En l’àmbit 2.6 Polítiques d’Internacionalització s’han arreplegat les actuacions dirigides a fomentar la dimensió internacional de CAMPUSHABITAT5U en la seua activitat docent, R+D+i, projecció i reconeixement internacional, atracció i promoció de talent i cooperació al desenvolupament.

En aquest àmbit 2.8 s’arrepleguen totes aquelles actuacions destinades a fomentar i ampliar la presència de CAMPUSHABITAT5U en les plataformes, xarxes i aliances internacionals de caràcter acadèmic-científic.

CAMPUSHABITAT5U pertany a nombroses xarxes internacionals de caràcter general, entre elles:

 • European Universities Association (EUA)
 • European Association for International Education (EAIE)
 • Heads of University Management & Administration Network in Europe (HUMANE)
 • Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER).
 • Sociedad Europea para la Formación de Ingenieros (SEFI)
 • Red Top Industrial Managers Europe (TIME),
 • Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)
 • Red de Educación Continua de América Latina y Europa (RECLA)
 • Consorcio para la Colaboración en la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC)
 • American Society for Engineering Education (ASEE).
 • European Association for Architectural Education (EAAE)
 • Comunidad de Universidades del Mediterráneo (CUM)

D’altra banda, CAMPUSHABITAT5U participa de forma molt activa en diverses Plataformes, Xarxes i Aliances internacionals d’educació i investigació en l’àmbit d’Hàbitat i Territori. L’objectiu de CAMPUSHABITAT5U és l’ampliació i consolidació de les aliances internacionals en aquest àmbit. Per a açò, les actuacions a realitzar són les següents:

 • Anàlisi benchmarking en profunditat per a l’elaboració d’un mapa d’universitats i pols de coneixement d’excel·lència a nivell europeu i internacional en hàbitat i territori
 • Definició d’una estratègia coordinada CAMPUSHABITAT5U de participació i lideratge en Plataformes, Xarxes i Aliances de prestigi
 • Creació de noves aliances amb aquelles universitats i/o pols de referència internacional amb els quals generar major sinergia en activitats i projectes conjunts docents, d’investigació i de transferència de coneixement, entre ells:
 • màsters interuniversitaris internacionals d’excel·lència
 • màsters Erasmus Mundus
 • tesis europees-internacionals i en cotutela amb universitats estrangeres
 • constitució d’una escola de postgrau i doctorat conjuntament amb aquella universitat/pol amb major capacitat de generació de sinergies.
 • Potenciació i consolidació d’aquelles Plataformes, Xarxes i Aliances on CAMPUSHABITAT5U ja està participant i liderant.

Així, a continuació es detallen aquelles Plataformes, Xarxes i Aliances més significatives a nivell Europeu i Llatinoamericà que estan participades o liderades per les entitats de l’agregació i que CAMPUSHABITAT5U pretén potenciar i consolidar:

 • Plataforma Europea de la Construcció (ECTP).
  CAMPUSHABITAT forma part de la Plataforma a través de l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), l’Institut de Biomecànica de València (IBV), l’Institut Tecnològic de la Construcció (AIDICO) i l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE).
  Els objectius i activitats de la ECTP s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació “Edificació” del projecte CAMPUSHABITAT5U. Concretament, la ECTP té com a objectiu potenciar el sector de la construcció a un nivell més alt de rendiment i competitivitat a través d’estratègies d’investigació i innovació.
  Per a açò, la Plataforma ha definit els desafiaments del sector de la construcció del segle XXI, entre ells:
 • Crear entorns de treball i de vida segurs i saludables
 • Reduir l’ús d’energia, materials i altres recursos en la construcció i en l’entorn construït;
 • Contribuir a la millora de la qualitat de l’entorn construït perquè siga accessible per a tots;
 • Atendre a les necessitats de l’envelliment i la discapacitat de la població amb problemes de mobilitat, apostant per sistemes de transport accessibles i entorns construïts;
 • Fer de la construcció un sector de l’economia del coneixement avançat en tots els nivells de la cadena de subministrament;
 • Recolzar el desenvolupament integrat i sostenible i el manteniment dels entorns urbans i rurals;
 • Conservar i rehabilitar el patrimoni cultural i arquitectòneitat la riquesa de les nostres ciutats;
 • governament territorial
 • ordenació del territori
 • medi ambient,
 • el turisme,
 • economia de la cultura
 • cohesió social
 • Plataforma Tecnològica europea d’Enginyeria Avançada de Materials i Tecnologies (EuMat)
  CAMPUSHABITAT5U a través del ITC forma part d’aquesta plataforma.
  Els objectius i activitats de EuMat s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació “Edificació” del projecte CAMPUSHABITAT5U. Concretament, EuMat pretén assegurar la participació òptima de la indústria i altres actors importants en el procés d’establiment de prioritats de R+D en l’àrea de l’enginyeria de materials i tecnologies avançades. EuMaT aspira a millorar la coherència dels projectes de R+D de la UE existents i futurs, en el camp dels materials.
 • CERlabs, Xarxa Internacional de Laboratoris de Ceràmica.
  La Xarxa abasta 9 laboratoris de vuit països europeus entre els quals es troba l’Institut de Tecnologia Ceràmica. Els països membres de CerLabs representen el 90% del comerç mundial del taulell.
  Els objectius i activitats de CERlbs s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació “Llar” del projecte CAMPUSHABITAT5U. Concretament, l’objectiu de CERlabs es és facilitar l’accés a la unificació de criteris i al reconeixement de les certificacions de productes entre països,
 • Xarxa europea ENIWEP (European Network for Industrial Wear Prevention)
  El ITCes membre actiu de la Xarxa composta per un total de 26 entitats de prestigi pertanyents a 17 països. Els objectius i activitats de ENIWEP s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació “Edificació” del projecte CAMPUSHABITAT5U. Concretament, ENIWEP desenvolupa la seua activitat a la prevenció del desgast dels materials fabricats per la indústria.
 • Xarxa Europea d’Excel·lència KMMNoE
  De la qual ha derivat l’actual Institut Virtual KMM-VIN, que CAMPUSHABITAT5U co-dirigeix a través del ITC. Ho integren 34 organismes, centres d’investigació, Universitats i indústries, i se centra en la investigació en materials avançats.
  Els objectius i activitats de KMM-VIN s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació “Llar” del projecte CAMPUSHABITAT5U. Concretament, el KMM-VIN se centra en l’estudi, la comprensió, el disseny i el desenvolupament de nous materials avançats com a ceràmics, ceràmics-metàl·lics i combinació varis d’ells amb l’objectiu de proporcionar-los unes millors propietats mecàniques i millorant també les seues característiques funcionals.
  La finalitat del nou institut virtual és la d’oferir a les empreses el desenvolupament de serveis dels 25 centres que finalment han apostat per l’Institut, tant de manera individual com col·laborant entre ells. A més, aquest institut podrà canalitzar propostes d’empreses o centres d’investigació al VII Programa Marque de la Comissió Europea.
 • Xarxa Universitària de Desenvolupament Local (GLOCALRED)
  La Xarxa està integrada per 18 Universitats d’Amèrica Llatina, Alemanya, França, Portugal, Romania i de CAMPUSHABITAT5U a través de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la UV i la UJI.
  És una Xarxa Universitària constituïda l’any 2009 que agrupa a institucions educatives amb interès en els àmbits següents:

Així, els objectius i activitats de GLOCALRED s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació “Espai Social” del projecte CAMPUSHABITAT5U.

L’objectiu de GLOCALRED és generar i consolidar sinergies de treball positives entre les institucions participants orientades a satisfer les diverses necessitats de desenvolupament local i generar propostes de desenvolupament des de l’àmbit acadèmic amb l’entorn.

GLOCALRED duu a terme accions conjuntes de docència i d’investigació. En docència destaca el Màster Interuniversitari Internacional en Gestió i promoció del Desenvolupament Local, actualment coordinat per la UV, UJI i UTEM de Chile i en procés d’ampliació a altres universitats europees i iberoamericanes que formen part de la Xarxa. El Master consta de tres especialitats:

 • Organització i Gestió del Desenvolupament
 • Cooperació, Gestió Pública i Desenvolupament
 • Innovació Tecnològica

D’altra banda, la UV i la UJI imparteixen conjuntament el Doctorat “Desenvolupament local i territori”. L’objectiu és, igual que en el Màster, ampliar la seua impartició a altres universitats europees i iberoamericanes.

 • Urban Network for Innovation in Ceramics (UNIC)
  Enquadrat en la iniciativa Regions for Economic Change de la Unió Europea, la Xarxa europea de Ciutats de la Ceràmica està constituïda per 9 ciutats de 8 països membres de la UE, amb una llarga història en la indústria ceràmica i de fabricació, entre elles Castelló de la Plana.
  UNIC ha sigut seleccionada pel Programa Europeu Urbact II com una xarxa temàtica en el marc de l’àmbit “Les ciutats, motors del creixement i la creació d’ocupació”.Els objectius i activitats de UNIC s’emmarquen dins dels àmbits d’actuació “Planificació i gestió” i “Espai social” del projecte CAMPUSHABITAT5U. Així, el repte principal que s’abordarà dins de la xarxa UNIC, serà la de desenvolupar i fomentar les polítiques adequades, que ajuden a les ciutats i les seues indústries en un moment de canvi de model econòmic.
  La seua implementació es desenvoluparà a través de projectes de col·laboració en l’àmbit docent, d’investigació i innovació.
  Els esforços d’internacionalització de postgrau i R+D en aquesta àrea es dirigeixen cap als centres d’educació superior radicats en aquestes ciutats, entre elles CAMPUSHABITAT5U a través de la UJI
 • Climate-KIC
  Els objectius i activitats de la Climate-KIC (Knowledge and Innovation Community) s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació “Planificació i gestió” del projecte CAMPUSHABITAT5U. Concretament, la Climate-KIC aborda quatre temes considerats crítics per a Europa per a combatre el canvi climàtic:
 • Ciència del clima;
 • Ciutats de baix carboni;
 • Sistemes de producció de zero-carboni;
 • Gestió integrada de l’aigua.

La ClimateKIC es compon de 20 “Core Partners” y 68 “Affiliate Partners”. La CV participa en la KIC a través de les següents institucions:

 • Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE)
 • Institut Tecnològic de l’Energia (ITE)
 • Institut de Tecnologia Ceràmica (AICE-UJI)
 • Institut Tecnològic de la Construcció (AIDICO).
 • Universitat Politècnica de València (UPV)
 • Universitat d’Alacant (UA)
 • Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).
 • Institut Valencià de l’Edificació (IVE) de la Generalitat Valenciana

A més, les regions tenen un paper primordial com a Comunitats Regionals d’Implementació de la Innovació. La CV és una de les sis regions que participen des dels començaments en la iniciativa.
Climate-KIC té per objecte accelerar significativament la innovació requerida per a la transformació cap a una economia baixa en carboni, i garantir que Europa es beneficie tant de les noves tecnologies, com de la creació d’empreses i llocs de treball. Açò implica treballar en la cadena de valor des de la idea innovadora a la investigació i el desenvolupament, i posteriorment en les proves pilot i la seua implementació. Per a açò, el consorci ha definit quatre importants àmbits d’actuació:

 • Climate-KIC Innovations pretén desenvolupar una xarxa d’innovació dinàmica i oberta a través d’un consorci d’empreses, institucions acadèmiques i organismes regionals. La Climate-KIC actua principalment com un catalitzador per a la identificació de noves vies per a la innovació en el canvi climàtic i el suport als projectes de R+D+i existents i futurs. Concretament, en el Pla de Treball de 2011, la Universitat Politècnica de València participa en dos projectes d’investigació emmarcats en la temàtica de l’aigua (AGADAPT i AgWaterUse).
 • Climate-KIC Education cerca atraure i formar a futurs empresaris i agents del canvi climàtic mitjançant programes de formació que combinen la ciència del canvi climàtic i l’esperit emprenedor. S’estableix per a 2011 un programa per a estudiants de màster (Scholars Programme), un per a estudiants de postdoctorat (Fellows Programme), i un tercer curs per a gerents (Executives Programmes).
 • Climate-KIC Entrepreneurs construeix plataformes per a connectar i recolzar a la comunitat d’emprenedors. La Climate-KIC està dissenyada entorn de cinc clusters geogràfics que proporcionen la infraestructura de la innovació local i que en el futur acolliran incubadores d’empreses. A través dels socis regionals, la KIC crea un vincle més directe entre els creadors de la innovació relacionada amb el clima i un ampli conjunt d’executors potencials d’aquesta innovació. Així, les regions lideren el programa Pioneers into Practice. CAMPUSHABITAT5U participa activament en aquesta iniciativa.
 • Climate-KIC Pathfinder actuarà com un tipus de consultoria interna enfront dels obstacles sistèmics a la innovació del clima a gran escala (com a conseqüència, per exemple, de les complexes interdependències entre els sistemes tecnològics, legislatius, econòmics i socials). En el Pla de Treball de 2011 s’ha inclòs el projecte liderat per les regions Pioneer Cities on està especialment implicada la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

CAMPUSHABITAT5U participa en cadascun dels quatre àmbits d’actuació de la KIC, en la fase d’implementació dels programes d’investigació i innovació:

 • Assessing climate change and managing its drivers: a través d’investigadors de la UJI i del Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani adscrit a la UMH (CEAM-UMH).
 • Transitioning to resilient low carbon cities: a través de l’Agència Valenciana d’Energia i la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea.
 • Adaptive Water Management: a través de la UPV i del CEAM-UMH.
 • Zero Carbon Production Systems: a través de la Universitat d’Alacant i de la Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea.

El Pressupost total Climate-KIC per a la primera fase 2010-2013 és d’aproximadament 380 Milions d’Euros.

 • CAT-MED (Change Mediterranean metropolises around times). 
  CAT-MED és una iniciativa que reuneix onze ciutats mediterrànies amb el propòsit de comptar amb un projecte pilot “poma verda” abans de 2013 en cadascuna d’elles. En el projecte participen quatre ciutats espanyoles: Barcelona, València, Sevilla i Màlaga; tres italianes, Roma, Torí i Gènova; dues gregues Atenes i Tessalònica; i dues franceses, Marsella i Pays D’Aix. L’Institut Mediterrani és qui aporta el suport tècnic transnacional als socis. Els objectius i activitats de CAT-MED s’emmarquen dins de l’àmbit d’actuació “ Planificació i gestió del territori” del projecte CAMPUSHABITAT5U. CAMPUSHABITAT5U, amb l’objectiu d’integrar els factors territorials, econòmics, mediambientals i socials per a aconseguir construir un model urbà sostenible, preveu guiar-se a partir dels criteris metodològics i el sistema d’indicadors definits pel projecte CAT-MED (Change Mediterranean metropolises around times). El projecte pilot “poma verda” és un model de ciutat a petita escala que ha de comptar amb zones verdes, edificis bioclimàtics i sistemes de captació energètica, alhora que de recuperació de residus. A més en el projecte CAT-MED s’ha tingut molt en compte la integració dels habitatges de renda lliure i les de protecció oficial en una mateixa construcció, de manera que es complisquen les polítiques de cohesió social d’Europa.
  Per tot açò, participar activament en l’experimentació “poma verda” des del CAMPUSHABITAT5U com un pas cap a la construcció de ciutats sostenibles en sintonia amb l’estratègia declarada per la pròpia capital de la CV, representa l’objectiu del programa dels Campus universitaris Living Labs en solucions sostenibles (veure detall en l’àmbit 2.3 Transformació del campus).
  A més, el SUPV ja ha participat de forma indirecta en el projecte pilot de “poma verda” de la ciutat de València: Pla RIVA-Russafa (veure àmbit 2.7. Participació en el model d’Economia Sostenible).
  En aquest àmbit a nivell docent, CAMPUSHABITAT5U imparteix, a través de la UPV i des del curs acadèmic 2011-2012, l’ Erasmus Mundus Master Course in City Regeneration (reCity) juntament amb:
 • Universita Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria (UNIRC), Italia
 • École Nationale Supérieure d’Architecture Paris la Villette (ENSAPLV), Francia.
 • Istituto Superiore per le Industrie Artistiche. (Isia), Urbino, Italia.
 • École Nationale d’Architecture de Rabat (ENA). Marruecos.
 • École nationale d’Architecture de Tunis. (enau). Tunez.
 • National Institute of Technology (nit), Hamirpur, India.
 • Istituto Mediterraneo del Design (IMED) Catanzaro, Italia.
 • Regione Calabria (REGCAL), italia

El Màster conté quatre unitats temàtiques i s’imparteix en diferents seus segons el semestre: Catanzaro (Itàlia), Paris (Francia), València (Espanya) i Urbino (Itàlia)

El contingut central de reCity és el disseny de les pràctiques de regeneració urbana, a partir d’una aproximació holística dirigida a proporcionar les competències adequades per a convertir-se en actors clau en els processos de desenvolupament i renovació urbana sostenibles, en aspectes com el disseny, la comunicació, la construcció i la gestió de la ciutat contemporània.

 • Establiment de ponts internacionals amb les Universitats d’Orán
  Les institucions de CAMPUSHABITAT5U desenvolupen nombrosos programes de cooperació amb els països del Magreb. Concretament, en els últims anys, les Universitats Públiques de la CV han establit acords de col·laboració amb diverses universitats algerianes, destacant els acords amb la Universitat d’ Orán i la Universitat de Ciències i Tecnologia d’Orán.
  Per açò, i tenint en quanta a més el fort increment dels fluxos migratoris transfronterers i l’increment notable de la presència d’estudiants de països del Magreb en els últims anys, CAMPUSHABITAT5U ppretén donar un salt qualitatiu consolidant els ponts internacionals en l’àmbit d’Hàbitat i Territori amb les Universitats d’Orán per a estimular la col·laboració i la mobilitat d’aprenentatge i coneixement a través de les següents actuacions:
 • Intercanvi d’investigadors, personal docent i estudiants dins del marc de les disposicions vinculants entre tots dos països i dels procediments interns de cada institució però facilitant l’intercanvi àgil.
 • Promoció de la col·laboració acadèmica amb l’objecte d’impartir conjuntament titulacions de grau, màster i formació continua amb reconeixement recíproc de crèdits en Hàbitat i Territori
 • Desenvolupament de projectes d’investigació en col·laboració en Hàbitat i Territori.
 • Realització de tesis doctorals en cotutela en l’àmbit d’Hàbitat i Territori.
 • Estímul a l’organització conjunta d’esdeveniments internacionals de divulgació científica en l’àmbit d’Hàbitat i Territori.