’extensió universitària que intervenen al llarg de la CV, es considera necessari un esforç de coordinació. No solament amb la finalitat de generar una major eficiència entre les diferents iniciatives promogudes pel SUPV, sinó també amb el propòsit d’estructurar una xarxa integrada que permeta avançar cap a la identificació d’oportunitats per als intercanvis i l’aprenentatge mutu.
 • Programa Esport-Salut: Existeix una correlació positiva entre el manteniment d’estils de vida actius i l’existència d’estats de salut i benestar, ja que la realització d’activitat física sistemàtica i de certa intensitat ha sigut sempre considerada com un factor de protecció de la salut i de prevenció de regs, pels importants beneficis fisiològics i psicològics associats a l’exercici físic. Per açò, un dels eixos estratègics del CAMPUSHABITAT5U és promocionar i facilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a fi de transmetre valors educatius a través de l’esport i millorar el benestar integral de la Comunitat Universitària. Les accions específiques que comprèn aquest programa són les següents:
 • IPTV CAMPUSHABITAT5U: Una de les línies estratègiques de CAMPUSHABITAT5U és dinamitzar un canvi d’actituds en l’entorn econòmic i en la societat en general per a generar un procés de creixement intel·ligent, sostenible i integrador basat en el coneixement, la innovació i l’eficiència dels recursos. L’oportunitat resideix a aprofitar les experiències ja existents per a impulsar un estudi per a la implantació d’una plataforma de televisió per Internet (IPTV) que siga eina, entre unes altres, de:

A més, la plataforma seria una eina clau para de la política de comunicació i promoció internacional de CAMPUSHABITAT5U.

TRANSFORMACIÓ DEL CAMPUS: RESULTATS ESPERATS

Nom de l´IndicadorSituació actual2013% Inc
2013/10
2015% Inc
2015/10
Infoaccesibilitat de les web de les 5 universitats95% 97%2% 100% 5%
Nivell d´implantació de la i-administració en
els entorns docents i d´investigació
20% 35% 75%50% 150%
Nº d'activitats de difusió relacionades amb
la responsabilitat social (igualtat, cooperació al
desenvolupament, eficiència energètica, prevenció de riscos,
gestió ambiental, ètica)
344 42022% 50045%
Projectes d´investigació que treballen en l´àmbit
de la responsabilitat social (igualtat, cooperació al
desenvolupament, eficiència energètica, prevenció de riscos,
gestió ambiental, ètica)
55062514% 700 27%
% de la comunitat universitària que participa
en activitats esportives
35% 40%14% 45%29%
Participació d´estudiants en competicions
esportives oficials
4.0254.3007%5.00024%
Nº d´activitats i esdeveniments culturals organitzats1.4201.70020% 2.00041%
Nº de participants en programes de voluntariat,
solidaritat i cooperació en què participa la
universitat
3.1283.50012% 4.00028%
Nº de places de residències i allotjaments
universitaris
2.6922.9008%3.20019%
% d´extensió de monitoratge d´aigua, gas
i electricitat
80% 90%13%100%25%
Percentatge d´edificis i instal·lacions adaptats i
accessibles a tot tipus de discapacitat
80% 90%13% 100%25%

MEJORA DOCENTE: QUADRE RESUM